SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

81.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 38/09, 17/14, 29/14 i 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana _______________ 2016. donosi

ODLUKU
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se mjerila, načini i uvjeti upisa djece u Dječji vrtić Matulji ( u daljnjem tekstu Dječji vrtić).

Članak 2.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se temeljem javne objave upisa koja se objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, internetskoj stranici Dječjeg vrtića i Osnivača te na drugi prikladan način.

Javnu objavu upisa djece raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Roditelji/skrbnici djece koja su bila upisana u programe Dječjeg vrtića u prethodnoj godini dužni su predati novi zahtjev u upisnom roku (bez dokumentacije) kako bi dobila mogućnost za smještaj djeteta u najbliži vrtić mjestu prebivališta.

Članak 3.

Roditelji/skrbnici koji prvi put upisuju dijete u neki od programa Dječjeg vrtića dužni su predati zahtjev u upisnom roku i svu potrebnu dokumentaciju navedenu u javnoj objavi.

Prednost pri upisu ostvaruje se prema sljedećim mjerilima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Roditelj/skrbnik djeteta podnosi zahtjev za upis djeteta u jedan od redovnih programa Dječjeg vrtića.

Zahtjev za upis može se podignuti u upravi Dječjeg vrtića ili na internetskoj stranici Dječjeg vrtića.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik obvezno prilaže:

-djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih,

-uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika,

-uvjerenje o odobrenom stalnom boravku (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika,

-dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika- elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o zaposlenju roditelja/skrbnika, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

-za roditelje/skrbnike redovite studente, učenike, pripravnike i specijalizante potvrde nadležnih institucija,

-za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,

-za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka,

-za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

-za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji,

-za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih,

-za dijete roditelja/skrbnika koji prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

Dječji vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od roditelja djeteta zatraži dodatne isprave.

Članak 5.

Pri okončanju upisa, nakon upisnog roka, sastaje se Komisija koja se sastoji od ukupno 5 članova izabranih iz redova Dječjeg vrtića - 3 člana, Upravnog vijeća- 1 člante iz Općine Matulji kao osnivača (u daljnjem tekstu: Osnivača) -1 član.

Članak 6.

Mandat Komisije iz članka 5. ove Odluke traje dvije godine.

Članovi Komisije biraju predsjednika većinom glasova na prvoj sjednici Komisije.

Članak 7.

Dječji vrtić dužan je dostaviti Komisiji iz članka 5. ove Odluke podatke o broju raspoloživih mjesta po skupinama sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10).

Članak 8.

Zahtjeve iz članka 3. ove Odluke za upis sa dokumentacijom predaje roditelj/skrbnik djeteta za koji se zahtjev podnosi.

Komisija iz članka 5. ove Odluke dužna je utvrditi datum i potpunost predanogzahtjeva.

Zahtjeve zaprimljene nakon roka i nepotpunezahtjeve Komisija iz članka 5. ove Odluke neće razmatrati niti bodovati.

Rok za podnošenje zahtjeva po javnoj objavi ne može biti kraći od 10 dana.

Rok za utvrđivanje prijedloga Liste reda prvenstva za upis u Dječji vrtić je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Članak 9.

O tijeku sjednice Komisije iz članka 5. ove Odluke vodi se zapisnik koji sadržava:

-podatak o vremenu i mjestu sjednice Komisije,

-podatak o prisutnim članovima Komisije i ostalim prisutnim osobama,

-podatak o broju slobodnih mjesta po ustanovi i objektima,

-podatak o broju prijavljene djece po ustanovi i objektima,

-podatak o zahtjevu za upis: datum podnošenja, priložena dokumentacija i broj ostvarenih bodova.

Članak 10.

Protiv rješenja o rezultatima upisa roditelj/staratelj ima pravo žalbe.

Žalbe se u pisanom obliku podnosi Komisiji za upise u roku od 15 dana od dana dostave rješenja putem oglasne ploče Dječjeg vrtića.

Žalba odgađa prijem novoupisane djece.

Članak 11.

Komisija će ispitati je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena, pravodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacit će se rješenjem.

Kad Komisija ocjeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično, zamijenit će pobijano rješenje novim, ako se time ne zadire u prava trećih osoba.

Ako Komisija ne odbaci žalbu ili ne zamijeni pobijano rješenje novim, bez odgode će dostaviti žalbu sa spisom predmeta Upravnom vijeću Dječjeg vrtića kao drugostupanjskom tijelu.

Članak 12.

Upravno vijeće će ispitati je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena, pravodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacit će se rješenjem.

Kad Upravno vijeće postupajući u povodu žalbe protiv rješenja Komisije o odbacivanju žalbe utvrdi da ne postoje razlozi za odbacivanjem žalbe, poništit će rješenje o odbacivanju žalbe i riješiti odbačenu žalbu.

Postupajući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti, rješenje poništiti u cijelosti ili djelomično ili ga izmijeniti sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 13.

Upravno vijeće rješenje o žalbi donosi i dostavlja stranci putem Komisije za upise što je prije moguće, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.

Protiv rješenja Upravnog vijeća se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Upravnog vijeća.

Članak 14.

Nakon isteka roka za žalbe i donošenja rješenja po žalbama, Komisija iz članka 5. ove Odluke utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić.

Članak 15.

Nakon utvrđivanja konačne Liste reda prvenstva upisa, Komisija iz članka 5. ove Odluke dužno je dostaviti izvješće o provedenim upisima ravnateljici Dječjeg vrtića, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića iOsnivaču.

Članak 16.

Ugovor o korištenju programa potpisuje se u predviđenom roku koji roditelji dobiju prilikom predaje prijava ili putem obavijesti na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ili na internetskoj stranici Dječjeg vrtića.

Djeca čiji roditelji u predviđenom roku ne potpišu Ugovor brišu se sa Liste reda prvenstva.

Članak 17.

Ako nakon provedenog postupka upisa u Dječjem vrtiću ima slobodnih mjesta mogu se u Dječji vrtić upisati i djeca roditelja koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/10 i 8/14).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/16-01/16

URBROJ:2156-04-01-16-1

Matulji,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Prenc dr. med.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=998&mjesto=51211&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr