SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

45.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 19. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar u 2017. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Programa iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-čišćenje slivnika,

-čišćenje i održavanje oborinskih kanala.

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje staza, šetališta, trgova i ostalih javno-prometnih površina,

-čišćenje plaža.

III.ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

-održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

-uređenje javnih površina,

-nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

-uređenje kamenih vaza,

-postavljanje i skidanje zastavica i psihološke brane.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-asfaltiranje i krpanje udarnih rupa,

-radovi na betonskom kolniku,

-radovi na neuređenom kolniku,

-vertikalna i horizontalna signalizacija,

-održavanje bankina,

-košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste,

-održavanje potpornih i obložnih zidova,

-zimsko održavanje.

V. JAVNA RASVJETA

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

-košnja i čišćenje groblja dva puta godišnje,

-po potrebi intezivno čišćenje i pometanje, te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda,

-održavanje zidane i metalne građe,

-ručno čišćenje staza,

-nabavka komunalne opreme,

-uređenje kamenih vaza,

-postavljanje i skidanje zastavica i psihološke brane.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: =38.625,00 kn

1. Čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih kanala

(program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

-redovito održavanje, košenje trave po pokosima i koritu, sječa raslinja,

-strojno čišćenje korita od nanosa zemlje i mulja,

-ručno čišćenje korita vodotoka i oborinskih kanala od nanosa zemlje i drugog materijala, te utvrđivanje pokosa.

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =382.875,00 kn

1. Redovito čišćenje staza, šetališta i ostalih javno-prometnih površina (program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Javno- prometna površina koja obuhvaća ukupno cca 1000 m2 ručno se čisti svaki dan u razdoblju lipanj-rujan.

2. Čišćenje plaža (program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža, postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Plaže na

području općine Lopar čistit će se u razdoblju od travnja do rujna.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =407.672,99 kn

1. Održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza (program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka,

-nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu prirodnog i umjetnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita,

-zalijevanje zelenih površina i cvijeć

2. Popravak i nabava komunalne opreme (program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

-popravak i farbanje klupa,

-nabavka komunalne opreme (klupe, koševi, kante),

-uređenje novih površina i pojačano održavanje.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: =477.173,68 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske).

Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, seoski i poljski putovi, te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. (program »Lopar Vrutak« d.o.o.).

1. asfaltiranje i krpanje rupa,

2. radovi na betonskom kolniku,

3.košenje trave i orezivanje grana u zakonskom profilu ceste,

4. radovi na neuređenom kolniku,

5. vertikalna i horizontalna signalizacija,

6. održavanje bankina,

7. održavanje potpornih i obložnih zidova,

8. održavanje ceste u zimskom uvjetima,

V. JAVNA RASVJETA

UKUPNO:=87.500,00 kn

1. upravljanje i održavanje objekata i uređenje javne rasvjete

Pod redovitim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program »Lopar Vrutak« d.o.o.).

VI.ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA I
SPOMENIKA

UKUPNO: =15.000,00 kn

1. održavanje groblja i spomenika

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od

=1,408.846,67 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-komunalna naknada =1,000.000,00 kn

-ostali proračunski prihodi =408.846,67 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-03/16-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/16-43

Lopar, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51281&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr