SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

192.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko- goranskoj županiji sa sjednice od 12. listopada 2016. godine (KLASA: 342-01/16-02/54, URBROJ: 2170/1-07-02/1-16-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijela je

O D L U K U
o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3,
Grad Crikvenica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na dijelu k.č. 8597/1 k.o. Crikvenica k.č. (što odgovara katastarskom broju dijela k.č. 9191/1 k.o. Crikvenica) i dio kopna nastao nasipavanjem mora, te akvatorij ispred predmetnih k.č. Ukupna površina predmeta koncesije iznosi 10.768 m2 (4.122 m2 kopna i 6.646 m2 mora). Područje koje se daje u koncesiju određeno je HDKS/GK koordinatama.

Sastavni dio ove Odluke je Dokumentacija za nadmetanje i grafički prikaz prijedloga koncesije u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva »Geodetski zavod Rijeka« d.o.o. u svibnju 2015. godine, te skica smještajnih objekata iz Idejnog rješenja uređenja plaže Balustrada. Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u HDKS/GK koordinatnom sustavu. Grafički prikaz, skica objekata i Dokumentacija za nadmetanje ne objavljuju se u »Službenim novinama«, dok Dokumentacija za nadmetanje čini sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja se objavljuje u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih djelatnosti:

-obavljanje ugostiteljske djelatnosti na ukupnoj površini od 115 m2, od čega se 12 m2 odnosi na kiosk gotove konstrukcije kružnog tlocrta,

-pružanje usluga masaže na ukupnoj površini do 8 m2 u demontažnoj natkrivenoj konstrukciji sa stolovima za masažu,

-iznajmljivanje 80 ležaljki i 40 suncobrana,

-pružanje usluga sportske zone (teren za odbojku, multifunkcionalni tereni i montažna pozornica).

Za uređenje i opremanje plaže potrebno je u pomorsko dobro uložiti najmanje 971.000,00 kuna od čega je 80 % potrebno uložiti u prve dvije godine trajanja koncesije.

Uređenje i opremanje plaže odnosi se na:

-postavljanje i opremanje ugostiteljske zone najmanje 500.000,00 kuna;

-uređenje plaže (dohrana pijeskom ili šljunkom) najmanje 170.000,00 kuna;

-postavljanje i uređenje tuševa i sanitarnog objekta najmanje 40.000 kuna;

-postavljanje spasilačkog tornja s opremom za prvu pomoć najmanje 45.000,00 kuna;

-postavljanje kabina za presvlačenje najmanje 8.000,00 kuna;

-uređenje sportske zone (max. površine 300 m2) i nabava opreme najmanje 150.000, 00 kuna;

-hortikulturalno uređenje i ulaganje u zaštitu okoliša najmanje 20.000,00 kuna;

-te nabavku ležaljki i suncobrana najmanje 38.000,00 kuna.

Budući koncesionar bit će u obvezi za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu.

Uređenje i opremanje plaže potrebno je izvršiti sukladno Idejnom rješenju Grada Crikvenice za uređenje plaže Balustrada na slijedeći način:

-Ugostiteljska zona sastoji se od montažne kružne terase/platforme, reverzibilne konstrukcije bez trajnih posljedica na prostor. Ugostiteljska terasa mora biti od drveta na drvenoj podkonstrukciji koja nema negativan utjecaj na okoliš. Na terasi se nalazi jedan kiosk gotove konstrukcije kružnog oblika površine 12 m2 i maksimalne visine 3 m. Na terasi se nalaze stolovi, stolice i suncobrani. Stolovi i stolice moraju biti ujednačene boje i stilskog izraza. Suncobrani su maksimalne kvadrature 15 m2 izrađeni od drvene konstrukcije i bijelog platna. Suncobrani ne smiju sadržavati reklamne materijale osim imena ugostiteljskog obrta.

-Sve ležaljke trebaju biti jednake u metalnoj ili drvenoj konstrukciji sa pletenim/tkanim materijalom. Ležaljke moraju biti postavljene sukladno grafičkoj skici iz Idejnog rješenja Grada Crikvenice. Ležaljke se ne smiju postavljati unutar 3 m od linije mora.

-Sportska zona podrazumijeva uređenje sportskih terena na površini od 300 m2. Sportska zona mora biti razdvojena na minimalno 3 segmenta. Materijali sportskih terena moraju biti u skladu sa okolnim ambijentom. Sportski tereni mogu se koristiti i kao površine za održavanje različitih prigodnih događanja i svečanosti sa mogućnosti montaže montažno demontažne pozornice. Ukoliko neki sadržaji imaju ogradu, ona ne smije biti viša od 1,5 m.

-Postavljanje sanitarnog čvora (ženski, muški, za osobe smanjene pokretljivosti). Maksimalna kvadratura sanitarija je 8 m2. Vanjska obloga mora biti od drva.

-Objekti za uslugu davanja masaže sastoje se od drvene konstrukcije natkrivene pomičnim platnima u kojima se nalaze stolovi za masažu. Maksimalna kvadratura konstrukcije je 8 m2.

-Kabine za presvlačenje i osmatračnica za čuvara plaže moraju biti lako uklonjivi montažni objekti bez trajnih posljedica na prostor.

-Nije dopušteno korištenje reklamnih materijala osim na konstrukcijama za svlačionice i osmatračnica za čuvare.

-Sva urbana oprema mora biti unificirana (koševi za otpatke, info ploče, zaštita od sunca i slično).

-Visoke nasade stablašica, odnosno svo vrijedno raslinje na plaži potrebno je štititi i održavati. Parter uz šetnicu potrebno je urediti niskim autohtonim raslinjem zahvalnim za održavanje i otpornim na utjecaj vjetra i soli.

-Dohrana plaže mora se vršiti pijeskom ili šljunkom najviše kategorije u redovnim intervalima.

Obavljanje gospodarske djelatnosti na plaži Balustrada 3, Grad Crikvenica, moguće je uz obavezno poštivanje uvjeta izdanih od Ministarstva kulture - Konzervatorskog odjela u Rijeci. Uvjeti podrazumijevaju da, ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na arheološke nalaze (pokretnu i nepokretnu arheološku građu) dužnost je investitora iste zaustaviti i obavezno obavijestiti nadležni Konzervatorski odjelu Rijeci, koji je obavezan i vršiti arheološki nadzor.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 4.

Koncesija se daje na rok od 7 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 5.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 109.071,00 (slovima: stodevettisućasedamdesetijedna) kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na plaži (plažne i ugostiteljske djelatnosti).

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 6.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, i to:

1.dokaze o sposobnosti ponuditelja:

oizvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

oračun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

oovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

opodatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

opodatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

oJOPPD obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

oizjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

oizjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

oizjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

oizjavu ponuditelja o tehničkoj i stručnoj sposobnosti za ostvarenje koncesije;

oizjavu ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja plaže i njihovih stvari.

2.Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.
Napomena: U tijeku koncesije Davatelj koncesije zadržava pravo da u slučaju nerazmjera većeg od 10.000 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije budućeg koncesionara, razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

3.Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 9. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

opostojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

oplan investicija detaljno razrađen zasebno za svaku godinu za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

oprihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

oiznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

oiznos planirane ukupne investicije,

oizvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

oprocjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

opodatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini,

oiskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

obroj planiranih novootvorenih radnih mjesta.

Potrebno je prikazati cjelogodišnja i sezonska novootvorena radna mjesta. Pri izračunu koeficijenata novootvorenih radnih mjesta, ista će se svesti na godišnju razinu.

Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u infrastrukturu i osnovna sredstva.

4.Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine;

5.Izjavu o prihvaćanju Idejnog rješenja uređenja plaže Balustrada u Crikvenici;

6.Rekapitulacijski list;

7.Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica u »Elektroničkom oglasniku javne nabave«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža Balustrada 3, Grad Crikvenica - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

oponuđeni iznos ukupnog investicijskog
ulaganja prema studiji gospodarske
opravdanosti 25%

oponuđena visina stalnog dijela
koncesijske naknade 20%

oprihod od redovne djelatnosti u
prethodnoj godini 15%

oostvarena dobit odnosno dohodak
prije oporezivanja uvećano za amortizaciju
u prethodnoj godini 15%

oponuđena visina promjenjivog
dijela koncesijske naknade 10%

oiskustvo ponuditelja u obavljanju
djelatnosti za koju traži koncesiju 10%

obroj planiranih novootvorenih radnih mjesta 5%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Formule i način izračuna:

a) Koef. ukupne investicije:

25% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koef. stalnog dijela koncesijske naknade:

20% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koef. prihoda od redovne djelatnosti:

15% x prihoda od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

najviši prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

d) Koef. ostvarene dobiti:

15% x ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za
amortizaciju u prethodnoj godini

najviši iznos ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za
amortizaciju u prethodnoj godini

e) Koef. promjenjivog dijela koncesijske naknade:

10% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela
koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela
koncesijske naknade

f) Koef. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti:

10% x broj godina obavljanja djelatnosti

najveći broj godina

g) Koef. broja planiranih novootvorenih radnih mjesta:

5% x ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih
mjesta

najveći ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Natječajna dokumentacija sadrži Dokumentaciju za nadmetanje koja čini sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« po stupanju na snagu ove Odluke.

Dokumentacija za nadmetanje može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka radnim danom od 9 do 15 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 10.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Stručno povjerenstvo po isteku roka za predaju ponuda u službenim prostorijama Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj i naziv ponuditelja, te se navode elementi iz rekapitulacijskog lista.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 28. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja luke i njihovih stvari,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12).

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 12.

Žalba se može izjaviti na dokumentaciju za nadmetanje koja je sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Obavijesti u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-25

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=993&mjesto=00001&odluka=192
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr