SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

167.

Na temelju odredbi članaka 86. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine«, broj 153/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 31. sjednici od 27. listopada 2016. godine donijela je

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana
Primorsko-goranske županije

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

Članak 2.

Izmjena i dopuna Plana izrađuju se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13).

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Prostorni plan Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 32/13, dalje Plan) donesen je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnjiNarodne novine« broj 76/07, 38/19, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12). Sukladno propisanoj obvezi Planom su položajem, vrstom, te najvećim kapacitetom i veličinom određena područja ugostiteljsko-turističke namjene, luke nautičkog turizma, područja sportske namjene i područja za marikulturu i ribarsku infrastrukturu.

Po donošenju Plana iskazan je interes investitora za izgradnju građevina sportske namjene i marikulture na

području koje nije planirano Planom, odnosno pod uvjetima koji dijelom odudaraju od propisanih.

Obzirom da se utvrđena mreža lokacija navedenih izdvojenih namjena može korigirati/dopunjavati ili drugačije normirati jedino Planom, u cilju stvaranja preduvjeta za realizaciju zahvata kombiniranog golf igrališta na lokaciji Matalda na Punti Križa (Otok Cres) i povećanja proizvodnje uzgajališta plemenite bijele ribe na otoku Plavniku potrebno je izvršiti njegovu izmjenu i dopunu u dijelovima koji se odnose na planiranje predmetnih namjena.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana je područje Primorsko- goranske županije u njezinim administrativnim granicama.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Obuhvatom Izmjena i dopuna Plana određeno je područje Primorsko-goranske županije u njezinim administrativnim granicama, obzirom da je potrebno izvršiti izmjenu mreže dijela izdvojenih namjena (sustava) određenih za područje cijele Primorsko-goranske županije, ali se izmjena u naravi odnosi na planiranje pojedinačnih zahvata u sustavu; golf igrališta na južnom dijelu Otoka Cresa u okviru administrativnih granica Grada Malog Lošinja, i ribogojilišta na sjevernom dijelu Otoka Plavnika u administrativnim granicama Grada Krka.

Uže područje na kojem je potrebno planirati golf igralište je područje Matalda, na Punti Križa. To je prirodno, većim dijelom neizgrađeno područje kojem osnovno obilježje daje mediteranska vegetacija razvijena na pejzažu krškog ravnjaka. Područje je bilo pod dugotrajnim i intenzivnim antropogenim utjecajem (uzgoj stoke i voćarstvo), ali je on znatno oslabio pa su u većem dijelu do nedavno funkcionalne antropogene površine danas obrasle vegetacijom.

Na sjevernoj strani otoka Plavnika, sukladno Planu, odnosno Prostornom planu uređenja Grada Krka, dana je koncesija za korištenje pomorskog dobra, odnosno izgradnju uzgajališta plemenite bijele ribe. U prvoj fazi izvedena su dva uzgojna polja s kavezima na površini od 6,5 ha, s planiranim kapacitetom od 200 t godišnje ribe.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Cilj izrade izmjene i dopune Plana je stvaranje planskih pretpostavki za izgradnju kombiniranog golf igrališta na području Matalda i povećanje proizvodnje uzgajališta plemenite bijele ribe na sjevernoj strani otoka Plavnika.

Izmjenama i dopunama Plana potrebno je:

a)Izvršiti supstituciju kombiniranog golf igrališta planiranog na području Ustrina, kombiniranim golf igralištem na području Matalda. U tu svrhu potrebno je odrediti površinu i lokacijske uvjete za smještaj kombiniranog golf igrališta na novoj lokaciji.

b)Ispitati mogućnost povećanja kapaciteta uzgajališta na lokaciji Plavnik u okviru planirane max. površine od 60 ha i odrediti maksimalni kapacitet uzgajališta u tonama/godišnje.

GEODETSKE I STRUČNE PODLOGE I NAČIN
NJIHOVA PRIBAVLJANJA

Članak 7.

Izmjena i dopuna Plana izrađuje se na topografskoj karti u mj. 1:100 000.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristit će se prethodno izrađene stručne podloge, koje su uz inicijativu za pokretanje Izmjene i dopune Plana dostavili podnositelji inicijative:

za zahvat kombiniranog golf igrališta Matalda:

a)Stručna podloga »Golf igralište Matalda na području Punta Križa na otoku Cresu - istraživanje mogućnosti lociranja« (URBING d.o.o. , Zagreb, studeni 2015. )

b)Stručna podloga »Društveno ekonomska opravdanost izgradnje golf resorta Matalda« (Prof.dr.sc. Danijela Gračan, Doc.dr.sc. Zvonimira Šverko Grdić i Doc.dr.sc. Romina Aliker, Opatija siječanj 2016. godine)

za zahvat uzgajališta Plavnik:

a)Stručna podloga za određivanje maksimalnog uzgojnog kapaciteta uzgajališta bijele ribe na lokaciji kod otoka Plavnik (Zelena infrastruktura d.o.o., Zagreb, kolovoz 2016.).

Članak 8.

U tijeku izrade izmjene i dopune Plana, po definiranju osnovnih uvjeta za smještaj zahvata u prostor, podnositelj inicijative za izmjenu i dopunu Plana u dijelu koji se odnosi na izmjenu planiranog sustava golf igrališta (Jadranka d.d. Lošinj) osigurat će stručnu podlogu koja sadrži elemente potrebne za određivanje lokacijskih uvjeta za neposrednu provedbu zahvata, utvrđene temeljem prethodno izrađenog idejnog rješenja kombiniranog golf igrališta.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1.MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

2.MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, Rijeka,

3.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučka ispostava Krk, 51500 Krk, Trg Bana Jelačića 1

4.MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Lučka ispostava Mali Lošinj, 51550 Mali Lošinj, Priko 60

5.MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

6.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Radnička cesta 80, Zagreb

7.HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU, Radnička cesta 80/7, Zagreb

8.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

9. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb,

10.MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, Uprava za energetiku i rudarstvo, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

11.MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA, Donje Svetice 38, Zagreb

12.MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Račkoga 6, Zagreb

13.DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, Rijeka

14.HRVATSKE CESTE D.O.O. Sektor za održavanje i promet, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, Rijeka,

15.ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, Rijeka,

16.HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,

17.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

18.HOPS- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb

19.HEP ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Rijeka, Viktora Cara Emina 2

20.HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet - Šumarija Cres - Lošinj, Čikat 15, 51550 Mali Lošinj

21.HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka

22. VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres

23.KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A (Industrijska zona Volnik) 51 557 Cres

24.JAVNA USTANOVA »PRIRODA«, Grivica 4, Rijeka

25.GRAD MALI LOŠINJ, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj

26.GRAD CRES, Creskog statuta 15., Cres

27.GRAD KRK, Trg Josipa bana Jelačića 2, Krk

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana:

-izrada koncepcije Izmjena i dopuna Plana - 6 mjeseci od pribavljenih zahtjeva iz članka 9. ove Odluke,

-izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana - 3 mjeseca po primitku cjelovite i stručno utemeljene strateške studije,

-javni uvid i javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - 2 mjeseca od provedene javne rasprave.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 11.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/8

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-13

Rijeka, 27. listopada 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik

Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr