SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

201.

Na temelju članka 28. stavka 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 12. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 11/ 16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave broj objave 2016/S 01K-0017572), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28. stavak 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje

Dana 05. svibnja 2016. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 11/16).

Pozivom na članak 28. stavak 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj, poništen je odlukom Županijske skupštine dana 14. srpnja 2016. godine (»Službene novine« broj 18/16).

Na temelju članka 28. stavak 8. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) dana 8. kolovoza 2016. godine ponovljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj i objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave 2016/S 01K- 0017572.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji dana 6. rujna 2016. godine pristupilo je otvaranju Ponuda koje su pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije za plažu Voz, a dana 13. rujna 2016. godine Pregledu i ocijeni Ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj objavljenu dana 8. kolovoza 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave 2016/S 01K-0017572 i utvrdilo da sva tri ponuđača imaju nedostatke u Ponudama i to:

1.za Zajednicu ponuditelja Centar sporta i nogometa d.o.o. i Valipile d.o.o. utvrđeno je da:

-nedostaje Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 (trideset) dana,

-je dostavljen JOPPD obrazac za mjesec srpanj umjesto za kolovoz,

-je Studija gospodarske opravdanosti izrađena na rok od 5 godina, dok se koncesija se daje na rok od 15 godina, te da u Studiji gospodarske opravdanosti nije iskazan trošak upravljanja i održavanja pontona u skladu s tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, kao ni trošak ni broj posade ili stručnih osoba koje bi upravljale istim, zbog čega financijski plan iskazan u Studiji nije ostvariv,

-nedostaje Garancija banke za ozbiljnost ponude,

-nedostaje Pismo namjere poslovne banke da će izdati bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije,

-je član Zajednice ponuditelja trgovačko društvo Valipile d.o.o. prikazalo, u Rekapitulacijskom listu, iskustvo za obavljanje djelatnosti koje je predmet koncesije od 25 godina što se može odnositi samo na pripremu hrane i napitaka, dok za ostale djelatnosti koje su predmet koncesije nemaju traženog iskustva. Također je prikazano iskustvo od 25 godina fizičke osobe Ivana Petrića Mastermixa koji nije ponuditelj,

2.za GPP »Mikić« d.o.o. utvrđeno je da:

-je dostavljen JOPPD obrazac za mjesec srpanj umjesto za kolovoz,

-da u Studiji gospodarske opravdanosti nije iskazan trošak upravljanja i održavanja pontona u skladu s tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, kao ni trošak ni broj posade ili stručnih osoba koje bi upravljale istim, zbog čega financijski plan iskazan u Studiji nije ostvariv,

3.za trgovačko društvo Storia Amata d.o.o. utvrđeno je da:

-je dostavljen JOPPD obrazac za mjesec srpanj umjesto za kolovoz,

-je umjesto studije gospodarske opravdanosti dostavljen Plan razvoja koji je rađen na bazi 5 godina, umjesto na 15 godina koliki je predviđeni rok trajanja koncesije, te da u Studiji gospodarske opravdanosti nije iskazan trošak upravljanja i održavanja pontona u skladu s tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova, kao ni trošak ni broj posade ili stručnih osoba koje bi upravljale istim, zbog čega financijski plan iskazan u Studiji nije ostvariv,

-nedostaje pismo namjere poslovne banke da će izdati bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5%,

-nedostaje uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja,

-nedostaje idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta,

-nije popunjen obrazac Rekapitulacije sadržaja ponude.

Dana 27. listopada 2016. godine Županijska skupština PGŽ donijela je Zaključak kojim se odbija Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj.

Dana 11. studenoga 2016. godine Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji ponovno je analiziralo pristigle Ponude, a posebno Ponudu GPP »Mikić« d.o.o. i ostalo pri svom stajalištu zauzetom na sastanku dana 13. rujna 2016. godine da se ustraje na donošenju Odluke o poništenju postupka davanja koncesije kako je to i predloženo.

Pozivom na članak 28. stavak 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj, poništava se.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-43

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr