SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
GRAD KASTAV

4.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (153/13), članka 33. Statuta Grada Kastva (SN PGŽ 26/09 i 13/13) i Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja (SN PGŽ broj 7/16 od 31. ožujka 2016., SN PGŽ broj 25/16 od 29. rujna 2016, SN PGŽ broj 34/ 16 od 16. prosinca 2016-ispravak), Gradsko vijeće Grada Kastva na 38. sjednici održanoj 2. veljače 2017. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna urbanističkog
plana uređenja groblja

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja groblja (u daljnjem tekstu: Plan), što je izradio » Plan 21 » d.o.o. iz Rijeke, broj elaborata 04/16, na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500. Obuhvat Plana iznosi 3,62 ha te je utvrđen u grafičkom dijelu Plana.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat koji se sastoji od jedne knjige - uveza sa slijedećim tekstualnim i grafičkim prilozima:

A. TEKSTUALNI DIO

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreze

3.1.1 Javna parkirališta

3.1.2. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i vodova
unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.3.4. Zbrinjavanje komunalnog otpada

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1: 500

2.1. Prometna infrastrukturna mreža Mj 1: 500

2.2. Komunalna infrastrukturna mreza - vodoopskrba i odvodnja Mj 1: 500

2.3. Komunalna infrastrukturna mreza -elektroopskrbna i telekomunikacijska mreža Mj 1:500

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Mj 1:500

3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - posebne mjere zaštite Mj 1:500

4. Način i uvjeti gradnje Mj 1:500

Članak 3.

Radi boljeg razumijevanja terminologije u priloženom pojmovniku detaljno su obrazloženi pojmovi korišteni u Planu:

-Groblje je prostor na kojemu se vrši polaganje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutrašnjeg prostora (površine za ukop; oproštajni, prateći i pogonski dio) i vanjskog prostora (prometne površine, parkiralište i ostale usluge).

-Mala groblja su groblja površine do 5 ha.

-Mrtvačnica je zgrada u kojoj se nalazi prostorija za smještaj lijesa prilikom posljednjeg ispraćaja pokojnika.

-Grobno mjesto je grob, koji prema vrsti ukopa može biti zemljani, klasični (grobnica), niša ili kaseta.

-Grobni red je niz grobnih mjesta (grobova) koji ne smiju biti duži od 60 m.

-Grobno polje je dio unutrašnje grobne površine, koje se sastoji od jednog ili više grobnih redova. Grobno polje je u načelu obrubljeno glavnim stazama i ne smije imati više od 200 grobnih mjesta.

-Grobnica je armirano-betonska građevina, u koju se na metalnu ili betonsku konstrukciju polažu lijesovi i koja je zatvorena demontažnom betonskom ili kamenom pločom, te služi za ukop u tri stupca (troredna).

-Kaseta za urne je gotova armirano-betonska »kutija« koja se ukapa u teren te se u nju polažu urne s pepelom pokojnika; kao poklopac služi kamena ili metalna ploča na koju se ispisuju podaci osoba čiji je posmrtni pepeo položen u urne u toj kaseti.

-Kolumbarijski zid je armirano-betonska građevina, unutar kojeg se nalaze dvoetažni ili troetažni nizovi niša (nadzemna grobna mjesta). U niše se polažu lijesovi i zatvorene su demontažnom betonskom ili kamenom pločom.

-Neto površina groba je parcela grobnog mjesta (groba).

-Bruto površina groba je neto površina grobnog mjesta uvećana za razmak između grobnih mjesta.

-Neto površina groba namijenjena ukopu predstavlja bruto površinu ukupnih grobnih mjesta.

-Bruto površina groblja predstavlja sve površine unutarnjeg i vanjskog sadržaja, a koja po pojedinom grobnom mjestu iznosi 6-14 m2.

-Glavna staza je pješačka površina koja povezuje grobna polja s odmorištima i proširenjima.

-Pristupna staza je pješačka površina koja povezuje grupe grobova u grobnom polju ili red grobova.

-Glavni ulaz je mjesto na kojem se prelazi iz vanjskih prostora groblja u unutrašnje, i koji vodi do oproštajno - ceremonijalnog sklopa za ispraćaj pokojnika. Uz glavni ulaz mora biti smještena tabla s planom groblja.

-Pomoćni ulaz u groblje je mjesto ulaska na unutrašnje grobne površine. To su sjeverni i istočni pomoćni ulazi.

-Ograda groblja se postavlja uz rub groblja, može biti žičana sa zelenilom, odnosno zidanim podnožjem i stupovima oblikovana prema tradicijskim elementima lokalne arhitekture.

-Grobna oprema je oprema na groblju koju čine klupe, koševi, ulična rasvjeta i kontejneri za grobni otpad s mogućnošću razdvajanja organskog (prirodno cvijeće) od anorganskog otpada (umjetno cvijeće, svijeće), grobne slavine, oznake grobnih polja, table s planom groblja i drugo.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Članak 4. Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja DPU 8 (SN PGŽ broj 02/14) mijenja se i glasi:

Uvjeti utvrđivanja namjene površina unutar obuhvata DPU-a određeni su u skladu s mogućnostima proizašlim iz topografske situacije, uvjetima iz plana višeg reda: PPU Grada Kastva (Službeni glasnik PGŽ 21/03, 14/06, 13/10, 21/11-ispr., 16/13, 36/13-ispr. i 18/15), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

Namjena građevnih čestica na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1.Komunalno-servisna namjena-građevine u funkciji groblja (K3)

2. Komunalno-servisna namjena, grobna polja (K4)

3. Javna i društvena namjena, crkva i župni dom (D9)

4. Kolne površine (KP)

Detaljna namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.1.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

Unutar građevne čestice namjene K4, a sukladno grafičkim prikazima 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - posebne mjere zaštite, 4. Način i uvjeti gradnje daljnjom se planskom razradom dijelovi građevne čestice groblja K4 uređuju kao:

'Z2 - memorijalne površine' planiraju se i grade posebni akcenti prostora novog groblja unutar kojeg je potrebno predvidjeti gradnju kapelica (zavjetnih ili posvećenih), paviljona, raspela ili nekih drugih spomeničkih, vjerskih ili duhovnih prostora ili elemenata. Na ovim površinama moguće je planirati i prigodna spomen-obilježja, npr. braniteljima Domovinskog rata, poznatim građanima kastavske povijesti, i slično.

'Z3 - odmorišta' područja su u najvećem opsegu zaštićenog prirodnog krajobraza s minimalnim intervencijama (urbana oprema, rasvjeta i klupe, šetnice) koje treba planirati od prirodnih materijala i jedinstveno na razini cjeline prostora groblja.

'Z - zaštitno zelenilo' uređuje se kao isključivo prirodni pojas bez umjetnih intervencija i tampon zonu između planiranih sadržaja i okolnog prostora. Unutar zaštitnog zelenila nije moguće planirati nikakve intervencije i gradnje već je moguće isključivo planirati hortikulturne zahvate uređenja postojećeg i planiranja novog zelenila, kao i pješačke komunikacije.

''Pješačke površine (PP)'' namjenjuju se isključivo pješačkom prometu te postavi odgovarajuće urbane opreme. Ove površine mogu se iznimno koristiti i za ograničeni kolni promet za dostavna ili interventna vozila.

Na području površine ''EKO otoka'' osigurava se odgovarajući prostor za lociranje većih spremnika otpada.

Sukladno detaljnoj razradi iz grafičkog prikaza br. 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, građevna čestica pristupne prometnice (KP) br. 4 sastoji se i iz površina pješačke namjene (PP) i javnog parkirališta (P).

Članak 6.

U članku 10. mijenja se stavak 1. koji glasi:

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4. Način i uvjeti gradnje.

Članak 7.

U članku 11. mijenja se stavak 1. koji glasi:

Veličina i površina građevina kao i građevnih čestica definirane su kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

Katnost kao i najveća dozvoljena visina i broj etaža za svaku građevinu na području obuhvata Plana određeno je kartografskim prikazom broj 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, odnosno tablicom iz članka 10.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

Svi pojmovi korišteni u ovoj Odluci u skladu su s pojmovima definiranim čl. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), pa ih nije potrebno tumačiti.

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

Smještaj građevina na području obuhvata Plana određen je kartografskim prikazom broj 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Gradnja osnovne građevine dozvoljava se unutar granice gradivog dijela čestice sukladno kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, ali površinom i veličinom građevine ne većom od maksimalno iskazanih vrijednosti u članku 10.

Članak 11.

Članak 20. mijenja se i glasi:

Izvan gradivog dijela građevne čestice, može se graditi potporni zid, stepenice i vanjske terase.

Smještaj građevine na građevnoj česici definira se obaveznim udaljenostima od rubova građevne čestice granicom gradivog dijela čestice, a sukladno kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Članak 12.

Članak 21. mijenja se i glasi:

Građevni pravac je određen kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

S ulične strane, građevina se s najmanje 2/3 svoje dužine mora graditi na građevnom pravcu.

Članak 13.

Članak 29. mijenja se i glasi:

Osnovni materijal za izgradnju ograde je metal u raznim varijantama, a iznimno u obzir dolaze betonske, žbukane, metalne ili njihove kombinacije, uz uvažavanje specifičnosti i duha mjesta. Najviša visina punog dijela ograde od kamena iznosi u pravilu do 0,9 m.

Zaštitne ograde uz šetnicu planiraju se kao lagane metalne ili kamene, te u kombinaciji istih sa zelenilom.

Članak 14.

Članak 31. mijenja se i glasi:

Kod gradnje građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Članak 15.

U članku 32. riječ »81« zamijenjuje se riječju »79«.

Članak 16.

U članku 33. mijenja se stavak 1. koji glasi:

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije javne KP-1 kolne površine, te pješačkih površina (PP-1, PP-2 i PP-7); kao i površina javnog parkirališta (P-1, P-2, P-3) određeni su kartografskim prikazom broj 2.1. PROMETNA INFRASTRUKTURNA MREŽA. Pješačke površine obuhvaćaju interne pješačke ulice i šetnice, a namjenjuju se isključivo pješačkom prometu. Pješačke staze koje se nalaze u sklopu odgovarajućih površina zelenila ili komunalne namjene i ostalih građevnih čestica, potrebno je primjereno urediti u sklopu istih.

Članak 17.

Članak 35. mijenja se i glasi:

Priključivanje građevne čestice, odnosno novih građevina na javnu prometnu površinu (KP i PP) određeno je kartografskim prikazom broj 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Članak 18.

U članku 36. mijenja se stavak 3. koji glasi:

Obzirom da Prostornim planom uređenja Grada Kastva nije utvrđen potreban broj parkirnih mjesta za područja groblja, ovim se Planom predviđa ukupno 79 parkirnih mjesta za automobile - što se ocjenjuje dovoljnim za prigode većih ispraćaja.

Članak 19.

U članku 42. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

Prikaz trasa i položaj uređaja (stup javne rasvjete, upojni bunar, TK zdenac i dr.) je načelan, a točna pozicija svakog pojedinog voda i uređaja utvrdit će se u postupku izrade projektne dokumentacije i izdavanja odgovarajućih akata kojima se odobrava građenje.

Etapnost predložena ovim Planom ne uvjetuje izgradnju planirane mreže komunalne infrastrukture prema određenom redoslijedu, već predstavlja mogućnost da se pojedine etape groblja grade neovisno od izgradnje drugih etapa.

Članak 20.

Članak 43. mijenja se i glasi:

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Članak 21.

U članku 52. mijenja se stavak 1. koji glasi:

Napajanje električnom energijom zone ovog plana predviđeno je iz novopredviđene trafostanice 20/0,4 kV. Planirana trafostanica gradit će se kao slobodno stojeća građevina u prostoru zone gospodarenja otpadom sjeverno od obuhvata plana.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 22.

Članak 56. mijenja se i glasi:

Za zbrinjavanje komunalnog otpada na području obuhvata Plana potrebno je postaviti kontejnere za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Kontejneri se postavljaju na javnim površinama (površina za parkiranje), ili u sklopu namjene K3 za građevine groblja, ali na posebnim i primjereno ograđenim površinama ili nišama.

U sklopu namjene K4 omogućena je postava Eko-otoka sukladno zahtjevima nadležnog komunalnog društva. Prostor Eko-otoka locira se neposredno uz kolnu površinu, na parceli veličine cca 150 m2, a isti je potrebno s unutarnje strane ograditi zaštitnim zidom. Prostor Eko-otoka treba primjereno zaštiti, oblikovati i uklopiti u okoliš. Funkcija Eko-otoka ne smije ometati kolni i pješački promet.

Pri planiranju sustava rješavanja otpada potrebno je slijediti odredbe Plana gospodarenja otpadom PGŽ za razdoblje 2007.-2015. (SN.PGŽ. br. 17/07 i 50/08).

Komunalni otpad i neopasni tehnološki otpad s područja Grada Kastva zbrinjavat će se na postojećem odlagalištu otpada Viševac u Općini Viškovo, a do realizacije buduće centralne zone za gospodarenje otpadom na lokaciji Marišćina za potrebe Primorsko-goranske županije.

Proizvođač tehnološkog otpada (neopasnog i opasnog) dužan je osigurati, sukladno propisima način obrade i skladištenje tehnološkog otpada koji nastaje obavljanjem djelatnosti.

Članak 23.

U članku 61. mijenja se stavak 1. koji glasi:

Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti vrši se kroz administrativni postupak odobrenja koje prema Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13) i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) izdaju nadležna tijela Ministarstva kulture.

Članak 24.

Članak 62. mijenja se i glasi:

Uvjeti gradnje prikazani su u kartografskom prikazu broj 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE i Tablici br. 2 u članku 10. ovih Odredbi.

Članak 25.

Članak 63. mijenja se i glasi:

Uvjetima gradnje definiran je smještaj građevine određene namjene na građevinskoj čestici, uređenje građevne čestice te način priključenja građevne čestice na prometnu i komunalnu površinu.

Kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE definirana je katnost pojedine građevine, te gradivi dio građevne čestice.

Arhitektonsko rješenje građevina u funkciji groblja mora slijediti urbanističko rješenje u koje se treba uklopiti monumentalnošću, tipologijom i ukupnom oblikovnom ekspresijom.

Građevine komunalno-servisne namjene potrebno je primjereno planirati na način da se poštuje ne samo koncepcija ovog Plana već i sva duhovnost i meditativnost koju prostor groblja treba sadržavati.

Kartografskim prikazom br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE također su naznačene i lokacije ograda, potpornih zidova i skalinada, te postojećeg i planiranog zelenila.

Članak 26.

U članku 64. stavku 1., točki 3. riječ: »br. 4.1.« zamijenjuje se rječju: »br. 4.«

Članak 27.

U članku 65. stavku 1., točki 3. riječ: »br. 4.1.« zamijenjuje se rječju: »br. 4.«

Članak 28.

Članak 66. mijenja se i glasi:

Unutar namjene 'K4 - komunalno servisna namjena- grobna polja' na građevnoj čestici broj 3 primjenjuju se sljedeći urbanističko-arhitektonski parametri smještaja i uređenja grobnih polja, grobnih redova i grobnih mjesta. Unutar ove građevne čestice planira se i sustav pješačkih komunikacija, pristupnih puteva i kvalitetno artikulirano i uklopljeno zelenilo. Unutar grobnih polja moguće je inkorporirati elemente urbane plastike i urbane opreme u najširem spektru.

Urbanističko-arhitektonski parametri utvrđuju se kako slijedi:

-Oblik intervencije: nova gradnja

1. Oblik i veličina građevne čestice

-najmanja površina građevne čestice: 27000 m2, odnosno površina pojedine faze sukladno kartografskim prikazom broj 3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITA POVRŠINA.

2. Namjena, veličina i građevna (bruto) površina građevine

-Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti kig: 0,01

-Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti kis: 0,01

-Najveća dopuštena GBP građevina memorijalnog centra unutar površine Z2: 270 m2

-Najveća dopuštena katnost: jedna nadzemna etaža (P)

-Maksimalna visina građevine: 4m

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

-Smještaj građevine jedino je moguć unutar granica gradivog dijela čestice sukladno kartografskom prikazu br. 4.1. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

-najmanja udaljenost građevine memorijalnog centra od granica građevne čestice iznosi 4m, mjereno od njenih najistaknutijih dijelova.

4. Uređenje građevne čestice

-Građevna čestica broj 3 namjenjuje se izgradnji grobnih polja, dok je detaljna razrada pješačkih puteva i zelenih površina prikazana na kartografskom prikazu br. 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

-Unutar dijela građevne čestice br. 3 (koje je na grafičkom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina označeno K4-1) smješta se grobno polje koje čine Faza 12 i Faza 13.

-centralni dio grobnog polja K4-1 sastoji se iz međusobno paralelno postavljenih grobnih redova klasičnog ukopa i niša koji su razdijeljeni zelenim pješačkim površinam i pojasevima zelenila sa stablašicama.

-Unutar dijela građevne čestice br.3 ( koje je na grafičkom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina označeno K4-2) smješta se grobno polje koje čine Faza 9 i Faza 10.

-centralni dio grobnog polja K4-2 sastoji se iz međusobno paralelno postavljenih grobnih redova klasičnog ukopa, koji su razdijeljeni zelenim pješačkim površinama i pojasevima zelenila sa stablašicama.

-Unutar dijela građevne čestice br. 3 koje je na grafičkom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina označeno K4-3 smješta se grobno polje koje čini Faza 8.

-sastoji se iz dvostrukih grobnih redova klasičnog ukopa i kolumbarijskih zidova sa 3 visine, te su razdijeljeni zelenim pješačkim površinama

-Unutar dijela građevne čestice br. 3 koje je na grafičkom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina označeno oznake K4-4, smješta se grobno polje koje čine Faza 5 i Faza 6.

-sastoji se iz dvostrukih grobnih redova klasičnog ukopa i kolumbarijskih zidova sa 3 visine, te su razdijeljeni zelenim pješačkim površinama

-Unutar dijela građevne čestice br.3 koje je na grafičkom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina označeno oznake K4-5, smješta se grobno polje koju čine Faza 1, Faza 2 i Faza 3.

-sastoji se iz dvostrukih grobnih redova klasičnog ukopa, kaseta za urne, kolumbarijskih zidova sa 3 visine, te su razdijeljeni zelenim pješačkim površinama

-Unutar dijela građevne čestice br. 3 koje je na grafičkom prikazu 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina označeno oznake K4-6, smješta se eko otok koji je sastavni dio Faze 1.

-sastoji se od odgovarajućeg prostora za smještaj većih spremnika otpada.

-Unutar dijela građevne čestice oznake Z-1, Z-2 i Z-3 smješta se zaštitno zelenilo.

-Unutar dijela građevne čestice oznake Z2-1 i Z2-2 smještaju se memorijalni centri.

-Unutar građevne čestice oznake Z3-1 i Z3-2 smještaju se odmorišta.

-Unutar građevne čestice nalaze se glavne staze, pristupne staze i šetnice.

-Glavne staze potrebno je urediti primjenom betonskih ili kamenih ploča.

-Pristupne staze mogu biti šljunčane ili travnate.

-Ostale staze unutar groblja mogu biti šljunčane, travnate ili popločene kamenom ili betonskim pločama.

-Svaku pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih što će se u konačnici utvrditi arhitektonskim projektom te opremiti urbanom i likovnom opremom (javna rasvjeta, koševi za otpadke i sl.). Moguća je postava monolitnih ili masivnih složenih kamenih klupa za što postoje primjeri u širem kontekstu.

-Ograde, potporne i obložne zidove (podzide), terase i stepeništa potrebno je izvesti u skladu s reljefom i oblikovnim obilježjima područja, a na način da ne naruši izgled građevnih čestica, okoliš građevine, odnosno područje kao cjelina.

-Osnovni materijal za izgradnju ograde je metal u raznim varijantama, a iznimno u unutarnjem dijelu obuhvata ili samim grobnim poljima u obzir dolaze betonske, žbukane, metalne ili njihove kombinacije, uz uvažavanje specifičnosti i duha mjesta.

-Zaštitne ograde uz šetnicu planiraju se kao lagane metalne ili kamene, te u kombinaciji istih sa zelenilom.

-Uređenje pješačkih površina potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA.

-Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće stablašice te iste dopunjavati autohtonim raslinjem. U smislu njegova uređenja potrebno je osigurati njegovo stalno održavanje i navodnjavanje, te opremanje elemetima urbane opreme (klupe, košarice za otpatke, ulična rasvjeta i sl.).

-Način, razina, vrsta i model hortikulturnog rješenja neizgrađenog dijela čestice moraju se uskladiti na nivou cijele zone obuhvata Plana.

-Sugerira se jedinstveno projektno rješenje sa sveobuhvatnim arhitektonskim izričajem

5. Uvjeti oblikovanja (građevina)

-Memorijalni centar je poseban akcent prostora novog groblja unutar kojeg je potrebno predvidjeti gradnju kapelica (zavjetnih ili posvećenih lokalnom patronu), paviljona ili nekih drugih vjerskih, spomeničkih ili duhovnih prostora. Moguće je planirati i prigodna spomen-obilježja, npr. braniteljima Domovinskog rata, poznatim građanima kastavske povijesti, i sl. Gradi se u dijelu čestice označenom sa Z 2-1, i Z2-2.

-Pri projektiranju građevina memorijalnih centara potrebno je težiti suvremenom arhitektonskom izrazu uklopivom u kontekst i podneblje poštujući tradicijske vrijednosti i duhovnost prostora. Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje građevina prilagođavaju se ambijentu i tipologiji krajolika.

-Grobnica se izvodi kao ukopana betonska prostorija za polaganje lijesa. Oprema grobnice se sastoji od vodoravne kamene ili betonske nadgrobne ploče koja se postavlja ili direktno na stropnu ploču grobnice ili na betonski okvir izveden uz rub grobnog otvora grobnice te okomite nadgrobne ploče koja se postavlja na serklaž zadnjeg zida grobnice, na koju se ispisuju podaci pokojnika.

-Ukopna mjesta je moguće i do određene granice personalizirati, kiparskom plastikom i plitkim reljefima, likovnošću ili prigodnim tekstom.

-Kolumbarijski zid se izvodi kao armirano-betonska građevina, unutar kojeg se nalaze troetažni nizovi niša (nadzemna grobna mjesta). Niše mogu biti polumontažne ili se izvode na licu mjesta kao monolitna konstrukcija. Kao poklopac služi demontažna kamena ili betonska ploča na koju se ispisuju podaci pokojnika.

-Ukop urni se izvodi u kasete. Oprema kaseta se sastoji od vodoravne kamene ili betonske nadgrobne ploče koja se postavlja ili direktno na betonski okvir kasete na koju se ispisuju podaci pokojnika.

6. Način i uvjeti priključenja građevina na javno - prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

-groblju se pristupa sa javne kolne prometnice planske oznake KP 1 koja se priključuje na lokalnu cestu Kastav-Viškovo

-Zbrinjavanje vozila predviđeno je na sjeveroistočnom rubu zone gdej je smještena veća parkirna površina ukupne površine od oko 1400 m2. Predviđa se ukupno 79 parkirnih mjesta.

-Predviđena su 3 pješačka ulaza na groblje - glavni ulaz i dva pomoćna. Glavni istočni ulaz na groblje smješten je na granici građevne čestice sa javnom pješačkom površinom PP-7. Sjeverni pomoćni ulaz nalazi se na spoju glavne grobne staze i lokalne prometnice Kastav - Viškovo, dok je drugi pomoćni ulaz smješten u istočnom dijelu građevne čestice na granici sa javnom pješačkom površinom PP-7.

-Unutar građevne čestice predviđeni su priključci na vodoopskrbnu mrežu sa svrhom spajanja slavina za pitku vodu, podzemnih i nadzemnih hidranata. Njihov položaj prikazan je na kartografskom prikazu 2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA I ODVODNJA.

-Područje građevne čestice planira se osvjetliti javnom rasvjetom. Položaj stupova javne rasvjete prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROOPSKRBNA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

8. Etapno i/ili fazno građenje

Faze i/ili etape predložene ovim Planom ne uvjetuje izgradnju groblja prema određenom redoslijedu, već predstavljaju mogućnost da se za pojedine dijelove groblja izdaju građevinske dozvole u slučaju etapnog građenja i/ ili da se za pojedine dijelove groblja izdaju građevinske dozvole u slučaju faznog građenja građevina.

Članak 29.

U članku 67. mijenja se stavak 6. koji glasi:

Javno parkiralište (P) ukupne je površine od oko 1400 m2. Sastoji se od parkirnih površina P-1, P-2 i P-3 unutar kojih je smješteno ukupno 79 parkirnih mjesta, što se ocjenjuje dovoljnim za prigode većih ispraćaja. Dimenzije parkirnog mjesta iznose 5,00x2,70 m. Sugerira se izvedba iz zatravljenih blokova. Prema kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, u sklopu parkirnih površina dozvoljena je sadnja zelenila, isključivo u svrhu dobivanja hlada.

Članak 30.

Članak 69. mijenja se i glasi:

Raspored grobnih mjesta i uređenje grobnih polja prikazanih na grafičkim kartogramima načelan je i na razini idejnog rješenja od kojeg je moguće djelomično odstupiti sukladno arhitektonskom projektu koji će biti izrađen na posebnoj geodetskoj podlozi. Sukladno istom projektu moguće je odstupanje i od ovdje datih visinskih kota.

Članak 31.

U članku 73. mijenja se stavak 3. koji glasi:

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakonu o zaštiti zraka (NN broj 130/11 i 47/14), a postojeće i novo zelenilo pridonijet će smanjenju prašine u zraku.

Članak 32.

U članku 77. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

Prema Izvještaju o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, područje opskrbe Grada održava komunalno poduzeće »Vodovod i kanalizacija« Rijeka, a izvorišta vode za piće su izvori Zvir, Rječina, Perilo, Dobra i Dobrica u Bakarskom zaljevu i bunari u Martinšćici.

Zdravstvena ispravnost vode za piće vodovoda Rijeka u 2014. g. bila je izvrsna. Svi ispitani uzorci bili su sukladni zahtjevima Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN br. 125/13 i 141/13).

Članak 33.

Članak 78. mijenja se i glasi:

Prema rezultatima mjerenja onečišćenja zraka u 2014. godini, na koje se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti zraka (NN br. 130/11 i 47/14), Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN br. 117/12) i Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN br. 03/13) za područje Primorsko- goranske županije može se zaključiti da je kvaliteta zraka na većem dijelu područja I kategorije, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.

Na području Grada Kastva kakvoća zraka je prve kategorije - čist ili neznatno onečišćen zrak sukladno dokumentu Kvaliteta zraka na području Primorsko-goranske županije - Objedinjeni izvještaj za razdoblje 01.01.- 31.12.2014. godine Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel - Odsjek za kontrolu kvalitete vanjskog zraka.

Preventivnim mjerama potrebno je očuvati postojeću kakvoću zraka.

U cilju očuvanja prve kategorije kakvoće zraka potrebno je poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti:

-promicati uporabu plina kod korisnika drugog energenta i novog korisnika,

-utvrditi lokacije postojećih onečišćivača.

Članak 34.

Članak 80. mijenja se i glasi:

Temeljem procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Grada Kastva, a sukladno članku 4. Stavak 3. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja (NN br. 30/14 i 67/14) donose se slijedeće mjere posebne zaštite primjenjive u neposrednoj provedbi Plana kao i Smjernice za određivanje mjera posebne zaštite pri izradi planova užih područja.

Ovim Planom potrebno je poštovati studiju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara Grada Kastva definiranih u dijelu posebnoh izvatka ''Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Kastva''.

Ovim Planom grafički i tekstualno utvrđuju se:

a.Način i smjerove evakuacije groblja, definiraju se glavne prometnice koje će se koristiti za evakuaciju ljudi i dobara, predvidjeti zone i objekte koji su pogodni za zbrinjavanje ljudi (crkva.), locirati zone koje nisu ugrožene urušavanjima kao pogodne za prikupljanje evakuiranih osoba;

b.Utvrđuje se lokacija sirena za uzbunjivanje i obavješćivanje ljudi i lokacija za deponiranje materijala od urušvanja;

c.Za sva mjesta okupljanja većeg broja ljudi definirati obvezu vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN br. 47/06, 110/11 i 10/15);

Ugrožena mjesta na području Grada, a vezano za prijevoz opasnih tvari su:

-Županijska cesta (Ž5021) Kastav (D304) - Viškovo (Ž5025)

U slučaju tehničko tehnoloških nesreća pravac evakuacije je autocestom A7, državnom cestom D304 I županijskim cestama Ž5019, Ž5020, Ž5021 i Ž5047 u smjeru Rijeka.

Članak 35.

Članak 84. mijenja se i glasi:

Zaštita od požara temelji se na stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i na taj način procijenjenih požarnih opterećenja, vatrogasnih sektora i vatrobranih pojaseva, te drugim zahtjevima utvrđenim prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kastva, a provodi se prema Planu zaštite od požara na području Grada Kastva, čiji kartografski prikaz sektora, zona i vatrobranih pojaseva je prikazan u grafičkom prilogu Procjene ugroženosti.

Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Kastva i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.

Projektiranje građevina javne, poslovne i gospodarske namjene te građevina infrastrukture u vezi zaštite od požara provodi se na temelju propisa i prihvaćenih normi u području zaštite od požara, te pravila struke.

Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13 i 87/15).

U projektiranju planiranih građevina na području Grada Kastva prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu glavnog projekta potrebno je radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaštite od požara primjenjivati sljedeće proračunske metode, odnosno norme:

-TRVB za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama,

-TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i pretežito poslovne građevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,

-DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju Republike Hrvatske) za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.

Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meterološkim uvijetima i dr. Ako se izvode građevine s malim požarnim opterećenjem, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,00 metra. Ako je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem, međusobna sigurnosna udaljenost određuje se proračunom. Ukoliko nije moguće postići sigurnosnu udaljenost među građevinama potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (»Narodne novine« br. 29/13 i 87/ 15).

U projektiranju nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).

Sve ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati sa okretištem za vatrogasna i druga interventna vozila na završetku:

-slijepa cesta dužine od 50,0 - 100,0 m mora imati na svom završetku formirano ugibalište,

-slijepa cesta dužine veće od 100,0 m mora na svom kraju imati okretište koje omogućava sigurno okretanje vatrogasnog vozila.

Nove ceste i rekonstrukcija postojećih cesta sa dvije dvosmjerne vozne trake potrebno je projektirati najmanje širine kolnika od 5,5 m, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagib, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/ 94, 55/94 i 142/03).

Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za gradnju građevina za koje su posebnim propisima predviđene mjere zaštite od požara, ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od mjerodavnih državnih upravnih tijela.

Temeljem članka 28. st. 2. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) za složenije građevine (građevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Elaborat plana izrađen je u 4 (četiri) istovjetna izvornika plana, ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Kastva i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva.

Izvornici Plana čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, u pismohrani Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Uvid u Plan obavlja se u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, na adresi Riva 10, 51000 Rijeka.

Članak 37.

Pri izradi idejnog projekta groblja moguća su i prihvatljiva manja odstupanja (do 20%) u odnosu na uvjete smještaja, gradnje i uređenja koji su dati ovim Planom.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/01

URROJ:2170-05-06/1-17-8

Kastav, 2. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr