SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

140.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijamaNarodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/9, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/9, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine, donijela je

SREDNJOROČNI PLAN
davanja koncesija na pomorskom dobru na
području Primorsko-goranske županije za razdoblje
od 2017. do 2019. godine

Članak 1.

Srednjoročni Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine (dalje u tekstu: Srednjoročni plan) sadrži:

a) planirani broj koncesija,

b) predviđene vrste i predmete koncesija,

c) rokove na koje se koncesije planiraju dati,

d) pravnu osnovu za davanje koncesije,

e) procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija planira u razdoblju od 2017. do 2019. godine dati koncesije na pomorskom dobru kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

U razdoblju od 2017. do 2019. godine planiraju se dati koncesije na pomorskom dobru temeljem inicijativa fizičkih/pravnih osoba, te koncesije za posebnu upotrebu pomorskoga dobra za instalacije odvodnje i druge objekte komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Za provedbu ovog Srednjoročnog plana novčana sredstva se osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Za stručno-administrativne poslove provođenja ovog Srednjoročnog plana zadužen je Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ovaj Srednjoročni plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-20

Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr