SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA BAŠKA

53.

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13), Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 15/15) i članka 29 Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Baška

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst i 17/14), u nastavku teksta: III. izmjene i dopune PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1. TEKSTUALNI DIO PLANA

2. GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prikazi:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA
PROSTORA MJ. 1:25000

2.2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
- Energetski sustav MJ. 1:25000

3.3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE PROSTORA

-Područja posebnih ograničenja u
korištenju - Područja i dijelovi
primjene planskih mjera zaštite MJ. 1:25000

4.1.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

-Građevinsko područje naselja
Baška MJ. 1:5000

4.2.GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

-Građevinsko područje naselja
Jurandvor MJ. 1:5000

5.ZABAVNI CENTAR ZABLAĆE - BAŠKA

-Detaljniji uvjeti provedbe MJ. 1:2000

3.PRILOZI PLANA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

(1) U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst i 17/ 14) u članku 22. u stavku 1. pod podstavkom 6. »Elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama« dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

»- Sunčana elektrana Barbičin«

Članak 4.

(1) U članku 24. u stavku 1. u podstavku b) riječi: »od susjedne građevine i« zamjenjuju se riječi: »ali«.

(2) U stavku 2. iza riječi: »unutar kulturno-povijesnih cjelina« dodaju se riječi: »i to isključivo«.

Članak 5.

U članku 28. u stavku 3. iza riječi: »rekonstrukcija građevina« dodaju se riječi: »neposrednom provedbom«.

Članak 6.

U članku 31. dodaje se novi stavak 15. koji glasi:

»(15) Gradnja novih obiteljskih kuća - dvojnih u zonama N1-1 i N1-2 nije dozvoljena.«

Članak 7.

U članku 32. dodaje se novi stavak 15. koji glasi:

»(15) Gradnja novih obiteljskih kuća - skupnih u zonama N1-1 i N1-2 nije dozvoljena.«

Članak 8.

U članku 33. dodaje se novi stavak 17. koji glasi:

»(17) Gradnja novih višeobiteljskih građevina u zonama N1-1 i N1-2 nije dozvoljena.«

Članak 9.

Iza članka 36. dodaje se novi članak 36.a. koji glasi:

»Članak 36.a.

(1) PPUO Baška na dijelu k.č. 3309 k.o. Baška-nova površine 0,63 ha, u dijelu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli - Zablaće-Baška (T12) propisuje uvjete provedbe zahvata u prostoru za gradnju Zabavnog centra Zablaće-Baška s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

(2) U sklopu Zabavnog centra Zablaće-Baška, područje obuhvata kojeg je određeno na kartografskom prikazu broj 5. »ZABAVNI CENTAR ZABLAĆE - BAŠKA - Detaljniji uvjeti provedbe«, planira se gradnja pratećih sadržaja zone ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli - Zablaće- Baška (T12) koje čine cjeloviti prostorni sklop Zabavnog centra (zatvoreni, natkriveni i otvoreni dio) sa pratećim sadržajima u funkciji osnovne namjene.

(3) Na parceli Zabavnog centra Zablaće-Baška moguće je graditi i uređivati:

-građevine i sadržaje u funkciji zabave koja se temelji na različitim atrakcijama i događanjima namijenjenim velikom broju ljudi (disco klub, noćni bar, otvoreni bazeni, vanjske terase i slično),

-pomoćne ugostiteljske, uslužne i sanitarne građevine i sadržaje za potrebe Zabavnog centra,

-parkovne i zaštitne zelene površine,

-površine za šport i rekreaciju,

-interne pješačke i prometne površine, površine za promet u mirovanju i slično,

-građevine i uređaje komunalne i ostale infrastrukture (elektroenergetska mreža, elektroničke komunikacije, vodoopskrba, odvodnja oborinskih i otpadnih voda i ostalo).

(4) U prostoru Zabavnog centra gradnja smještajnih kapaciteta i stambenih građevina nije dozvoljena.

(5) Na građevnoj čestici Zabavnog centra moguća je gradnja jedne građevine ili složene građevine koja čini cjeloviti prostorno - funkcionalni sklop te pomoćnih građevina u funkciji osnovne namjene. Prateći i pomoćni sadržaji mogu biti u građevnoj cjelini osnovne građevine ili odvojeno kao posebne pomoćne građevine.

(6) Izgrađenost građevne čestice:

-najveća izgrađenost građevne čestice Zabavnog centra, kig = 30%,

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice, kis = 0,8,

(7) Smještaj građevina na građevnoj čestici:

-najmanja udaljenost građevina od regulacijskog pravca je 5,0 m,

-najmanja udaljenost građevina od granica susjednih građevnih čestica je najmanje polovina zabatne visine građevine (h/2), ali ne manje od 4,0 m, računajući od fasade ili istaka na fasadi,

-gradnja građevina prislonjenih uz među susjednih građevnih čestica nije dozvoljena.

(8) Visina i oblikovanje građevina:

-najveći broj etaža: ukupno 3 etaže - jedna podzemna i dvije nadzemne etaže (Po/S+Pr+1),

-ispod dijela građevine ili ispod cijele građevine moguća je gradnja podruma i/ili suterena,

-najveća ukupna visina građevine od završne kote uređenog terena je 10,0 m; dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i drugi slični dijelovi građevine unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uračunavaju se u visinu građevine,

-krovišta mogu biti kosa, nagiba krovnih ploha najviše 25o, ravna ili bačvasta,

-na krovove i pročelja građevina omogućava se postava sunčanih kolektora i reklamnih panoa kojima se ističe funkcija građevine te uređaja za ventilaciju i klimatizaciju,

-arhitektonsko oblikovanje građevina mora biti u skladu s namjenom i može se zasnivati na principima suvremenog oblikovanja ili autohtonoj primorskoj arhitekturi.

(9) Uređenje građevne čestice:

-najmanje 20% površine građevne čestice mora biti hortikulturno uređen prirodni teren,

-uređenje građevne čestice ne smije kroz usmjeravanje oborinskih voda, nasipavanje terena ili iskope, potporne zidove, terase i slično negativno utjecati na okolne građevne čestice ili građevine, odnosno prometne površine,

-građevnu česticu je u svrhu zaštite namjene i načina korištenja moguće ograditi ogradom maksimalne visine 1,60 m.

(10) Za uređenje priključka i prilaza na javnu prometnu površinu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s posebnim propisom te ishoditi suglasnost Općine Baška.

(11) Na građevnoj čestici Zabavnog centra Zablaće- Baška potrebno je za sve planirane sadržaje osigurati potreban broj parkirališnih mjesta temeljem standarda iz članka 90. ove Odluke. Parkirališni prostor je moguće organizirati na način da ga tijekom dana koriste posjetitelji plaže, dok bi u večernjim satima zadovoljio potrebe Zabavnog centra.

(12) Potrebno je osigurati pristupačnost Zabavnom centru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno odredbama posebnog propisa.

(13) Građevna čestica mora imati osiguran priključak na elektroenergetsku mrežu i mrežu elektroničkih komunikacija, priključak na vodoopskrbni sustav, te rješenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda (vlastiti uređaj ili priključak na javnu mrežu). Priključivanje na komunalnu infrastrukturnu mrežu obavlja se na način propisan od nadležnog distributera.

(14) Parcela k.č.br. 3309 k.o. Baška-nova na kojoj je planirana gradnja Zabavnog centra nalazi se u poplavnom području vodotoka Suhe Ričine Bašćanske. Vodotok je na navedenoj dionici poddimenzioniran i planirana je rekonstrukcija korita za prihvat velikih voda 100-godišnjeg povratnog perioda. Svi zahvati u koridoru širine 10 m od ruba planirane regulacije vodotoka mogu se vršiti samo sukladno posebnom zakonu o vodama i uz suglasnost Hrvatskih voda.

(15) Na građevnoj čestici Zabavnog centra primjenjuju se mjere zaštite ekološke mreže propisane Odredbama za provedbu PPUO Baška i odredbama posebnih propisa.

(16) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru primjenjuju se sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke i odredbama posebnih propisa.

(17) Građevine se moraju projektirati i graditi sukladno važećim propisima glede zaštite od požara, zaštite na radu i drugim propisima, uz primjenu odgovarajućih materijala.«

Članak 10.

(1) U članku 42. stavci 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»(8) Obiteljske kuće - samostojeće:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 500 m2

-najmanja dozvoljena širina građevne čestice mjereno na regulacijskom pravcu je 16,0 m,

-najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,25 i kis=0,75

-najveći broj etaža: 1 podzemna i 2 nadzemne (Po ili S + Pr + 1K ili Ppotk)

-najveća visina građevine: do završnog ruba vijenca (visina do »linde«) - 6,1 m; ukupna visina građevine (visina sljemena) - 7,6 m

(9) Unutar građevinskog područja naselja Baška N1-1 ne može se planirati gradnja novih dvojnih i skupnih obiteljskih kuća, te višeobiteljskih i višestambenih građevina.

(10) UPU-1 treba omogućiti rekonstrukciju postojećih izgrađenih građevina i na parcelama koje su manje od propisanih ili ako je izgrađenost građevne čestice veća od dozvoljene, pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis) ne povećavaju iznad propisanih vrijednosti. Postojeće vrijednosti koje su veće od dozvoljenih se prilikom gradnje zamjenskih građevina na toj čestici mogu zadržati ali se ne smiju povećati.«

(2) Stavci 11. i 12. se brišu.

(3) Stavak 13. postaje novi stavak 11.

Članak 11.

(1) U članku 43. stavci 6., 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(6) Obiteljske kuće - samostojeće:

-najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 500 m2

-najmanja dozvoljena širina građevne čestice mjereno na regulacijskom pravcu je 16,0 m,

-najveći dopušteni koeficijenti - kig=0,25 i kis=0,75

-najveći broj etaža: 1 podzemna i 2 nadzemne (Po ili S + Pr + 1K ili Ppotk)

-najveća visina građevine: do završnog ruba vijenca (visina do »linde«) - 6,1 m; ukupna visina građevine (visina sljemena) - 7,6 m

(7) Unutar izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Baška - Zarok N1-2 ne može se planirati gradnja novih dvojnih i skupnih obiteljskih kuća, te višeobiteljskih i višestambenih građevina.

(8) UPU 2 treba omogućiti rekonstrukciju postojećih građevina i na parcelama koje su manje od propisanih ili ako je izgrađenost građevne čestice veća od dozvoljene, pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis) ne povećavaju iznad propisanih vrijednosti. Postojeće vrijednosti koje su veće od dozvoljenih se prilikom gradnje zamjenskih građevina na toj čestici mogu zadržati ali se ne smiju povećati.

(9) UPU-om 2 se u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može planirati gradnja novih građevina osim građevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko - turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali te uređenje javnih površina i parkirališta. Rekonstrukciju postojećih građevina u pojasu 100 m od obalne crte moguće je planirati sukladno odredbama ove Odluke.«

Članak 12.

U članku 54. u stavku 4. iza riječi: »gospodarskih djelatnosti općine« dodaju se riječi: »uključivo poslovnu građevinu komunalnog društva«.

Članak 13.

U članku 55. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavka 1. alineje 2. ovog članka, na dijelu k.č. 3309 k.o. Baška-nova površine 0,63 ha dozvoljena je gradnja neposrednom provedbom Zabavnog centra Zablaće-Baška kao pratećeg sadržaja u sklopu zone gospodarske - ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli - Zablaće-Baška (T12). Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru Zabavnog centra Zablaće-Baška utvrđeni su na kartografskom prikazu broj 5. »ZABAVNI CENTAR ZABLAĆE - BAŠKA - Detaljniji uvjeti provedbe« i člankom 36.a. ove Odluke.«

Članak 14.

U članku 57. u stavku 1. u alineji 1. riječi: »ukupna površina 17,58 ha, kapaciteta« zamjenjuju se riječima: »najveći kapacitet«.

Članak 15.

U članku 87. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Planom se omogućava rekonstrukcija u postojećem profilu nerazvrstanih cesta čije je održavanje u nadležnosti Općine Baška.«

Članak 16.

U članku 90. u stavku 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

»- iznimno, prilikom rekonstrukcije ulice Šantis unutar građevnog područja naselja Baška moguće je jednostrano uređenje nogostupa u minimalnoj širini od 1,5 m, u kojem slučaju se na nogostup ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka.«

Članak 17.

Iza članka 116. dodaje se novi članak 116.a. koji glasi:

»Članak 116.a.

(1) Neposrednom provedbom Prostornog plana Primorsko - goranske županije moguća je gradnja Sunčane elektrane Barbičin kao građevine od županijskog interesa.

(2) Uvjeti gradnje za Sunčanu elektranu Barbičin određeni su Prostornim planom Primorsko - goranske županije.«

Članak 18.

(1) U članku 126. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tijekom postupka izdavanja provedbenog akta za sve radove na nepokretnom kulturnom dobru kao i za građevinske radove (gradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i slično) unutar zaštićene kulturno - povijesne cjeline (zone zaštite A, B i C urbane cjeline Baška, zone zaštite A, B i C ruralne cjeline Batomalj, uže i šire zone zaštite ruralnih cjelina Jurandvor i Draga Bašćanska) potrebno je pribaviti prethodno odobrenje i posebne konzervatorske uvjete koje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel u Rijeci. Dozvoljeni su svi načini gradnje (samostojeći, dvojni i skupni) uz slijedeće uvjete:«

(2) U stavku 3. alineja 1. mijenja se i glasi:

»Dozvoljena je isključivo rekonstrukcija građevina u postojećim gabaritima na postojećim građevnim česticama. Cijepanje i/ili spajanje građevnih čestica nije dozvoljeno.«

(3) U stavku 3. u alineji 2. »Veličina i površina građevina« u podalineji 1. broj: »1,0« zamjenjuje se riječima: »u postojećim gabaritima«. U podalineji 2. riječi: »iznosi 3,75« zamjenjuju se riječima: »u postojećim gabaritima«. U alineji 3. »Najveća visina« u podalineji 1. riječi: »1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+2 ili Po/S +Pr+1+Ppotk), iznimno 1 podzemna i 4 nadzemne (Po/S+Pr+3 ili Po/ S+Pr+2+Ppotk)« zamjenjuje se riječima: »u postojećim gabaritima«. U podalineji 2. riječi: »prema lokalnim uvjetima« zamjenjuju se riječima: »u postojećim gabaritima«.

(4) U stavku 4. u alineji 2. »Veličina i površina građevina« u podalineji 1. riječi: »0,5 za izgradnju na samostojeći i dvojni način i 0,6 za skupni način gradnje« zamjenjuju se riječima: »u postojećim gabaritima«. U podalineji 2. riječi: »(kis) 1,75« zamjenjuju se riječima: »u postojećim gabaritima«. U alineji 3. »Najveća visina« u podalineji 1. riječi: »1 podzemna i 3 nadzemne (Po/S+Pr+2 ili Po/ S+Pr+1+Ppotk)« zamjenjuju se riječima: »u postojećim gabaritima«. U podalineji 2. iza riječi: »građevine« dodaje se znak »:«. Riječi: »9,0 m, a najveća ukupna visina građevine 11,0 m« zamjenjuju se riječima: »u postojećim gabaritima«.

(5) U stavku 5. u alineji 1. dodaje se rečenica: »Iznimno u zoni zaštite C (Baška) dozvoljena je rekonstrukcija građevina samo u postojećim gabaritima.« U alineji 2. »Veličina i površina građevina« u podalineji 1. iza riječi: »za skupni način gradnje« dodaje se zarez i riječi: »iznimno u zoni zaštite C (Baška) u postojećim gabaritima«. U podalineji 2. iza riječi: »(kis) 1,5« dodaje se zarez i riječi: »iznimno u zoni zaštite C (Baška) u postojećim gabaritima«. U alineji 3. »Najveća visina« u podalineji 1. iza riječi: »(Po/ S+Pr+2 ili Po/S+Pr+1+Ppotk)« dodaje se zarez i riječi: »iznimno u zoni zaštite C (Baška) u postojećim gabaritima«. U podalineji 2. iza riječi: »11,0 m« dodaje se zarez i riječi: »iznimno u zoni zaštite C (Baška) u postojećim gabaritima«.

(6) U stavku 6. riječi: »smjernicama konzervatorskih podloga odnosno posebnih uvjeta nadležnog konzervatorskog odjela« zamjenjuju se riječima: »posebnim konzervatorskim uvjetima«.

(7) Dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Napomena: Unutar zaštićene kulturno - povijesne urbane cjeline Baška (zone zaštite A, B i C) dozvoljena je rekonstrukcija građevina samo u postojećim gabaritima.«

Članak 19.

Iza članka 159. dodaje se novi podnaslov: »9.3. Rekonstrukcija građevina« i novi članak 159.a. koji glasi:

»9.3. Rekonstrukcija građevina

Članak 159.a.

(1) Sve građevine mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis) ne povećavaju iznad vrijednosti propisanih ovom Odlukom.

(2) Ako je izgrađenost građevne čestice (kig) na kojoj je izgrađena građevina iz prethodnog stavka ovog članka veća od dozvoljene, ista se prilikom gradnje zamjenskih građevina na toj čestici može zadržati ali se ne smije povećati.

(3) U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Baška N1-2 - Zarok i u neizgrađenim dijelovima izdvojenih građevinskih područja izvan naselja (zone poslovne, ugostiteljsko - turističke i rekreacijske namjene) u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati građenje novih građevina.

(4) Iznimno, u zonama iz prethodnog stavka ovog članka moguća je gradnja građevina komunalne infrastrukture koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali i podzemne infrastrukture, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.

(5) Rekonstrukcija postojećih građevina u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Baška N1-2 - Zarok u pojasu do 100 m od obalne crte moguća je samo pod uvjetom da se ne povećavaju vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis).

(6) Uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja biti će utvrđeni urbanističkim planovima uređenja iz članka 153. ove Odluke.«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke kartografski prikazi broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, broj 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav, broj 3.3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite, broj 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Građevinsko područje naselja Baška i broj 4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Građevinsko područje naselja Jurandvor u elaboratu Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst i 17/14), u cijelosti se zamjenjuju odgovarajućim kartografskim prikazima iz elaborata »III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška« iz članka 2. ove Odluke.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke elaboratu Prostornog plana uređenja Općine Baška dodaje se kartografski prikaz broj 5. ZABAVNI CENTAR ZABLAĆE - BAŠKA - Detaljniji uvjeti provedbe iz članka 2. stavak 2. ove Odluke.

Članak 21.

(1) Odredbe urbanističkih planova uređenja UPU-1 - Baška (N1-1) i UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) koje nisu u skladu sa III. izmjenama i dopunama PPUO Baška prestaju važiti danom stupanja na snagu ove Odluke, a do usklađenja UPU-1 i UPU-2 sa III. izmjenama i dopunama PPUO Baška primjenjuju se odredbe ove Odluke.

(2) Općinsko vijeće Općine Baška će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti odluke o usklađenju urbanističkih planova uređenja UPU-1 - Baška (N1-1) i UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) sa III. izmjenama i dopunama PPUO Baška.

Članak 22.

(1) III. izmjene i dopune PPUO Baška izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika III. izmjena i dopuna PPUO Baška čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik III. izmjena i dopuna PPUO Baška zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1.Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

2.Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

3.Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk

4.Pismohrani Općine Baška.

(4) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju III. izmjena i dopuna PPUO Baška.

(5) Uvid u III. izmjene i dopune PPUO Baška može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/7

URBROJ: 2142-03-01/1-16-22

Baška, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr