SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

47.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Loparna sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
o sustavu glavne knjige riznice Općine Lopar i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se riznica Općine Lopar (u nastavku: riznica) kao sustav upravljanja tijekovima proračunskih sredstava Općine Lopar i njenog proračunskog korisnika, te odnosi u svezi s njenim ustrojavanjem, održavanjem i korištenjem.

Članak 2.

Riznica je organizacijski i informacijski sustav koji u skladu sa zakonskim propisima iovom Odlukom, objedinjava poslove pripreme, izvršavanja i konsolidacije Proračuna Općine Lopar i proračuna proračunskog korisnika, proračunskog računovodstva i računovodstva proračunskog korisnika, te upravljanja novčanim sredstvima i javnim izdacima.

Riznica je sastavni dio informacijskog sustava Općine Lopar.

Članak 3.

Proračunski korisnik Općine Lopar je CENTAR ZA KULTURU LOPAR.

II. SUSTAV RIZNICE

Članak 4.

Osnovu riznice čine jedinstveni račun i informatički sustav riznice.

Jedinstveni račun riznice je račun preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, te isplate rashoda i izdataka Proračuna Općine Lopar i njenog proračunskog korisnika.

Informatički sustav riznice je sustav međusobno povezanih računalnih programa koji omogućavaju evidentiranje i praćenje procesa upravljanja proračunom: pripremu, izvršenje i konsolidaciju proračuna, vođenje glavne knjige, pomoćnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija Općine Lopar i njenog proračunskog korisnika.

Članak 5.

Riznica obuhvaća:

-plan proračuna,

-glavnu knjigu, pomoćne knjige i ostale pomoćne evidencije.

Plan proračuna čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Lopar i njenog proračunskog korisnika, raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama.

Sustav glavne knjige riznice osigurava evidenciju transakcija i poslovnih događaja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te stanja i promjena imovine, obveza i izvora vlasništva prema proračunskim klasifikacijama sukladno propisima kojima se uređuje računovodstvo proračuna.

Sastavni dio glavne knjige su pomoćne knjige kao dodatni izvor analitičkih podataka potrebnih za efikasno upravljanje financijama i kontrolu izvršenih rashoda i izdataka.

Glavna knjiga riznice vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar.

III. UPRAVLJANJE RIZNICOM

Članak 6.

Riznicom upravlja Jedinstveni Upravni odjel Općine Lopar.

Članak 7.

Jedinstveni račun riznice je instrument upravljanja likvidnošću Proračuna Općine Lopar, putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga proračuna i proračunskog korisnika), te omogućava provođenje financijske i ostlih kontrola na razini riznice.

Sva plaćanja unutar riznice dobavljačima roba i usluga proračunskog korisnika izvršavaju se izravno, temeljem zahtjeva za plaćanje kojeg dostavlja proračunski korisnik.

Transakcije i poslovni događaji u glavnoj knjizi proračunskog korisnika moraju biti sukladni sadržaju i iznosu transakcija i poslovnih događaja sustava glavne knjige riznice.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Sustav riznice primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Proračunski korisnik dužan je s danom 31. prosinca 2016. godine zatvoriti račun preko kojeg posluje i sredstva prenijeti na račun Općine Lopar.

Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela da nakon stupanja na snagu ove Odluke donese naputke o primjeni odredaba koje se odnose na glavnu knjigu riznice i jedinstveni račun riznice.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-47

Lopar, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51281&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr