SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

53.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona pomorskom dobru i morskim lukamaNarodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članak 27. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobruNarodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 i 83/12) i članak 23. Statuta Općine Malinska- DubašnicaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 17. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu
uporabu pomorskog dobra

Članak 1.

U Odluci o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/16) mijenja se članak 1. i glasi:

»Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) na temelju odredbe članka 19. stavak 2. Zakona pomorskom dobru i morskim lukamaNarodne novine» broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/ 11) daje koncesiju za posebnu uporabu pomorskog dobra Općini Malinska-Dubašnica, kao ovlašteniku koncesije i to na katastarskim česticama 330/2, 3355/3 i 3355/4, sve u k.o. Bogović, u svrhu uređenja gradske plaže Maestral sa pratećom infrastrukturom

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 360-02/16-04-1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-45

Malinska, 17. studenog 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=993&mjesto=51511&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr