SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 2. Petak, 27. siječnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

4.

Na temelju članka 28. stavka 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko- rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk (»Službene novine« broj 28/16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2016/S 01K-0024669), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 34. sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28. stavak. 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje:

Dana 27. listopada 2016. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk (»Službene novine« broj 28/16 - u daljnjem tekstu: Odluka)

Na temelju navedene Odluke u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2016/S 01K-0024669, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 7. prosinca 2016. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Primorsko - goranske županije, Rijeka, Slogin Kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda o kojem je sačinjen zapisnik. Na objavljenu Obavijest nije pristigla niti jedna ponuda.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/17-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-12

Rijeka, 26. siječnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr