SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
5

4.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javne površine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak davanja u zakup javne površine na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljem tekstu: Općina) za postavljanje privremenih objekata, te održavanje blagdanskih, prigodnih ili javnih manifestacija, lokacije za postavljanje privremenih objekata, naknada za korištenje javne površine (zakupnina).

Privremeni objekti iz stavka 1. ovog članka su: montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, pokretna naprava, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park, štand i ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: privremeni objekti).

Javne površine u smislu ove Odluke su: ulice, trgovi, javni prolazi, parkirališta, pločnici, šetališta, parkovi i druge javno prometne površine.

Članak 2.

Pojedini pojmovi iz članka 1. ove Odluke imaju sljedeća značenja:

1. Montažni objekt u smislu ove Odluke je jednoprostorna ili višeprostorna lako demontažna i prenosiva cjelina izgrađena od više konstrukcijskih dijelova koji se povezuju bez primjene građevinskih vezova i koji se povezuju na podlogu bez ubetoniravanja ili sličnog trajnog povezivanja.

Oblikovanje montažnih objekata mora biti kvalitetno, sukladno ambijentu lokacije i ne smije estetski narušavati okolinu. Najveća dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 36 m2.

2. Kiosk je privremena, tehnološki dovršena cjelovita i tipizirana prostorna jedinica, lagane konstrukcije koji se može premještati i uklanjati s lokacije u komadu. Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajućoj podlozi.

Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12 m2.

3. Pokretna radnja je prostorna neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima) predviđena za obavljanje uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti (ambulantna prodaja). Najveća dozvoljena površina pokretne radnje iznosi 12 m2.

4. Pokretna naprava je pokretna lako prenosiva i prostorno neovisna jedinica na kojoj se vrši izrada i prodaja umjetničkih predmeta, te prodaja druge vrste usluga (portreti, nakit, slike, boce i dr.).

Najveća dozvoljena površina pokretne naprave je 3 m2.

5. Uslužna naprava je automat za cigarete, automat za sladoled, hladnjak za piće i sladoled, peć za pečenje kokica, kestena, kukuruza, palačinki i slične naprave koje moraju biti izrađene od ovlaštenog proizvođača.

Najveća dozvoljena površina uslužne naprave je 4 m2.

6. Naprava za zabavu je uređaj ili naprava predviđena za razonodu djece i odraslih (vrtuljak, karting staza, jastuk za skakanje i sl., drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, te šator za cirkuske zabave i druge prilike).

7. Zabavni park je prostorno definirana cjelina čija tlocrtna organizacija, odnosno zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu.

8. Štand je tipiziran, lako prenosivi element predviđen za prodaju proizvoda, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i slično.

Najveća dozvoljena površina štanda je 5 m2.

9. Ugostiteljska terasa je dio javne površine na kojoj se postavlja namještaj i oprema za pružanje ugostiteljskih usluga kao i zaštitni, te dekorativni elementi (vaze sa cvijećem, zaštitna ograda, suncobrani, tende i sl.).

10. Blagdanom, prigodnom i javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti propraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 3.

Poglavarstvo Općine utvrđuje veličinu i izgled privremenih objekata koji se mogu postavljati na određenoj lokaciji, kao i lokaciju, broj i namjenu privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke donošenjem Plana lokacije za postavljanje privremenih objekata (u daljem tekstu: Plan).

Članak 4.

Postavom privremenih objekata ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena površine na kojoj se kiosk, odnosno naprava postavlja.

Privremeni objekti ne smiju se postavljati:

1. na ulaz u objekt u kojem se nalazi drugi poslovni ili stambeni prostor,

2. na udaljenosti manjoj od 10 m od sjecišta ceste koje čine raskrižje,

3. na udaljenosti manjoj od 1,20 m od ivice kolnika,

4. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja, osim ugostiteljskih terasa,

5. na nogostupu ukoliko ugrožavaju kretanje pješaka,

6. na javno prometnim površinama koje su u funkciji prometa ili parkiranja vozila,

7. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama osim u slučaju kada to predviđeno projektom uređenja navedene površine,

8. na mjestima gdje bi postavljanje objekata ugrožavalo održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 5.

Ugostiteljske terase se u pravilu postavljaju u neposrednoj blizini objekta u kojem se nalazi ugostiteljski poslovni prostor, u pravilu uz pročelje zgrade i sa minimalnom pješačkom komunikacijom na pločniku od 1,20 m.

Opremu ugostiteljske terase čine: stol, stolica, zaštita od sunca (suncobran ili tenda), pomična ograda, vaze sa cvijećem i naprava za prodaju sladoleda (automat ili hladnjak), koji može biti pomičan ili nepomičan.

Članak 6.

Postavljanjem ugostiteljske terase na neuređenoj javnoj površini, zakupnik je dužan o svom trošku urediti terasu, sukladno uvjetima utvrđenim Zaključkom Poglavarstva, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Nije dozvoljeno postavljanje čvrsto ugrađene opreme terase, betoniranje i drugi čvrsti radovi na terasi ukoliko to nije predviđeno projektom na koji je suglasnost dalo Poglavarstvo.

III. POSTUPAK DODJELE JAVNE POVRŠINE U ZAKUP

Članak 7.

Javna površina daje se u zakup putem javnog natječaja, ili neposrednom pogodbom.

Javnim natječajem dodjeljuje se javna površina za postavljanje privremenih objekata na rok:

. do 5 godina za kioske,

. za vrijeme trajanja turističke sezone u periodu od 1. svibnja do 15. listopada, za ostale naprave iz članka 2. ove Odluke osim ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava ispred trgovina, a u sklopu trgovine.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Neposrednom pogodbom dodjeljuju se javne površine:

. za postavljanje ugostiteljskih terasa,

. za postavljanje privremenih naprava ispred trgovina,

. za postavljanje privremenih naprava iz članka 2. stavak 1. točke 3 do 8 za vrijeme sezone, na lokacijama koje su nakon provedenog postupka javnog nadmetanja ostale nezakupljene i

. na lokacijama namijenjenim zakupu za vrijeme blagdana, prigodnih i javnih manifestacija.

Članak 8.

Natječaj za zakup javne površine raspisuje, Poglavarstvo do 15. travnja, a provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija broji tri člana koje imenuje Poglavarstvo Općine.

Članak 9.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i sadrži naročito:

1. lokaciju i namjenu,

2. početni iznos zakupnine po m2 javne površine,

3. vrijeme trajanja zakupa,

4. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,

5. iznos jamčevine,

6. rok za podnošenje ponude u natječaju,

7. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

8. obvezu ponuditelja da dostavi izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra iz kojeg je vidljivo njegovo pravo obavljanja djelatnosti na lokaciji za koju se natječe,

9. obvezu zakupnika da ishodi lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

10. odredbu o obavezi dostave potvrda nadležnih tijela i trgovačkih društava u vlasništvu Općine o podmirenim svim poreznim i neporeznim obavezama, prema Općini i općinskim komunalnim trgovačkim društvima.

Članak 10.

Postupak odabira ponuda provodi Komisija, a konačnu odluku donosi Poglavarstvo.

Najpovoljnija ponuda je ponuda koja zadovoljava interes lokalne zajednice za novim, kvalitetnim i raznovrsnim sadržajima, te ponuda ponuđača koji je ponudio najviši iznos zakupnine, uz uvjet ispunjenja ostalih uvjeta iz natječaja.

Ukoliko se javi više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom, a ponudili su istu visinu zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je imao zakup u prošlim periodima uz uvjet da je uredno podmirivao ugovorne obveze.

U slučaju da je više ponuditelja zadovoljilo uvjete iz stavka 3. prednost ima ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

Članak 11.

Protiv rezultata Komisije ponuditelj ima pravo prigovora Poglavarstvu Općine u roku od 8 dana.

Poglavarstvo može prigovor kao takav:

. odbaciti kao nepravodoban,

. odbaciti kao neosnovan,

. prihvatiti ako utvrdi propuste u radu Komisije, te nepravovaljano utvrđeno činjenično stanje na temelju odredbi ove Odluke.

Članak 12.

Ugovor o zakupu lokacije najpovoljniji ponuditelj mora sklopiti u roku od 8 dana od dana odabira.

Ukoliko, najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu lokacije nema pravo na povrat jamčevine, a ugovor o zakupu lokacije zaključuje se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

Jamčevina ponuditelja čija je ponuda bila prihvaćena uračunava se u zakupninu, a jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se u roku od osam dana od dana zaključenja natječaja.

Članak 13.

Na temelju ugovora o zakupu zakupnik postavlja privremeni objekt pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, ugovor sa poduzećem zaduženom za čišćenje javnih površina radi čišćenja lokacije i odvoza smeća i dokaz o izvršenoj uplati zakupnine za privremene objekte koji se daju u sezonski zakup, a za kioske odredbu po kojoj ugovor postaje ovršna isprava.

Zakupnik ne smije javnu površinu dati u zakup ili na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Korisnik javne površine dužan je pridržavati se odredbi o komunalnom redu i ostale zakonske regulative koja regulira obavljanje predmetne djelatnosti.

Članak 14.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ukoliko se zakupnik ne pridržava ugovorenih obveza kao i odredbi iz ove Odluke.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj prema važećem detaljnom planu i dokumentu uređenja.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu javne površine za postavljanje kioska je 30 dana, a za ostale privremene objekte 8 dana.

Zakupnik nema pravo na naknadu štete u slučajevima otkaza ugovora o zakupu iz ovog članka, osim u slučaju otka

za ugovora o zakupu iz razloga utvrđenih stavkom 2. ovog članka, kada zakupnik ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu na novoj lokaciji za koju je raspisan natječaj pod uvjetom da je uredno podmirivao obaveze iz prethodnog ugovora o zakupu i da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Ukoliko zakupnik ne prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine gubi pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

U slučaju prestanka zakupa iz razloga utvrđenih stavkom 2. ovog članka, zakupnik ima pravo na povrat razmjernog dijela zakupnine za period u kojem je ugovor otkazan.

Članak 15.

Javna površina iz članka 7. stavak 4. ove Odluke, koja se daje u zakup neposrednom pogodbom, na zahtjev stranke, može se koristiti za obavljanje djelatnosti utvrđene Zaključkom Poglavarstva, odnosno Planom, na temelju Ugovora o zakupu javne površine i uz uvjete utvrđene ovom Odlukom.

Zakup javne površine iz prethodnog stavka, na rok do 5 dana vrši se temeljem Odobrenja za zakup javne površine kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine u daljem tekstu: Odjel, uz uvjete propisane odredbama ove Odluke i ono obavezno sadrži:

. veličinu i namjenu lokacije koje se daje u zakup prema Planu lokacija,

. rok zakupa lokacije, odnosno javne površine,

. iznos zakupa po m2 za vrijeme trajanja zakupa,

. obveze korisnika nakon napuštanja zakupljen lokacije i

. druge obaveze.

Članak 16.

Stečena prava i obaveze dosadašnjeg zakupnika Poglavarstvo može odobriti nasljednicima i pravnom slijedniku zakupnika u ugovorenom roku, pod uvjetom da su se uredno podmirivale obveze iz ugovora o zakupu.

IV. NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE (ZAKUPNINA)

Članak 17.

Naknada za korištenje javne površine (zakupnina) utvrđuje se različito ovisno o lokaciji i namjeni javne površine koja se daje u zakup i roka na koji se ista daje u zakup.

Visinu naknade po m2 javne površine iz ovog članka donosi Poglavarstvo kroz Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata, u kojemu se utvrđuje početna cijena za privremene objekte koji se daju u zakup putem javnog natječaja (članak 3., stavak 2.), kao i cijena zakupa privremenih objekata koji se daju u zakup neposrednom pogodbom (članak 3., stavak 4.).

Članak 18.

Poglavarstvo Općine može posebnim zaključkom odobriti privremenu uporabu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja akcija zaštite okoliša, humanitarnih, kulturnih i sportskih akcija, te za održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Općine.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Odjel može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Ovakvo uklanjanje ne može trajati dulje od 5 dana.

V. NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provedbom ove odluke vrši Odjel putem komunalnog redara.

Posebne odredbe koje se odnose na mjere za provođenje nadzora utvrđene su Odlukom o komunalnom redu.

Članak 20.

U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove odluke,

2. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja odjela, odnosno suprotno odobrenju i odredbama ugovora o zakupu,

3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

4. izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne,

5. poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Članak 21.

Komunalni redar, rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove odluke:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno odredbom članka 4. ove Odluke,

3. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi članka 3. ove Odluke,

4. ako je privremeni objekt postavljen bez odobrenja odjela ili zaključenog ugovora o zakupu (suprotno odredbama članka 12. i 15. ove Odluke),

5. ako se privremeni objekt za koji je izdano odobrenje ne koristi duže od 7 dana i

6. ako je odobrenje ili ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom (članka 14. Odluke).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ugovori o zakupu javne površine zaključeni prije stupanja na snagu ove odluke ostaju vrijediti do isteka ugovora.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-05-1

Malinska, 29. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik Vijeća

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=124&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr