SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

200.

Na temelju članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst)i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine, donosi

P R A V I L N I K
O KRITERIJIMA ZA ODABIR PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji za odabir programa i projekata (nastavno:programi/projekti) koji se financiraju iz Proračuna Primorsko-goranske županije (nastavno: Županija) i način praćenja njihova korištenja u djelatnosti kulture, a utvrđeni su Programom javnih potreba u djelatnosti kulture (nastavno: Program javnih potreba).

Članak 2.

Novčana sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Županije, namjenski se raspoređuju za programe/projekte ustanova, čiji osnivač nije Županija, udruga kulture, umjetničkih organizacija, pravnih osoba i privatnih ustanova koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Županije, vjerskih zajednica, turističkih zajednica, jedinica lokalne samouprave s područja Županije tedrugih neprofitnih organizacije koje su programski usmjerene na rad u kulturi (nastavno:korisnik), a utvrđuje se Programom javnih potreba.

Program javnih potreba, pored naziva korisnika sredstava za izvršenje Programa javnih potreba i naziva programa/projekta, sadrži i visinu novčanih sredstava koja se dodjeljuju temeljem kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom.

Program javnih potreba donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, po prethodno provedenom postupku propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Pri utvrđivanju Programa javnih potreba, treba se rukovoditi potrebom usklađivanja interesa i poduzimanja aktivnosti radi ravnomjernog razvitka djelatnosti koje su obuhvaćene Programom javnih potreba na području Županije kao cjeline, te gradova i općina na njezinom području.

Članak 4.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

B natječaj: natječajna procedura kojom se potencijalne prijavitelje poziva na prijavu programa/projekata za sufinanciranje

B program: predstavlja cjeloviti skup neovisnih, usko povezanih, kontinuiranih umjetničkih ili kulturnih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju određenog cilja za koji se potražuje financijska potpora putem natječaja

B projekt: skup aktivnosti kojim je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja

B manifestacija: aktivnost koju provodi korisnik s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije i razvoja Županije

B prijavitelj: pravna osoba koja je podnijela prijavu programa/projekta po natječaju

B korisnik: prijavitelj programa/projekta koji je odabran za financiranje, koji potpisuje Ugovor o sufinanciranju i odgovoran je za provedbu programa/ projekta

II.KRITERIJI ZA FINANCIRANJE

Članak 5.

Kroz Program javnih potreba podupiru se sljedeći programi/projekti:

PROGRAMI OČUVANJA I NJEGOVANJA KULTURNE BAŠTINE:

.Sufinanciranje programa i aktivnosti katedri čakavskih sabora koje kroz literarnu, glazbenu, recitatorsku i izdavačku djelatnost njeguju autohtonu čakavštinu, kako bi se potaklo njezino očuvanje.

.Poticanje djelatnosti udruga i održavanje manifestacija s programima folklora, narodnih običaja i očuvanja kulturne baštine

.Sufinanciranje istraživanja značajnih za spoznaje o materijalnoj i nematerijalnoj povijesnoj i kulturnoj baštini na području Županije.

POTICANJE KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA:

.Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju, te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima s posebnim naglaskom na muzejske, likovne, glazbene, filmske i scenske programske aktivnosti.

.Sufinanciranje programa strukovnih udruga namijenjenih poboljšanju uvjeta rada u kulturi i umjetnosti.

.Sufinanciranje nabave i održavanje postojeće opreme kulturnih ustanova i udruga doprinosi kvalitetnijem izvođenju programa i aktivnosti.

KULTURNE MANIFESTACIJE:

.Sufinanciranje organizacije važnijih kulturnih manifestacija značajnih za promociju lokalne zajednice, s potencijalom privlačenja posjetitelja sa šireg područja,

.Sufinanciranje manifestacije Osorske glazbene večeri koju je Ministarstvo kulture uvrstilo među manifestacije od državnog značaja.

SURADNJA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA SA ŠKOLAMA:

.Sufinanciranje interaktivnih izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.).

RAZVOJ PUBLIKE:

.Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima u svrhu približavanja suvremene kulturne i umjetničke prakse društvenim skupinama kojima su takvi sadržaji slabije dostupni.

Članak 6.

Opći kriteriji za vrednovanje programa/projekata iz članka 5. ovog Pravilnika jesu:

.usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi,

.jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta,

.jasno definirani korisnici programa/projekta,

.jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,

.realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,

.kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,

.osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora.

Članak 7.

Posebni kriteriji za vrednovanje programa/projekata iz članka 5. ovog Pravilnika jesu:

Za Programe očuvanja i njegovanja kulturne baštine:

.Izvornost (inovativnost) programa/projekta

.Dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata

.Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta

.Kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/ projekta sa Županijom

.Utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja programa/projekta široj javnosti

Za Poticanje kreativnih i kulturnih industrija:

.Izvornost (inovativnost) programa/projekta

.Dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata

.Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta

.Kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/ projekta sa Županijom

.Utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja programa/projekta široj javnosti

Za Kulturne manifestacije:

.Dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata

.Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta

.Kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/ projekta sa Županijom

.Jasno definirana struktura upravljanja programom/ projektom

.Sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta

.Program/projekt preporuča i/ili financijski podupire grad ili općina na čijem se području provodi

Dodatni bodovi za program Kulturne manifestacije bit će dodijeljeni za:

ouključen element razvoja publike u programu/projektu manifestacije,

oelement međunarodne suradnje,

ovišegodišnju tradiciju manifestacije,

ointerdisciplinarnost manifestacije,

oregionalnost manifestacije (održavanje izvan grada Rijeke).

Za Suradnju kreativnih i kulturnih industrija sa školama:

.Izvornost (inovativnost) programa/projekta

.Dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata

.Utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja programa/projekta široj javnosti

.Kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/ projekta sa Županijom

.Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta

Za Razvoj publike:

.Izvornost (inovativnost) programa/projekta

.Dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata

.Utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja programa/projekta široj javnosti

.Kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/ projekta sa Županijom

.Stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim jedinicama lokalne samouprave i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta

III. POSTUPAK FINANCIRANJA

a) Javni natječaj

Članak 8.

Financiranje programa/projekata provodi se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj) čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa/projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 9.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Županije, a obavijest o raspisanom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima i na društvenim mrežama.

Natječaj objavljuje upravno tijelo nadležno za djelatnost kulture.

Članak 10.

Natječaj za podnošenje prijedloga programa/projekata bit će otvoren najmanje 30 dana od dana objave.

Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, donošenje odluke o financiranju programa/projekata i vrijeme potpisivanja ugovora s Korisnicima čiji su programi/projekti prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu programa/ projekta.

b) Povjerenstvo za provjeru pristiglih programa /projekata

Članak 11.

Nakon zaključivanja natječaja, povjerenstvo za otvaranje pristiglih programa/projekata i provjeru propisanih uvjeta natječaja (u daljnjem tekstu: povjerenstvo za provjeru pristiglih programa/projekata) evidentira sve zaprimljene programe/projekte te provjerava ispunjavaju li programi/projekti propisane uvjete natječaja.

Povjerenstvo za provjeru pristiglih programa/projekata ima 3 (tri) člana koje imenuje pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove kulture iz redova službenika tog upravnog tijela.

Članak 12.

U postupkuprovjereispunjavanjaformalnihuvjetanatječajaprovjerava se:

B je li pristigli program/projekt dostavljen na pravi natječaj i u zadanome roku

B je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju

B ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe programa/ projekta prihvatljiva

B ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja

B jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci

B jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 13.

Odluka o tome koji se pristigli programi/projekti upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koji se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, mora se donijeti u roku od 8 radnih dana od dana isteka roka za podnošenje programa/projekata na natječaj.

Članak 14.

Korisnici čijiprogrami/projekti budu odbijeni iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, o toj činjenici moraju biti obaviješteni pisanim putem u roku od najviše osam radnih dana od dana donošenja odluke o upućivanju programa/projekata na stručno ocjenjivanje, nakon čega imaju pravo narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku upravnog tijela nadležnog za poslove kulture koji će u roku od pet dana od primitka prigovora odlučiti o istome, odnosno prigovor prihvatiti ili odbiti.

U slučaju prihvaćanja prigovora, program/projekt će biti upućen u daljnju proceduru.

c) Kulturno vijeće

Članak 15.

Kvalitativno vrednovanje odnosno ocjenjivanje prijavljenihprograma/projekata provodi Kulturno vijeće.

Kvalitativno vrednovanje prijavljenih programa/projekata provodi se u područjima određenim Javnim pozivom, objektivno i nepristrano, isključivo na temelju programskih i financijskih podataka iznesenih u obrascu prijave te na temelju podataka iz obvezne popratne dokumentacije.

Kvalitativno vrednovanje prijavljenih programa/projekata provodi se primjenom općih i posebnih kriterija.

Tijekom postupka kvalitativnog vrednovanja Kulturno vijeće analizira u kojoj mjeri prijavljeni program/projektzadovoljava, obuhvaća ili korespondira elementima kojima je pojedini kriterij definiran.

Pri kvalitativnom vrednovanju po općim i posebnim kriterijima Kulturno vijeće uzet će u obzir vrstu i obim prijavljenog programa/projekta u odnosu na zatraženu financijsku potporu.

Članak 16.

Na temelju provedenog analitičkog vrednovanja Kulturno vijeće utvrđuje kvalitativnu ocjenu svakog pojedinog kriterija prema sljedećem rasponu:

-izvrstan: prijavljeni program/projekt je iznimne kvalitete i u potpunosti zadovoljava kriterij koji se vrednuje; u prijavi su jasno i potpuno opisani i obrazloženi relevantni elementi kriterija koji se vrednuje

-vrlo dobro: prijavljeni program/projekt u potpunosti zadovoljava kriterij koji se vrednuje; u prijavi su jasno i potpuno opisani i obrazloženi relevantni elementi kriterija koji se vrednuje

-dobro: prijavljeni program/projekt većim dijelom zadovoljava kriterij koji se vrednuje; u prijavi nedostaju neke informacije na temelju kojih se kriterij vrednuje

-zadovoljavajuće: prijavljeni program/projekt samo djelomično zadovoljava kriterij koji se vrednuje; prijava vrlo općenito i šturo opisuje kriterij koji se vrednuje te ne donosi bitne informacije o elementima ključnim za prosudbu

-slabo: prijavljeni program/projekt ne zadovoljava kriterij koji se vrednuje, odnosno odgovarajuća procjena nije moguća zbog nedostatka relevantnih informacija i obrazloženja u prijavi

IV.OCJENJIVANJE PRIJEDLOGA BODOVIMA

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 17.

Na temelju utvrđene kvalitativne ocjene Kulturno vijeće svaki kriterij ocjenjuje bodovima od 1 do 5 prema sljedećem rasponu:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Zbrojem bodova dodijeljenih po općim i posebnim kriterijima utvrđuje se konačna ocjena kojom se prijavljeni program/projekt ocjenjuje.

Konačnom ocjenom prijavljeni program/projekt može se ocijeniti s najmanje 12 ili najviše 60 bodova (Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine, Poticanje kreativnih i kulturnih industrija, Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama, Razvoj publike)te s najmanje 13 bodova ili najviše 75 bodova (Kulturne manifestacije).

Kulturne manifestacije koje se pokreću prvi puta neće se predlagati za financiranje dok ne pokažu kvalitetu i opravdanost, osim kad je riječ o iznimno vrijednom i kvalitetnom sadržaju renomiranih predlagatelja s dugogodišnjim iskustvom u provođenju kulturnih projekata.

Za financiranje se neće predlagati prijavljeni programi/ projekti za koje se ocjenjuje da bi uspjehom na tržištu mogli ostvarivati vlastite izvore prihoda dostatne za cjelovitu provedbu.

V.DOKUMENTIRANJE PROCESA VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA

Članak 18.

Proces kvalitativnog vrednovanja i ocjenjivanja prijavljenih programa/projekata bodovima dokumentira se od strane Kulturnog vijeća popunjavanjem obrasca za vrednovanje i ocjenu prijavljenihprograma/projekata.

Obrazac za vrednovanje i ocjenu prijavljenih programa/ projekata sadrži:

B popis kriterija po kojima je provedeno vrednovanje

B broj bodova dodijeljen po svakom kriteriju

B komentare iz kojih je vidljivo u kojoj mjeri prijavljeni program/projekt zadovoljava, obuhvaća ili korespondira elementima kojima je pojedini kriterij definiran, a kojima se ukratko obrazlaže dodijeljeni broj bodova

B ukupan broj bodova kojim se prijedlog programa ocjenjuje.

Obrazac iz stavka 2. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VI.ODABIR PROGRAMA

Članak 19.

Nakon provedenog postupka vrednovanja i ocjenjivanja Kulturno vijeće utvrđuje bodovne ljestvice prijavljenih programa/projekata po Javnom pozivu.

Bodovne ljestvice utvrđuju se zasebno s obzirom na vrstu programa/projekata.

Prijavljeni programi/projekti na bodovnoj ljestvici rangiraju se u odnosu na ukupno ostvareni broj bodova: od najvećeg do najmanjeg.

Članak 20.

Na temelju utvrđenih bodovnih ljestvica, Kulturno vijeće sastavlja listu ocijenjenih programa/projekata i dostavlja ih Županu putem upravnog tijela nadležnog za poslove kulture u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke povjerenstva za provjeru pristiglih programa/projekata.

Na listuza financiranje uvrštavaju se ocjenjeni programi/ projekti prema ostvarenom broju bodova, polazeći od najvećeg broja, a ovisno o visini sredstava koja su u Proračunu Primorsko-goranske županije planirana za financiranje javnih potreba u kulturi.

Programi/projekti(Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine, Poticanje kreativnih i kulturnih industrija, Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama, Razvoj publike)koji ne ostvare minimum od 36 bodova, te programi/projekti Kulturnih manifestacija koji se ostvare minimum od 45 bodova, isključuju se iz dodjele sredstava, pa ih Kulturno vijeće neće uvrstiti na listu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

Postupci vezani za utvrđivanje mjerila za financiranje, postupke financiranja i ugovaranja, prihvatljivost troškova, modele financiranja i udio sufinanciranja, vrijeme trajanja financiranja, utvrđivanja najvišeg ukupnog iznosa financijskih sredstava i isplate odobrenih sredstava, obveze dokumentiranja projektnih aktivnosti, utvrđivanja konačnog iznosa financiranja i povrata sredstava primjenjivat će se u sukladno odredbama i postupcima utvrđenih Pravilnikom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Službene novine« broj 34/ 15).

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-41

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr