SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
OPĆINA ČAVLE

2.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuNarodne novine« broj 10/97., 107/07. i 94/ 13.) i članka 19. Statuta Općine ČavleSlužbena novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine donijelo je

P L A N
mreže dječjih vrtića na području Općine Čavle

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Čavle (u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Članak 2.

Općina Čavle ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

U Plan mreže ulazi Dječji vrtić »Čavlić«, Čavja 49, Čavle, čiji je osnivač Općina Čavle.

Dječji vrtić ima dvije podružnice i to »Petešić« na adresi Kamenji 1, i »Grad Grobnik« na adresi Trg Zrinskih i Frankopana.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Mreža dječjeg vrtića Općine Čavle može se proširivati osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Općine Čavle mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Općina Čavle nije osnivač, ali Općina Čavle ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

Mreža dječjih vrtića Općine Čavle može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te materijalnim mogućnostima Općine Čavle, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.

III.SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 5.

Općina Čavle, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, kao osnivač Dječjeg vrtića »Čavlić« u svom proračunu osigurava sredstva za rad istog.

Članak 6.

Općina Čavle sufinancira ekonomsku cijenu redovnog programa dječjeg vrtića iz članka 3. ovog Plana sukladno odredbama odluka Općine Čavle kojima se uređuje financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko - goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko - goranske županije.

Članak 11.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ: 2170-03-17-01-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr