SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

211.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijamaNarodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 -pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 33. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijela

P L A N
savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

II.

U 2017. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u Tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-21

Rijeka, 14. prosinca 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr