SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 2. Petak, 27. siječnja 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

3.

Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 110/15), članka 18. stavka 2. Statuta Prirodoslovnog muzeja Rijeka (KLASA: 012-03/16-18/01, URBROJ: 2170-60-03- 16-3 od 18. ožujka 2016. godine), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici, održanoj 26. siječnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog
muzeja Rijeka

I.

Dr. sc. Željka Modrić Surina imenuje se ravnateljicom Prirodoslovnog muzeja Rijeka na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove Odluke počinje 14. veljače 2017. godine

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-10

Rijeka, 26. siječnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr