SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD RAB
10

9.

Na temelju članaka 46. i 49. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) definiraju se:

- uvjeti za dobivanje koncesije,

- autotaksi stajališta,

- autotaksi vozila i prijevoz te

- posebne odredbe o autotaksi vozačima.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE KONCESIJE

Članak 2.

Autotaksi prijevoz na području Grada Raba obavlja se na temelju koncesije, a odluku o dodjeli iste donosi Gradsko poglavarstvo te se u konačnici sklapa ugovor o dodjeli autotaksi koncesije.

Koncesija se u pravilu dodjeljuju natječajem fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje autotaksi djelatnosti. Izuzetno se mogu dodijeliti neposredno kada Gradsko poglavarstvo, na prijedlog nadležnog Upravnog odjela, ocjeni da raspisivanje natječaja nije potrebno.

Natječaj za dodjelu autotaksi koncesija mora sadržavati i uvjete navedene u članku 8. stavak 1. točke 1., 3. i 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 3.

Autotaksi koncesije mogu se dodijeliti na rok do pet (5) godina.

Broj koncesija, uvjete za dodjelu koncesija i cijenu pojedine autotaksi koncesije određuje Gradsko poglavarstvo na prijedlog nadležnog Upravnog odjela.

Članak 4.

Autotaksi koncesija prestaje vrijediti u slijedećim slučajevima:

- nakon isteka roka na koji je izdana,

- u slučaju da koncesionar otkaže obavljanje svoje djelatnosti,

- ako davatelj koncesije donese odluku o povlačenju dodijeljene koncesije,

- ako koncesionar ne podmiruje svoje obveze glede izdane koncesije, a i u skladu sa odredbama ugovora.

III. AUTOTAKSI STAJALIŠTA

Članak 5.

Autotaksi stajališta su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom uređena mjesta na kojima su locirana taksi vozila te na istima mogu primati putnike. Autotaksi stajališta moraju imati istaknutu oznaku na kojoj mora biti istaknuto radno vrijeme stajališta i izvod iz važećeg cjenika.

Na autotaksi stajalištu može biti instaliran telefon kojeg postavlja i za kojeg brine Udruženje obrtnika (u daljnjem tekstu: Udruženje).

Članak 6.

Na području grada Raba utvrđuju se četri lokacije koje će služiti za potrebe autotaksi stajališta:

- lokacija ispred trgovine »Merkur« i hotela »Istra« u starom gradu - tri mjesta,

- lokacija u blizini autobusnog kolodvora u Malom Palitu - četiri mjesta,

- lokacija pored hotela »Eva« u Kamporu - dva mjesta i

- lokacija pored trgovine »Merkur« na križanju za autokamp »San Marino« u Loparu - dva mjesta.

IV. AUTOTAKSI VOZILA I PRIJEVOZ

Članak 7.

Vozilo koje obavlja taksi prijevoz obvezno mora posjedovati:

- najmanje četvora vrata,

- najviše do devet sjedećih mjesta,

- oznaku »taxi« postavljenu na krovu vozila koja noću mora biti osvijetljena,

- ispravan taksimetar,

- klimatizaciju (klima uređaj),

- ovjereni izvadak važećeg cjenika postavljenog na vidnom mjestu u vozilu,

- plan Grada Raba.

Članak 8.

Autotaksi vozač uobičajno preuzima putnike za prijevoz na autotaksi stajalištu prema redosljedu autotaksi vozila.

Autotaksisti putnike mogu primati i izvan autotaksi stajališta u skladu sa prometnim propisima i prema dogovoru sa kupcima usluga prijevoza.

Ukoliko je na autotaksi stajalištu instaliran telefon za potrebe svih autotaksista na primljeni telefonski poziv uslugu prijevoza je dužan izvršiti onaj vozač koji je prvi po redosljedu za vožnju ukoliko vozilo odgovara zahtjevu naručitelja.

Članak 9.

Putnik na autotaksi stajalištu može odabrati određeno autotaksi vozilo bez obzira na raspored polaska istih.

Autotaksi vozač dužan je primiti za prijevoz i putnikovu osobnu prtljagu koja se može smjestiti u vozilo ili na vozilo te je dužan voditi brigu o istoj.

Članak 10.

Putnik preuzet za prijevoz može odobriti vozaču da uz njega primi za prijevoz i druge putnike.

Ako više putnika istovremeno koristi vozilo iznos za prijevoz utvrđen taksimetrom dijeli se na sve putnike podjednako.

Članak 11.

Autotaksi vozač dužan je vožnju izvršiti najkraćim putem do traženog mjesta ili putem koji odredi kupac usluge.

Vozač autotaksi vozila dužan je za pruženu uslugu vožnje i prijevoza obvezno izdati račun.

V. POSEBNE ODREDBE O AUTOTAKSI VOZAČIMA

Članak 12.

Za obavljanje autotaksi prijevoza autotaksi vozač, prije izdavanja koncesije, mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Raba.

Članak 13.

Izrada programa ispita iz prethodnog članka povjerava se Pučkom otvorenom učilištu Rab s time da se provjera znanja vrši pismenim ispitom u trajanju od 30 minuta i dodatnom usmenom provjerom znanja.

Usmeni dio ispita polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Pučko otvoreno učilište Rab, a čine ju predsjednik i dva člana. Predsjednik komisije mora biti djelatnik Pučkog otvorenog učilišta dok ostali članovi mogu biti njegovi vanjski suradnici.

O položenom ispitu komisija izdaje uvjerenje, a o izdanim uvjerenjima Pučko otvoreno učilište Rab dužno je voditi evidenciju.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti sljedeće:

- Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza (»Službene novine« broj 7/95),

- Odluka o uvjetima za davanje koncesija kod obavljanja autotaksi prijevoza (»Službene novine« broj 14/96).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-10

Rab, 29. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v.r.

O b r a z l o ž e nj e

Prema novom pozitivnom zakonskom propisu, temeljem kojeg je donijeta ova Odluka, kompletan prethodni zakon stavljen je izvan snage te je dana mogućnost jedinicama lokalne samouprave da opetovano urede jedan specifičan oblik prijevoza - autotaksi prijevoz. U skladu sa navedenim donosi se nova Odluka kojom se definira obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Raba.

Donošenjem nove Odluke definira se sljedeće navedeno:

- uvjeti za dobivanje koncesije,

- autotaksi stajališta,

- autotaksi vozila i prijevoz te

- posebne odredbe o autotaksi vozačima.

Ova Odluka donosi se dakle u cilju boljeg definiranja pravila u obavljanju autotaksi djelatnosti, a u cilju dostizanja kvalitetnog prijevoza taksi vozilima na zadovoljstvo korisnika takvih usluga u prometu.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=124&mjesto=51280&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr