SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

16.

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94), članka 49. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/ 92, 94/93 i 117/93), a temeljem Izvješća o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2003. godine, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 4. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2003. godine donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Kraljevice
za razdoblje 2003. - 2004. godine

1. Program izrade dokumenata prostornog uređenja

Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice propisuje izradu planova nižega reda: Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU). Bez izrade tih planova moguća je izgradnja samo u stambenim zonama Bakarac, Šmrika, Vršina i Banj, te izgradnja infrastrukturnih objekata izvan građevinskih područja u skladu s odredbama PPU GK. Tijekom 2003. i 2004. godine planira se izrada sljedećih planova nižeg reda:

UPU1 - NA5 - stambena namjena - Kraljevica

UPU 2 - NA8 - stambena namjena Oštro

UPU 4 - T21 - turističko naselje Oštro

DPU 3 - K1 - poslovna namjena Banj-Žlibina

DPU 4 - K2 - poslovna namjena Furlanovo (Vokotinovo)

DPU 13 - O - ostala namjena Medomišljina (Briljeva)

DPU (14) - K3 - poslovna namjena Lukićevo (Vrtača) - člankom 165. (3) PPU GK propisano je da se granica obuhvata ovog plana definira ovim Programom mjera. U tom smislu određuje se da zona sadržava katastarske čestice: k.č. 1961 i k.č. 2007/13 K.O. Kraljevica. (grafički prilog samo za Gradsko vijeće)

Za navedene planove osigurat će se sredstva iz Proračuna i to iz kapitalnih prihoda i komunalnog doprinosa, iz sredstava sufinanciranja Županije te iz sredstava trećih investitora. Za potrebe izrade nabrojanih planova potrebno je pripremiti službene podloge, izraditi program pojedine zone, definirati ciljeve, interese, konflikte te mogućnosti i ograničenja u prostoru.

Ostali propisani planovi izradit će se u sljedećem dvogodišnjem periodu osim u slučaju zainteresiranosti i direktnog financiranja trećih investitora što se prvenstveno može odnositi na sljedeće zone, te se u tom slučaju neće donositi izmjena ovog Programa mjera:

UPU 5 - T22 - turističko naselje Oštro 2 (Javorišće)

UPU 6 - T23 - turističko naselje Uvala Scott

DPU 1 - T11 - turistički smještajni kapaciteti Bakarac

DPU 6 - R11 - sportsko-rekreacijska namjena Bakarac

DPU 10 - T13 - turistički smještajni kapaciteti Šmrika

DPU (15) - za k.č. 478/1 i 478/2 (Mehanika) sukladno članku 174. PPU GK.

2. Ostali dokumneti i aktivnosti vezane uz prostor

S ciljem unapređenja stanja u prostoru propisuje se izrada dokumenata i provedba aktivnosti kako slijedi:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države za zemljište koje se teritorijalno nalazi na području Grada Kraljevice

Predmetni Program je potrebno izraditi temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i mora sadržavati sljedeće elemente:

- ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države po kulturama

- podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Države

- površine određene za povrat imovine

- površine određene za zakup

- površine određene za koncesiju

Donošenje ovog Programa vezano je uz pribavljanje znatnog broja činjenica iz zemljišno-knjižne evidencije, od Agencije za povrat imovine, Ministarstva poljoprivrede i sl., što nije moguće učiniti u kraćem roku, ali donošenje ovog Programa nosi pogodnost sufinanciranja pojedinih stavaka iz Programa vezanih na poljoprivredu i agro-poduzetništvo od strane Države.

Sređivanje zemljišno-knjižne evidencije

predviđa se da će se nastavkom rada ureda gruntovnice i katastra u razmatranom periodu završiti sređivnje zemljišno- knjižne evidencije za K.O. Kraljevica, te se nalaže da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi se ista aktivnost nastavila na K.O. Šmrika.

Program razvoja poduzetničkih zona u Gradu Kraljevici

utvrđuje se potreba za izradom Program razvoja poduzetničkih zona u Gradu Kraljevici, za poslovne zone Vrtača i Žlibina. Program je razrada prostornih potencijala utvrđenih PPU-om, a definira tipove organizacije poslovnih zona s detaljnijom naznakom poslovnih aktivnosti, opremanje komunalnom infrastrukturom te omogućuje natjecanje za državna poticajna sredstva za razvoj tih zona.

Evidencija nelegalno izgrađenih objekata

propisuje se evidentiranje svih nelegalno izgrađenih objekata i dogradnji na području Grada te dostava podataka Državnom inspektoratu na daljnje postupanje.

Osnivanje deponije Vrtača

propisuje se osnivanje deponije komunalnog otpada - zemlje i kamenja (podgrupa 20 02 02 Pravilnika o vrstama otpada - Katalog otpada, »Narodne novine« broj 27/96) u području poslovne zone Vrtača prema projektu »Intea« d.o.o. br. 01-03 s ciljem formiranja platoa za buduću poslovnu zonu. Radovi na odlaganju će se povjeriti koncesijom, a podrazumijevaju prihvat, sortiranje, prodaju i planiranje materijala.

3. Uređenje građevinskog zemljišta

Uvjeti uređenja građevinskog zemljišta u smislu članka 11. Zakona o prostornom uređenju propisani su Odredbama za provođenje PPU GK, Odlukom o uvjetima za priključenje na komunalnu infrastrukturu, Četverogodišnjim programom kapitalnih ulaganja te drugim aktima. Prilikom izrade detaljnih planova uređenja propisat će se konkretni uvjeti.

4. Proširenje groblja

Utvrđuje se potreba proširenja groblja Kraljevica i groblja Bakarac. Proširenje će se projektirati na površini utvrđenoj prostornim planom uređenja Grada Kraljevice, a izgrađivat će se fazno.

Klasa: 350-01/03-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 27. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Marinko Čandrlić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr