SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

177.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko- goranskoj županiji sa sjednice od 12. listopada 2016. godine (KLASA: 342-01/16-02/54, URBROJ: 2170/1-07-02/1-16-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za
izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj koja uključuje:

o   uzgoj 100 tona bijele ribe i

o   50 tona školjkaša.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja iznosi najmanje 8.769.840 kuna, te se te se planira provesti kako slijedi:

o u prvoj godini trajanja koncesije ulaganja u iznosu od 3.391.670 kuna u uzgajalište riba (nabava mreža, konopa, drvene građe, remont radnih splavi, remont radnih kućica), ulaganje u uzgajalište školjki (primarna zaštita konopa, vanjska zaštita uzgajališta, nabavka konopa za uzgoj školjki), te ulaganja u biološku imovinu - riblju mlađ,

o u drugoj godini trajanja koncesije ulaganja najmanje u iznosu 2.570.170,00 kuna za nabavku tri kaveza sa stazama za turističko razgledavanje od kojih se jedan koristi za pecanje, a druga dva za snimanje kamerama,

o u preostalom koncesijskom razdoblju (od 2019. do 2037. godine) ulaganja najmanje u iznosu od 2.808.000 kuna za zaštitu okoliša i redovno ulaganje u opremu na području koncesije.

Budući koncesionar bit će u obvezi za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije, dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro namijenjeno za izgradnju i gospodarsko korištenje. Područje koje se daje u koncesiju označeno je na Grafičkom prikazu, a u naravi predstavlja akvatorij u uvali Kaldonta na otoku Cresu, ukupne površine 42.158 m2, te je iskazano HDKS/GK i HTRS96/TM koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sastavni dio ove Odluke je Dokumentacija za nadmetanje i Grafički prikaz polja marikulture u uvali Kaldonta - Grad Mali Lošinj u mjerilu 1:2000 izrađenom od trgovačkog društva »Vodogradnja - Rijeka« u lipnju 2016. godine.

Grafički prikaz i Dokumentacija za nadmetanje ne objavljuju se u »Službenim novinama«, dok Dokumentacija za nadmetanje čini sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja se objavljuje u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 20 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos godišnje naknade za koncesiju, za površinu od 42.158 m2 iznosi za:

o STALNI DIO: 21.079,00 kuna

o PROMJENJIVI DIO: 1% prihoda ostvarenog
od obavljanja djelatnosti

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Budući koncesionar dužan je u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području, te je dužan omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje je predmet koncesije.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku ili ovjerenoj preslici, i to:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

račun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

ovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

podatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

podatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

o   JOPPD obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

o   izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

o   izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

o   izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

o   izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

o   izjavu ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja područja i njihovih stvari.

2.Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.
U tijeku trajanja koncesije Davatelj koncesije zadržava pravo da u slučaju nerazmjera većeg od 10.000 kuna ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije budućeg koncesionara, razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

3.Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Sadržaja i Predmeta koncesije, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti, a koji čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

o postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

oplan investicija detaljno razrađen zasebno za svaku godinu za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

o prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

o iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

o iznos planirane ukupne investicije,

o izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

o procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

o podatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini za djelatnosti ostvarene na pomorskom dobru,

o iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

o broj planiranih radnih mjesta.

Potrebno je prikazati cjelogodišnja i sezonska novootvorena radna mjesta. Pri izračunu koeficijenata novootvorenih radnih mjesta, ista će se svesti na godišnju razinu.
Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.
Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

4.Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5.Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,0% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mje seci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6.Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja, prema studiji gospodarske opravdanosti:

7.Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja (Lokacijska informacija na Idejni projekt);

8. Rekapitulacijski list;

9.Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

POSEBNI UVJETI

Članak 6.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, koja se temelji na Lokacijskoj informaciji (KLASA: 350-05/16-07/36, URBROJ: 2170/1-03-05/2-16-3) od 6. lipnja 2016. godine izdanoj od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj i na Posebnim uvjetima za zahvat u prostoru izdanim dana 3. svibnja 2016. godine, od strane Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - marikultura Kaldonta - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE
PONUDE

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/ 06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

o ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

o studiji gospodarske opravdanosti 25%

o ponuđena visina stalnog dijela koncesijske
naknade 20%

o prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj
godini 15%

o ostvarena dobit odnosno dohodak prije
o porezivanja uvećano za amortizaciju u
prethodnoj godini za djelatnosti ostvarene na
pomorskom dobru 15%

o ponuđena visina promjenjivog dijela
koncesijske naknade 10%

o iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti
za koju traži koncesiju 10%

o broj planiranih radnih mjesta 5%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Formule i način izračuna:

a) Koef. ukupne investicije:

25% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koef. stalnog dijela koncesijske naknade:

20% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koef. prihoda od redovne djelatnosti:

15% x prihoda od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

najviši prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

d) Koef. ostvarene dobiti:

15% x ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

najviši iznos ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini za djelatnosti ostvarene na pomorskom dobru

e) Koef. promjenjivog dijela koncesijske naknade:

10% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

f) Koef. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti:

10% x broj godina obavljanja djelatnosti

najveći broj godina

g) Koef. broja planiranih novootvorenih radnih mjesta:

5% x ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih
mjesta

najveći ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima, a za vrijeme trajanja koncesije.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Prilikom ocjenjivanja ponuda za donošenje koncesija na otocima i područjima koja se u smislu Zakona o otocima smatraju otocima, prednost se u slučaju istih ponuda daje podnositelju ponude čije je sjedište odnosno prebivalište na otoku.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Natječajna dokumentacija sadrži Dokumentaciju za nadmetanje koja čini sastavni dio objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« po stupanju na snagu ove Odluke.

Dokumentacija za nadmetanje može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2 (tel: 051/351-952, faks: 051/351-953, e-pošta: pomorstvo@pgz.hr), Rijeka, radnim danom od 9 do 15 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 10.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, te sadržaj ponuda.

Utvrđivanje sposobnost ponuditelja, te provjeru i uspoređivanje zaprimljenih ponuda s obveznom dokumentacijom prema Obavijesti o namjeri davanja koncesije obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 4. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju donošenje odluke o davanju koncesije i odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 28. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 180 dana od dana izvršnosti odluke o davanju koncesije s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite, sigurnosti korisnika i posjetitelja i njihovih stvari,

oBankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

oLokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12).

Za Davatelja koncesije, ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 12.

Žalba se može izjaviti na dokumentaciju za nadmetanje koja je sastavni dio obavijesti o namjeri davanja koncesije u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-38

Rijeka, 27. listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr