SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 2. Petak, 27. siječnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

5.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 39. stavak 1. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje
ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (»Službene novine« broj 14/ 14), u članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Utvrđuje se da je Sporazumom o raskidu Zajednice ponuditelja, a koji su Sporazum dana 9. studenog 2016. godine zaključili trgovačko društvo Alba Maris Adriatic d.o.o. i trgovačko društvo »Zlatna kava« d.o.o., raskinuta Zajednica ponuditelja te je utvrđeno da trgovačko društvo Zlatna kava d.o.o. prestaje biti članom Zajednice ponuditelja, a sva prava i obveze Najpovoljnijeg ponjuditelja preuzima trgovačko društvo Alba Maris Adriactric d.o.o.».

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će s Najpovoljnijim ponuditeljem, trgovačkim društvom Alba Maris Adriatic d.o.o., Rubeši 18A, Kastav, OIB:93712210638 u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke zaključiti 2. Dodatak Ugovoru br. P 004/07/2014 o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (dalje u tekstu: 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji).

Za Davatelja koncesije 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Zajednica ponuditelja koju čine trgovačko društvo Alba Maris Adriatic d.o.o., i trgovačko društvo Zlatna kava d.o.o., Koncesionar je ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija. Koncesija je temeljem Odluke dana na razdoblje od 10 godina. Koncesionar je dana 05. listopada 2016. godine dostavio Zahtjev za izmjenom Odluke i Ugovora o koncesiji. Uz Zahtjev dostavljen je Sporazum o raskidu Zajednice ponuditelja.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji razmatralo je Zahtjev i Sporazum o raskidu Zajednice ponuditelja.

U Sporazumu o raskidu Zajednice ponuditelja utvrđeno je da danom potpisa prestaje Zajednica ponuditelja te da sva prava i sve obveze iz osnova Odluke o davanju koncesije, Ugovora i Dodatka Ugovoru u cijelosti prelaze isključivo na trgovačko društvo Alba Maris Adriatic d.o.o., Rubeši 18a, OIB: 93712210638.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-14

Rijeka, 26. siječnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr