SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

75.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»N.N br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine PunatSlužbene novine Primorsko-goranske županije« br.25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat je na 27. sjednici, održanoj 20. prosinca 2016. god. donijelo

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU

I .OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabave opreme koji će se na području Općine Punat graditi u 2017. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Građenje objekata i uređaja iz ovog Programa financirat će se sredstvima iz slijedećih izvora (skraćeni opis koristi se u opisu poslova ovog Programa)

1. Proračun Općine Punat za 2017. godinu: Skraćeni opis

Komunalni doprinos kom.dop.

Dio ustupljenog poreza na dohodak - HABOR dio por. na doh.

Ostali prihodi posebne namjene prih.pos.namj.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prih.prod.nef.im.

Vodni doprinos vod.dop.

2. Vlastita sredstva trgovačkih društava u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Općine Punat:

- Ponikve voda d.o.o. Vl.sred.Ponikve

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (u nastavku teksta: Program) sadrži:

-opis poslova s procjenom troškova za izgradnju objekata i uređaja, te nabavu opreme

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti

II.GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVA OPREME U 2017. GODINI

Članak 2.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture te raspoloživim financijskim sredstvima planiranim u Proračunu Općine Punat za 2017. godinu.

A.GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE
POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I GROBLJA

Članak 3.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja, te nabave opreme iz članka 3. ovog Programa, financirat će se iz slijedećih izvora:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

B. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme iz članka 5. ovog Programa financirat će se iz slijedećih izvora:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 8.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 9.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i postojećih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih troškova, ovisno o uvjetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, projektiranja, nadzora i izvođenja radova.

Članak 10.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

Članak 11.

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je načelnik Općine Punat.

Članak 12.

Ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji potrebnu odluku donosit će načelnik Općine Punat.

O promjeni iz stavka 1. ovog članka načelnik Općine Punat dužan je posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Općinsko vijeće Općine Punat.

Članak 13.

Načelnik Općine Punat dužan je do kraja ožujka 2018.godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Punat izvješće o izvršenju ovog Programa.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-22

Punat, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51521&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr