SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

187.

Na temelju članka 10. stavka 9.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 142/12 i 19/13 - pročišćeni tekst i 137/ 15 - ispravak), članka 4. stavka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/9, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijela je

O D L U K U
o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu
grba i zastave Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 9.Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 9/10), iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»- na zgradi ustanova i trgovačkih društava čiji je Županija jedini osnivač ili član,«

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-16

Rijeka, 24. studenog 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr