SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA PUNAT

74

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12 i 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije » 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 27.sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini (u daljnem tekstu: Program) utvrđuje se opseg i troškovi održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Punat za:

1. Održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina

2. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

3. Održavanje javnih zelenih površina

4. Održavanje javnih površina

5. Održavanje nerazvrstanih cesta

6. Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja

Održavanje komunalne infrastrukture iz ovog Programa financira se iz sredstava komunalne naknade, ekološke pristojbe, boravišne pristojbe i ostalih prihoda.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini sadrži:

.opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

.iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području Općine Punat i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

II. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA OBORINSKE ODVODNJE S JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.

Na području Općine Punat tijekom 2017. godine obavljat će se održavanje građevina oborinske odvodnje s javnih površina:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju građevina za odvodnju oborinskih voda s javnih površina, sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj, 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine punat obavljat će trgovačko društvo u suvlasništvu Općine, Ponikve voda d.o.o.

III. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Tijekom 2017.godine troškovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete odnose se na:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove tekućeg održavanja javne rasvjete iz članka 4. ovog Programa obavljat će trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Punat Ponikve eko otok Krk d.o.o., sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj, 40/14, 8/15 i 19/15).

Troškovi električne energije za javnu rasvjetu, plaćat će se isporučitelju usluge prema stvarnoj potrošnji.

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 5.

Na području Općine Punat na održavanju zelenih površina u 2017. godini vršit će se radovi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju javnih zelenih površina, sukladno članku 5. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj, 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine, KD Črnika d.o.o.

V. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6.

Na području Općine Punat na održavanju javnih površina u 2017. godini vršit će se radovi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju javnih površina, sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj, 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine, KD Črnika d.o.o., a korištenje deponije Treskavac plaćati će se Općini Vrbnik.

VI. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 7.

U održavanje nerazvrstanih cesta ulaze radovi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Radove na održavanju nerazvrstanih cesta (pod točkom 1. i 3.), sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine Punat, KD Črnika d.o.o.

Radove na održavanju nerazvrstanih cesta (pod točkom 2.), sukladno Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat obavljati će GP Rijeka d.d

Članak 8.

VII. KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA

Člankom 2. Odluke o komunalnim djelatnostima određene su komunalne djelatnosti značajne za područje

Općine Punat, a ovaj Program obuhvaća slijedeće od proglašenih komunalnih djelatnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Održavanje dekoracije i iluminacije sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15), na području Općine Punat obavljat će trgovačko društvo u vlasništvu Općine Punat, KD Črnika d.o.o. Provođenje DDD mjera povjereno je tvrtki Ekocijan d.o.o., temeljem Ugovora o obavljanja poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih prostora na području Općine Punat.

Obavljanje poslova higijeničarske službe povjeriti će se sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15).

Članak 9.

VIII. REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sredstva za izvršenje ovog Programa planiraju se u ukupnom iznosu od 2.214.435,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade u iznosu od 1.737.025,00 kn, boravišne pristojbe u iznosu od 19.700,00 kn , ekološke pristojbe u iznosu od 388.000,00 kn i koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 69.710,00 kn.

Članak 10.

IX. PROVEDBA PROGRAMA

U iznosu planiranih sredstava za navedene komunalne djelatnosti uključen je PDV.

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju količina i cijena navedenih radova iz prethodnih godina.

Za nove stavke u ovom Programu utvrđuju se i nove cijene, a koje su sastavni dio programa trgovačkih društava.

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je načelnik Općine Punat.

Članak 11.

Trgovačka društva dužna su izraditi detaljne programe sukladno opisu, opsegu i financijskim sredstvima planiranim ovim Programom, za djelatnosti koje im se povjeravaju, a koji su sastavni dio ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Članak 12.

Trgovačka društva kojima je povjereno obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa, obvezna su samostalno organizirati, obavljati i kontrolirati realizaciju svojih Programa.

Članak 13.

Općinski načelnik Općine Punat dužan je do kraja ožujka 2018. god. podnijeti Općinskom vijeću Općine Punat izvješće o izvršenju ovog Programa.

Članak 14.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA:021-05/16-01/7

URBROJ:2142-02-01-16-21

Punat, 20. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51521&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr