SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

170.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 123/11 i 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 5. stavak 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 9/10), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici održanoj 27. listopada 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijenos koncesije
na pomorskom dobru za uzgoj riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru za uzgoj riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj s dosadašnjeg Koncesionara trgovačkog društva »Osorski otoci« d.o.o. na novog Koncesionara trgovačko društvo »Osorčica « d.o.o., Turion 22, 51557 Cres, OIB: 81564758371.

Novi Koncesionar trgovačko društvo »Osorčica« d.o.o. stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra za uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj iz članka 1. i 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj (»Službene novine« broj 9/10), te stječe sva prava i preuzima sve obveze, kako je određeno navedenom Odlukom, Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj (KLASA: 342-01/09-01/29, URBROJ: 2170/1- 11/6-10-19) od 3. svibnja 2010. godine danom potpisa Ugovora iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, sklopiti s dosadašnjim Koncesionarom i novim Koncesionarom Ugovor o prijenosu koncesije kojim će se utvrditi prijenos koncesije na novog Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor iz stavka 1. ovog članka potpisuje Župan.

Ukoliko novi Koncesionar u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše predmetni Ugovor o prijenosu koncesije, smatrat će se da odustaje od prijenosa koncesije.

Članak 3.

Novi Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke predati Davatelju koncesije:

-dvije bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kuna svaka ovjerena kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Novi Koncesionar predajom bjanko zadužnica ujedno daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Uručenje bjanko zadužnica Davatelju koncesije predstavljaju nužan preduvjet sklapanju Ugovora o prijenosu koncesije.

Dosadašnjem Koncesionaru, trgovačkom društvu »Osorski otoci« d.o.o. bjanko zadužnice koje se nalaze na čuvanju u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije vratit će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu koncesije iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-20

Rijeka, 27. listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr