SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

3.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/ 14) i čl. 32. Statuta Grada Malog LošinjaSl.N. PGŽ« 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj 03. veljače 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog
dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra nekretnina pod oznakom k.č.br. 692, upisana u zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad, u površini od 21 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već okućnicu kuće sagrađene na k.č.br. 693 k.o. Mali Lošinj - grad.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na k.č.br. 692, zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 944-17/16-01/05

Ur.br. 2213/01-01-17-5

Mali Lošinj, 3. veljače 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr