SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 33. Utorak, 13. prosinca 2016.
OPĆINA LOPAR

38.

Temeljem članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 29. studenog 2016. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija i dodjeli
stipendija

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u redovitom sustavu obrazovanja te postupak dodjele stipendija na području Općine Lopar.

Članak 2.

Općinski načelnik ukupno dodjeljuje stipendije temeljem 3 kriterija. Prema kriteriju uspjeha u školovanju za učenike i studente (izvrsnost) nema točno propisanog broja stipendija, nego će se stipendije dodjeljivati temeljem kriterija izvrsnosti koji su propisani ovom Odlukom.

Temeljem socijalnog kriterija dodjeljivati će se 2 učeničke i 2 studentske stipendije.

Temeljem kriterija deficitarnosti dodjeljivati će se 4 učeničke i 4 studentske stipendije.

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj stipendista po socijalnom kriteriju, neiskorišteni broj stipendija iz socijalnog kriterija prebacuje se u kriterij deficitarnosti.

Članak 3.

Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u proračunu Općine Lopar u skladu s ugovorom o stipendiji i ovom Odlukom i to iznosom:

-učeničke stipendije(školovanje na otoku Rabu) 300,00 kn (deficitarno 400,00)

-učeničke stipendije (školovanje izvan otoka Raba) 500,00 kn (deficitarno 600,00)

-studentske stipendije (stručni studij i preddiplomski sveučilišni studij) 600,00 kn (deficitarno 700,00)

-studentske stipendije (diplomski specijalistički stručni studij i sveučilišni diplomski studij) 700,00 kn (deficitarno 800,00 kn)

-socijalne učeničke/studentske stipendije 1.000,00 kn

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

-da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Lopar

-da su redoviti učenici srednje škole, odnosno redovni studenti (ne stariji od 26 godina)

-da se redovito prvi puta upisuje u iduću akademsku godinu

Ukoliko smjer srednjoškolskog obrazovanja postoji na otoku Rabu a učenik upisuje taj isti smjer izvan otoka, tada se gubi pravo na ostvarivanje stipendije.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa-srednjoškolskog programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (stručni i specijalistički stručni).

Ukoliko ispunjavaju uvjete, stipendija se odobrava i isplaćuje pripravnicimakoji su dužni položiti državni ispit i to u vrijeme pripravničkog staža.

Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promijeni sjedište iste obrazovnu ustanove, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.

Stipendija se za učenike isplaćuje od 1. rujna do 31. svibnja, a za studente od 1. listopada do 30. lipnja.

Učenici i studenti koji su potpisali Ugovor o primanju stipendije, dužni su najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka školske/akademske godine dostaviti Općini Lopar uvjerenje o uspješno završenoj školskoj/akademskoj godini.

Isplata se obavlja putem žiro-računa jedne od poslovnih banaka.

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti sveučilišnih i stručnih studija prebivalištem na području Općine Lopar.

Pravo na dodjelu stipendije mogu ostvariti učenici/studenti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora.

Članak 6.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

A) Stipendije prema kriteriju uspjeha u školovanju za učenike i studente (izvrsnost)

Uspjeh u školovanju: kandidati dobivaju bodove prema prosjeku ocjena u prethodnoj godini školovanja.

Prijavu mogu podnositi:

-studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili uspjeh od minimalno 3.50 (ne odnosi se na deficitarno zanimanje)

-učenici koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh minimalno 4.50 (ne odnosi se na deficitarno zanimanje)

-učenici koji su ostvarili uspjeh 4,70 direktno ostvaruju pravo na stipendiju

-od 3,00 do 4,80 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka ocjena nosi ..............................................................2 boda

-3.00 ...........28

-4.80 .........100

-4,85 .........105

-4,90 .........110

-4,95 .........115

-5,00 .........120

B) Upisana godina studija

-prva godina........................................................................5

-druga godina -60 ECTS bodova...................................10

-treća godina -120 ECTS bodova..................................15

-četvrta godina -180 ECTS bodova...............................20

-peta godina -240 ECTS bodova....................................25

-šesta godina - 300ECTS bodova...................................30

Kandidati dobivaju bodove za postignute rezultate na natjecanjima u kulturi/sportu (boduje se jedan rezultat koji donosi najviše bodova)

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ukoliko obitelj učenika/studenta ima dugovanje prema Općini Lopar ili tvrtkama u vlasništvu Općine Lopar, stipendija se, samo iznimno, ostvarena po socijalnom statusu, isplaćuje u iznosu od 50%.

Kandidat može dobiti stipendiju samo prema jednom kriteriju.

Ukoliko oba roditelja/staratelja zajedno premašuju godišnji neto prihod više od 100.000,00 kn na osnovi neto isplate plaće, prihod od turističke djelatnosti i ostalih prihoda kandidat nema pravo na dodjelu stipendije.

Socijalni status studenta i učenika dokazuje se:

-izjavom o zajedničkim članovima kućanstva

-potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba

-preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj

-rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć

-rješenjem o obiteljskoj mirovini

-prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (potvrda Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini), a ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Rab

C)STIPENDIJE PREMA DEFICITARNOM KRITERIJU

Općinski načelnik će iznimno za školsku/akademsku 2016./17. godinu donijeti Odluku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku najkasnije do 31.prosinca 2016. godine a do 01. travnja svake godine za narednu školsku/akademsku godinu.

Uspjeh u školovanju: kandidati dobivaju bodove prema prosjeku ocjena u prethodnoj godini školovanja.

Prijavu mogu podnositi:

-učenici 3- godišnjih strukovnih škola koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh minimalno 3.0

-učenici 4-godišnjih srednjih škola koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh minimalno 4.0

-studenti 3- godišnjih stručnih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili uspjeh minimalno 3.0

-studenti diplomskog specijalističkog stručnog studija, sveučilišnog dodiplomskog i diplomskog studija koji su koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili uspjeh minimalno 3.5

D) STIPENDIJE IZVAN KRITERIJA

Iznimno, na prijedlog načelnika Općinsko vijeće može usvojiti i stipendiju izvan kriterija za učenike i studente u natjecanju u znanju/sportu/kulturi na osnovi rezultata natjecanja, evidencijom o broju nastupa i slično te na osnovu doprinosa u kulturi na temelju preporuke ustanova, klubova, akademika i sveučilišnih profesora, ravnatelja Centra za kulturu Lopar i drugih stručnih osoba iz područja kulture, umjetnosti i sporta.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog Javnog natječaja na temelju odluke općinskog Načelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama Općine Lopar i na službenoj web stranici Općine Lopar.

Tekst objave natječaja sadrži naziv tijela koje raspisuje Natječaj, iznos stipendije, broj stipendija, opće uvjete za pristupanje Natječaju, vrijeme trajanja Natječaja, naziv tijela kojem se podnose zahtjevi i dokumentaciju koju kandidat treba priložiti.

Stipendija se neće isplaćivati ukoliko domaćinstvo učenika ili studenta ima dugovanja spram Općine Lopar po bilo kojoj osnovi (osim pri dodjeli stipendija po socijalnom kriteriju).

Student je oslobođen ove stavke ukoliko ne živi s roditeljima u istom stambeno-korisnom prostoru zbog narušenih međuljudskih odnosa i to je dužan dokazati (zapisnici, potvrde nadležnih institucija i sl.).

Članak 9.

Kandidati za dodjelu stipendija, u roku ostvarenom za dostavu prijava dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-zamolbu

-uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili važeća osobna iskaznica

-uvjerenje o redovnom upisu u školu ili fakultet te dokaz o prosjeku ocjena u prethodnoj godini školovanja

-dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima u prethodnoj školskoj godini

-dokaz o volontiranju u humanitarnoj organizaciji (Hrvatski crveni križ, Caritas i sl.)

-izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

-uvjerenje o redovnom školovanju/studiranju člana obitelji (brata/sestre) izvan otoka Raba - dokaz o prebivalištu, rodni list i uvjerenje o redovnom školovanju

-potvrdu o prihodima za sve punoljetne članove obitelji za prethodna 3 (tri) mjeseca (prihod po osnovi rada, naknada zbog privremene nesposobnosti za rad, porodiljna naknada, mirovina)

-presliku zadnje 3 (tri) isplaćene mirovine

-rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć

-prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (potvrda Porezne uprave o prihodima za sve punoljetne članove domaćinstva u tekućoj godini), a ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Rab

-ovjerena izjava da domaćinstvo nema dugovanje prema Općini Lopar ne starije od 30 dana u trenutku popunjavanja podnošenja prijave

-rješenje/uvjerenje o statusu djeteta od nadležnog ureda Državne uprave (sudjelovanje roditelja/staratelja u domovinskom ratu, smrtno stradalog hrvatskog branitelja, hrvatskog vojnog invalida iz Domovinskog rata)

-status djeteta bez roditelja (preslika smrtnog lista roditelja ili rodni list djeteta)

-dijete samohranog roditelja (rodni list djeteta ili drugi odgovarajući dokument)

-dokazivanje lošeg socijalnog statusa (rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukoliko ga obitelj ili član zajedničkog domaćinstva posjeduje)

-izjava o neprimanju stipendije iz drugih izvora

-izjava o vraćanju sredstava u slučaju prekida redovnog školovanja/studiranja

Učenicima i studentima kojima je stipendija odobrena i sklapaju Ugovor o pravima i obvezama između stipenditora i stipendista imat će obvezu da nakon završenog ugovora o stipendiranju zasnuju radni odnos na području Općine Lopar, ukoliko za njegovu struku ima potrebe te da na tom radu provedu najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju te da najmanje 3 godine od dana zaposlenja ne promijeni mjesto prebivališta.

Stipendist se obvezuje na zahtjev Općine Lopar svojim dobrovoljnim radom učestvovati u humanitarnim, ekološkim, odgojno-obrazovnim i sportsko-rekreacijskim programima koje organizira Općina Lopar.

Članak 10.

Stipendist se obvezuje vratiti Općini Lopar cjelokupan iznos isplaćenih stipendija u roku od jedne (1) godine, u cijelosti ili u istim mjesečnim obrocima u kojima je stipendija primana:

-ako samovoljno prekine obrazovanje osim zbog bolesti člana obitelji ili samog stipendista

-ako ne završi školovanje u roku predviđenom ugovorom o stipendiranju,

-ako pauzira školovanje više od godinu dana,

-ako se ne zaposli na području Općine Lopar u roku od godine dana, iako za njegovu struku ima potrebe na tom području, a da nije ni pokušao ili ako nakon zasnivanja radnog odnosa na području općine Lopar, na tom radnom mjestu ne provede najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

U slučaju da stipendist nakon uspješnog završenog školovanja ne zasnuje radni odnos na području Općine Lopar, iako je sudjelovao na javnom natječaju ili oglasu, oslobađa se obveze vraćanja stipendije.

Članak 11.

Zahtjevi za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu koji na temelju kriterija određenih ovom Odlukom izrađuje prijedlog liste.

Odluku o dodjeli stipendija donosi općinski načelnik na temelju prijedloga lista kandidata.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ:2169/02-01-16-32

Lopar, 29. studenoga 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=996&mjesto=51281&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr