SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
36

34.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 18. veljače 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 109. sjednici od 24. ožujka 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za brodogradilišnu luku Brodogradilišta »Krk«

Članak 1.

Na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije, a radi planiranog investiranja u izgradnju novih objekata, te razvitka dosadašnje djelatnosti, a sukladno Studiji gospodarske opravdanosti u Odluci o davanju koncesije za brodogradilišnu luku - brodogradilište »Krk« (»Službene novine« broj 14/99 i 27/99) u članku 4. broj »4« zamjenjuje se brojem »19«.

Članak 2.

U članaku 2., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesija se daje u svrhu korištenja postojeće luke posebne namjene - brodogradilišne luke Brodogradilišta »Krk«, te izgradnje novih objekata kao i razvitka dosadašnje djelatnosti, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti.«

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se članak 3a koji glasi:

»Članak 3a

»Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).«

Članak 4.

U članku 5., stavku 2., podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) stalni dio u iznosu od 0,70 kn/m2 zauzete površine. Stalni dio naknade utvrđen ovom Odlukom obračunava se od 1. ožujka 2004. godine«.

Iza stavka 3 dodaje se stavak 4 koji glasi:

»Davatelj koncesije zadržava pravo izmijeniti visinu godišnje naknade utvrđenu ovim člankom sukladno važećim zakonskim propisima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.«

Članak 5.

Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da temeljem članka 6. i članka 7. stavak 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 7/98) dostavi Povjerenstvu za granice Primorsko-goranske županije izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.

Članak 6.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja brodogradilišnu luku - Brodogradilišta »Krk« zaključen 6. srpnja 1999. godine (Klasa: 022-04/99-03/16; Ur. broj: 2170/01- 21/99-9).

Članak 7.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije najkasnije u roku od 2 godine od dana sklapanja Dodatka Ugovora ne izvrši ulaganja sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, Davatelj koncesije zadržava pravo raskida Ugovora o produženju koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/9

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-08

Rijeka, 24. ožujka 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr