SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

171.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje aquaguna na području Vele Plaže, Općina Baška, otok Krk (»Službene novine« broj 18/16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 8. kolovoza 2016. godine, broj objave 2016/S 01K- 0017567), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje aquaguna na području Vele Plaže, Općina Baška, otok Krk

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje aquaguna na području Vele Plaže, Općina Baška, otok Krk, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo »Valamar Rivieru« d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja aquaguna s pratećim sadržajima.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih djelatnosti:

o   pružanje usluga na izgrađenom aquagun-u s pratećim sadržajima na površini od 1162 m2, te

o   ugostiteljstvo i trgovina na izgrađenim objektima s terasama na površini od 511 m2.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u kolovozu 2016. godine i iznosi 2.955.000,00 kuna.

U prvoj godini trajanja koncesije potrebno je uložiti ukupan iznos investicijskog ulaganja koje obuhvaća nabavu 2 nova spiralna tobogana i jedan ravni, rekonstrukciju bazena, uređenje ugostiteljskih objekata, te uređenje sanitarnog čvora i sl.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi, Davatelju koncesije, dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na području koncesije do kraja mjeseca siječnja tekuće godine za prošlu godinu.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro. Ukupna površina koja se daje u koncesiju označena je na kopiji katastarskog plana u k.o. Baška - nova na k.č. 3449 i dio k.č. 4089 i iznosi 1673 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na DOF-u u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva »Geodetski zavod Rijeka« d.o.o. u prosincu 2015. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: ugovor), uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

ostalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 200.000,00
(slovima:dvijestotisuća) kuna;

opromjenjivi dio godišnje naknade iznosi 3,5% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi ugovorom.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o davanju koncesije s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

o   Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

o   Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja luke i njihovih stvari,

o   2 bjanko zadužnice u iznosu od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

o   1 bjanko zadužnicu u iznosu od 100.000,00 kuna koja mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12).

Za Davatelja koncesije, ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi iz mjeseca kolovoza 2016. godine, te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke, ugovora i Zakona o građenju.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

oodržavati čistoću (sakupljanje i odvoz otpada na deponij),

oplaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima 11. i 12. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti ugovor.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, kabeli i sl.).

Članak 15.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 41. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok trajanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju. Potkoncesijom ne prestaju obveze koncesionara prema Davatelju koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom ugovorom.

Članak 16.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, ugovorom i važećim zakonima.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

o   ispunjenjem zakonskih uvjeta,

o   raskidom ugovora zbog javnog interesa,

o   sporazumnim raskidom ugovora,

o   jednostranim raskidom ugovora,

o   pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

o   ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen ugovor,

o   u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

o   ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i ugovorom,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene ugovorom,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet ugovora, radnje koje nisu predviđene ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim ugovorom,

o   u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

o   ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

o   ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

o   ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama ugovora,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o   ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom,

o   ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

o   ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

u drugim slučajevima u skladu s odredbama ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida ugovora.

Članak 20.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 22.

Na temelju ove Odluke sklopit će se ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u propisanom roku iz članka 8. ove Odluke ne potpiše ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 14. srpnja 2016. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje aquaguna na području Vele Plaže, Općina Baška, otok Krk (»Službene novine« broj 18/16) temeljem koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 8. kolovoza 2016. godine, broj objave 2016/S 01K-0017567, objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 23. Zakona o koncesijama, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 6. rujna 2016. godine javno otvorilo ponude, a na temelju članka 24. Zakona o koncesijama je dana 13. i 27. rujna 2016. godine pregledalo i ocijenilo pristigle dvije Ponude i to trgovačkih društava »Valamar Riviera« d.d. i »Aqua-gun« d.o.o.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je Ponudu trgovačkog društva »Aqua-gun« d.o.o. ocijenilo nevaljanom obzirom da Ponuda ima nedostatke i to u:

o   JOPPD obrascu koji je dostavljen za mjesec srpanj umjesto za mjesec kolovoz,

o   Studiji gospodarske opravdanosti koja je rađena na bazi roka trajanja koncesije od 20 godina, dok je propisani rok trajanja koncesije 10 godina, pa su neke investicije i ulaganja izvan roka trajanja koncesije (ugradnja solarnih panela 2027. godine) čime Studije nisu usporedive, a ulaganja na području predmeta koncesije u predviđenom roku nisu moguća.

U skladu s člankom 24. stavak 4. Zakona o koncesijama predloženo je rješenje o odbijanju Ponude trgovačkog društva »Aqua-gun« d.o.o. kao naveljane.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je utvrdilo da je ponuditelj »Valamar Riviera« d.d. dostavila svoju Ponudu u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, te da Ponuda zadovoljava sve formalno pravne uvjete natječaja, te predložilo Davatelju koncesije, Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, trgovačko društvo »Valamar Riviera« d.d. kao Najpovoljnijeg ponuditelja.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona o koncesijama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi Davatelj koncesije. Po donošenju Odluke o davanju koncesije, Najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-23

Rijeka, 27. listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr