SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
GRAD VRBOVSKO
19

15.

Na temelju stavka 1. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 7. travnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, tehničko tehnološki uvjeti, rokovi za pojedine priključke, naknada za priključenje, način plaćanja naknade i kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura) uz koje se ovom Odlukom utvrđuje obveza, uvjeti i postupak priključenja građevina na području Grada Vrbovskog su:

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom,

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih i oborinskih voda (sustav javne fekalne kanalizacije.

Članak 2.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu, u smislu ove Odluke smatra se svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju je gradnju prema Zakonu o gradnji potrebna građevinska dozvola, kao i svaka gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost i privremena građevina za potrebe javnih manifestacija, određena na način propisan Zakonom o gradnji i za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su gradilišta, poljoprivredno zemljište ili kiosci mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, ali se pri tom ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 3.

Privremene građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu samo privremenim priključcima koji u tehničkom smislu moraju biti izgrađeni na način da se poštuje njihov privremeni karakter.

Uklanjanjem privremene građevine uklanjaju se i izgrađeni privremeni priključci na komunalnu infrastrukturu.

II. POSTUPAK I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Vlasnik građevine dužan je priključiti građevinu na komunalnu infrastrukturu, te podnosi zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu trgovačkom društvu »Komunalac« d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo).

Članak 7.

Vlasnik građevine podnosi zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu u sljedećim rokovima:

- u roku od dva mjeseca od dovršetka izgradnje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda na području na kojem se nalazi građevina,

- u roku od dva mjeseca od završetka izgradnje građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom odnosno odvodnju otpadnih voda već izgrađena.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima određenim u stavku 1. ovog članka, Komunalno društvo iz članka 6. ove Odluke, donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Izuzeti su od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu i ne mogu se suglasno ovoj odluci obvezati na priključenje na komunalnu infrastrukturu:

- građevine izgrađene u naseljima u kojima nije izgrađena komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom (vodovodna mreža) ili za odvodnju otpadnih voda (kanalizacijska mreža),

- vlasnici ili investitori gradnje građevina na cijelom području Grada Vrbovskog ukoliko su na zadovoljavajući način pojedinačno osigurali svoje odgovarajuće potrebe o čemu odluku donosi Komunalno društvo.

Odredba iz stavka 1. postavka 1. ovog članka važi do ispunjenja uvjeta za priključak na javnu vodovodnu mrežu odnosno javnu kanalizacijsku mrežu.

Članak 9.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda Komunalnom društvu iz članka 6. ove Odluke.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovog članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Članak 10.

Podnositelj zahtjeva za priključenje na komunalnu infrastrukturu mora uz zahtjev priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika:

- građevinsku dozvolu,

- popis svih suvlasnika - vlasnika pojedinih dijelova građevine ako ih ima dvoje ili više sa naznakom posebnih dijelova zgrade, njihovom površinom i njihovom namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po investitoru ili svim suvlasnicima zgrade,

- ugovor iz stavka 2. članka 9. ove Odluke.

Zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu vlasnici odnosno investitori građevine moraju priložiti svoju suglasnost kojom dozvoljavaju Komunalnom društvu da pregledom ispita njihove izgrađene interne vodovodne i kanalizacijske instalacije.

Članak 11.

Komunalno društvo će po dobivenom zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu i izvršenom pregledu kojim je utvrđeno da interne vodovodne i kanalizacijske instalacije udovoljavaju tehničko-tehnološkim donijeti rješenje o dozvoli priključenja.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti ili je građevina izgrađena bez akta na temelju kojeg se može graditi, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu gradnje ili uklanjanje građevine prema posebnom zakonu, Komunalno društvo će zahtjev za priključenje odbiti rješenjem.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od prijema zahtjeva postupajući prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku budući da ove poslove obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 12.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku građevine,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku);

- tehničko-tehnološke uvjete priključenja,

- rokove za ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta priključenja građevine.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz članka 11. stavka 2. ove Odluke mora sadržavati razloge zbog kojih se građevina ne može priključiti.

Jedan primjerak rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka se po konačnosti dostavlja Odsjeku za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Odsjek za komunalni sustav).

Članak 13.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja.

Ugovor o priključenju sklapa se za svaki vodovodni i kanalizacijski priključak zasebno, te obvezno mora sadržavati podatke o vrsti priključka sa rokom izgradnje i priključenja, mjestu priključka i građevini na koju se odnosi, te cijenu izgradnje priključka sa priloženim troškovnikom, iznosom, rokom i načinom plaćanja troškova.

Primjerak ugovora o priključenju dostavlja se na znanje Odsjeku za komunalni sustav.

Članak 14.

Vlasnici odnosno investitori građevine dužni su osigurati i izgraditi vodovodne i kanalizacijske priključke za svoje građevine koje su u obvezi priključenja na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za priključenje.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

a) Priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

Članak 15.

Priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, u smislu ove Odluke smatra se, izgradnja spojnog voda koji počinje od spoja sa distributivnom vodovodnom cijevi, završava sa vodomjerom, uključivši i okno vodomjera (vodovodni priključak). Okna vodomjera se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevine.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i vodovi koji građevinu spajaju s oknom vodomjera.

Članak 16.

Vodovodni priključak, s obzirom na namjenu utvrđuje se kao:

a) stalni vodovodni priključak,

b) privremeni vodovodni priključak

c) vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe.

Članak 17.

Stalni vodovodni priključak izvodi se kao trajno rješenje opskrbe pitkom vodom.

S obzirom na namjenu građevine stalni vodovodni priključak može biti:

- vodovodni priključak u stambenoj i poslovnoj građevini,

- vodovodni priključak za protupožarne potrebe.

Članak 18.

Privremeni vodovodni priključak izvodi se kao privremeno rješenje opskrbe pitkom vodom za privremenu građevinu i gradilište.

Članak 19.

Vodovodni priključak za poljoprivredne svrhe izvodi se radi obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.

Članak 20.

Priključenje građevine na vodovodni priključak izvršit će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- vodoopskrbni priključak se izrađuje od vodonepropusnog materijala,

- križanje vodovodnih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija struje i telekomunikacija

- priključenje se u pravilu izvodi na javnoj površini putem priključnog okna uz obvezu ugradnje brojila utroška vode za svaku stambenu i poslovnu jedinicu u građevini zasebno suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Članak 21.

Premještanje i odvajanje vodovodnog priključka odobrava i izvodi Komunalno društvo na trošak vlasnika.

b) Priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda

Članak 22.

Priključenjem na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda - javnu kanalizaciju (kanalizacijski priključak), smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja spojnog voda koji internu kanalizaciju građevine spaja sa revizijskim oknom, uključivši i revizijsko okno. Revizijsko okno može se nalaziti najviše na 10 (deset) metara udaljenosti od granice zemljišta na kojoj postoji interna kanalizacija građevine, s time da troškove prekopa državnih, županijskih, gradskih i nerazvrstanih cesta radi izgradnje kanalizacijskog priključka snosi Grad Vrbovsko.

Internim kanalizacijskim instalacijama građevine smatraju se naprave, uređaji i kanalizacijski vodovi koji građevinu, neposredno ili posredno, posredstvom tuđih privatnih nekretnina, spajaju sa kanalizacijskim priključkom na granici sa zemljištem na kojem je izgrađena kanalizacijska mreža.

U pravili svaka građevina mora imati svoj kanalizacijski priključak.

Izuzetno više građevina mogu imati zajednički priključak, ako o tom postoji sporazum svih vlasnika građevina o izgradnji i održavanju zajedničkih internih kanalizacijskih instalacija i kanalizacijskog priključka koji se mora priložiti zahtjevu za priključenje.

Članak 23.

Priključenje građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda vršit će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi otpusni kanali moraju biti izgrađeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na nepropusnost i protočnost,

- minimalni profil priključnog cjevovoda za fekalne otpadne vode je promjera 150 mm, a za mješovite otpadne vode promjera 200 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija za vodu, struju, telekomunikacije ili plinskih instalacija,

- nakon priključenja građevine na sustav javne odvodnje, postojeće septičke jame moraju biti sanirane u roku od tri mjeseca od priključenja,

- revizijsko okno mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti,

- dvije ili više građevina u pravilu ne mogu imati zajednički priključak na sustav javne odvodnje.

Članak 24.

Kanalizacijski priključak može se izvesti kao stalni ili privremeni priključak.

Stalni priključak izvodi se kao trajno rješenje otpadnih voda, dok se privremeni priključak izvodi za potrebe privremene građevine i gradilišta.

Članak 25.

Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se Komunalno društvo da svojim Pravilnikom podrobnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu.

IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 26.

Vlasnik građevine odnosno investitor plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju ugovora i priloženog troškovnika radova iz članka 13. ove Odluke.

Članak 27.

Pored troškova priključenja vlasnik građevine ili investitor plaća i naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu, za svaki pojedini priključak zasebno, u visini određenoj člankom 28. ove Odluke.

Članak 28.

Visina naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu određuje se za svaki pojedini priključak:

a) za opskrbu pitkom vodom

- stambene građevine ili stanovi kao posebni dijelovi građevine - 1.000,00 kuna,

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine do bruto površine od 100 m2 - 2.000,00 kuna

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine veći od 100 m2 bruto površine - 5.000,00 kuna.

b) za odvodnju otpadnih voda:

- stambene građevine ili stanovi kao posebni dijelovi građevine - 100,00 kuna,

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine do bruto površine od 100 m2 - 500,00 kuna

- poslovne građevine ili poslovni prostori kao posebni dijelovi građevine veći od 100 m2 bruto površine - 1 .000,00 kuna.

Za priključenje građevina iz članka 2. stavka 2. ove Odluke na objekte za opskrbu pitkom vodom plaća se naknada u visini 50 0znosa naknade propisane u točki a) stavka 1. ovog članka.

Članak 29.

Naknada za priključenje iz članka 28. ove Odluke prihod je Proračuna Grada Vrbovskog, a plaća se u roku od osam dana od potpisa ugovora iz članka 13. ove Odluke.

Sredstva naknade za priključenje iz prethodnog stavka namijenjena su za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.

Komunalno društvo iz članka 6. ove Odluke dužno je vlasnika ili investitora gradnje građevine uputiti da plati naknadu za priključenje, te ne smije otpočeti sa radovima na priključenju prije nego što mu vlasnik građevine ili investitor gradnje predoči dokaz o plaćenoj naknadi za priključenje.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

- u roku od 60 dana ne donese rješenje o obvezi priključenja na komunalnu infrastrukturu prema odredbi članka 7. stavka 2. ove Odluke,

- ako ne priključi građevinu na objekte i uređaje komunalne infrastrukture u roku ugovorenom ugovorom iz članka 13. ove Odluke,

- ako priključi građevinu na objekte i uređaje komunalne infrastrukture protivno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrđenim člancima 20. i 23. ove Odluke,

- ako suprotno odredbi članka 29. stavak 3. ove Odluke otpočne sa radovima na priključenju prije nego vlasnik građevine ili investitor predoči dokaz o uplaćenoj naknadi za priključenje.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom u iznosu od 200,00 kuna i odgovorna osoba u Komunalnom društvu.

Članak 31.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u rokovima iz članka 7. i 32. stavka 2. ove Odluke,

- ne ispuni tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu u roku i na način utvrđen u rješenju o dozvoli priključenja iz članka 12. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Komunalno društvo u roku od jedne godine od stupanja na snagu ove Odluke, dužno je izraditi popis svih postojećih građevina na području Grada Vrbovskog koje nisu priključene na komunalnu infrastrukturu, a koje su dužne priklju

čiti se jer postoje uvjeti za njihovo priključenje, te popis dostaviti Odsjeku za komunalni sustav.

Grad Vrbovsko će na temelju popisa iz stavka 1. ovog članka uputiti vlasnicima izgrađenih objekata koji nisu priključeni na komunalnu infrastrukturu, a za koje postoje uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu pisanu obavijest o obvezi priključenja na komunalnu infrastrukturu i pozvati ih da u roku od 6 mjeseci od prijema obavijesti »Komunalcu« d.o.o. Vrbovsko podnesu zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 325-04/05-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/05-1

Vrbovsko, 7. travnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=125&mjesto=51326&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr