SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 35. Četvrtak, 22. prosinca 2016.
GRAD OPATIJA

77.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić, kao Osnivač,

i

FESTIVAL OPATIJA, Ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Opatija, Zertbb, zastupan po v.d. ravnateljice Rajni Miloš, kao Poslodavac, s jedne strane,

te

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2., 10000 Zagreb (u nastavku teksta: Sindikat), zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija za Festival Opatija Željku Harbašu, s druge strane zbog neizvjesnosti utjecaja poreznih reformi na ostvarivanje prihoda, ugovorne strane sporazumjele su se da sljedeća materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u Festivalu Opatija (SN PGŽ br. 20/16, u nastavku: Kolektivni ugovor) ostaju na razini 2016. godine, te dana 13. prosinca 2016. g. zaključuju

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Festivalu Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 41. i članka 55. stavka 1. Kolektivnog ugovora, za 2017. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

1)suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % zaposleniku sa stečenim doktoratom znanosti;

2)dnevnica koja sukladno Kolektivnom ugovoru pripada radniku upućenom na službeno putovanje u zemlji, bit će isplaćena u visini od 50% maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.

Ukoliko se tijekom 2017. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava radnika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će se voditi posebne pregovore.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

Aneks se sklapa u osamjednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 120-10/16-01/05

URBROJ: 2156/01-03/01-16-8

ZA GRAD OPATIJU ZA SINDIKAT

Gradonačelnik Sindikalni povjerenik
Ivo Dujmić, v.r.Podružnice

Željko Harbaš, v.r.

ZA FESTIVAL OPATIJA

V.d. ravnateljice

Rajna Miloš, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr