SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 8. Petak, 8. travnja 2005.
GRAD KASTAV
12

12.

Temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 10. ožujka 2005. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje
ožujak 2003. - ožujak 2005.

I. UVOD

Izvješće u stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje veljača 2001. - veljača 2003. (»Službene novine« PGŽ broj 10/03) i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. (»Službene novine« PGŽ broj 10/03) Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je na 3. sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine. U dvogodišnjem razdoblju donijete su četiri izmjene i dopune programa mjera, koje su objavljene u »Službenim novinama« PGŽ broj 26/03, 13/04, 23/04 i 26/04). Istekom ovog dvogodišnjeg razdoblja potrebno je donijeti Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. godine, te donijeti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje ožujak 2005. - ožujak 2009. godine. Naime, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) Program mjera donosi se za četverogodišnje razdoblje.

Izvješće o stanju u prostoru polazni je dokument za planiranje prostornog uređenja. Njegova je izrada osnova za izradu Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru. Izvješće o stanju u prostoru izrađuje se temeljem postojeće dokumentacije prostora u kojem se analiziraju i radovi tijekom proteklog dvogodišnjeg razdoblja, tj. iz prethodnog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Područje Grada Kastva nalazi se u sjeverozapadnom dijelu priobalnog prostora Primorsko-goranske županije. Prema podjeli Županije na funkcionalne cjeline koja je dana u Prostornom planu Primorsko goranske županije, Grad Kastav nalazi se u sastavu mikroregije priobalje i prostorne cjeline P1b Rijeka prsten. Južna granica Grada Kastva je udaljena cca 800 - 1000 metara od morske linije. Na području Grada Kastva površine 11,4 km2 živi 8.891 stanovnika (prema po

dacima iz 2001. god.), što znači da prosječna gustoća naseljenosti iznosi 779,91 stanovnik na km2.

Gotovo cijelo područje Grada Kastva s gledišta prirodnog i kulturnog nasljeđa, predstavlja izuzetno vrijedan prostor. Konfiguracija terena je tipično kraška, smjenjuju se raznolikosti kraškog krajolika i plodnog tla. Prednosti Grada Kastva u odnosu na druge dijelove Županije su blizina Grada Rijeke kao županijskog centra, te očuvanost prostora u smislu devastirajuće izgradnje i u ekološkom smislu. To su osnovni razlozi da je područje Grada Kastva danas veoma atraktivno za stambenu i višestambenu izgradnju. Raspolaganje prostorom i planiranje je ključno pitanje kvalitetnog razvoja područja Grada, pa je prostorno planiranje jedan od bitnih uvjeta za skladan razvoj.

II. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA KASTVA PROSTORNIM PLANOVIMA

1. PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA

1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 14/00).

1.2. Prostorni plan uređenja Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/03)

2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

2.1. Urbanistički plan uređenja sportsko rekreacijske zone SR-22 Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 23/99)

2.2. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 (Radna zona Žegoti (»Službene novine« PGŽ broj 37/04)

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

3.1. Detaljni plan uređenja povijesne jezgre Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/99 i 23/99)

3.2. Detaljni plan uređenja dijela naselja Rubeši (»Službene novine« PGŽ broj 19/01)

3.3. Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Ćikovići (»Službene novine« PGŽ broj 21/00 i 16/01 )

3.4. Detaljni plan uređenja križanja prometnica Belići - Rubeši - Matulji i kompleksa građevina u zoni (»Službene novine« PGŽ broj 19/01)

3.5. Detaljni plan uređenja dijela stambenog naselja Rešetari (»Službene novine« PGŽ broj 13/02)

3.6. Detaljni plan uređenja građevne čestice (k.č. 3705 k.o. Kastav) »PUBLICOM-2« u RZ-36 Žegoti - Grad Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 13/00)

3.7. Detaljni plan uređenja zone Z-2 u Radnoj zoni RZ-36 Žegoti - Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 19/01)

3.8. Detaljni plan uređenja poslovnog kompleksa »Hann invest« i prometnica u Radnoj zoni RZ-36 Žegoti - Kastav (»Službene novine« PGŽ broj 11/02)

3.9. Detaljni plan uređenja poslovnog kompleksa »Domeni« (»Službene novine« PGŽ broj 19/04)

III. UČINAK PROVEDBE I PRIMJENE ODREDBI PROGRAMA MJERA ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU DO OŽUJKA 2005.

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. bila je određena izrada Prostornog plana uređenja Grada Kastva, šest urbanističkih planova uređenja, tri detaljna plana uređenja, te izmjene i dopune jednog urbanističkog plana uređenja (UPU sportsko rekreacijske zone SR-22) i jednog detaljnog plana uređenja (DPU povijesne jezgre Grada Kastva). U istom razdoblju jedan provedbeno urbanistički plan je stavljen izvan snage (PUP dijela stambenog naselja Rubeši).

Prostorni planovi, te projektna i druga dokumentacija realizirani su kako slijedi:

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA

1.1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KASTVA

Prostorni plan uređenja Grada Kastva, kao temeljni prostorno planski dokument donešen je u srpnju 2003. godine i objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 21/03.

2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

2.1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K1 (RADNA ZONA ŽEGOTI)

Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 (Radna zona Žegoti) donesen je u studenom 2004. godine i objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 37/04.

Plan obuhvaća površinu od 27,5 ha. Planom su definirane prometne površine i ostala infrastrukturna mreža neophodna za razvoj zone, površine za upravljanje zonom, javne, zaštitne i parkovne površine, površine kulturno povijesnih obilježja, te površine poslovne namjene, kao i uvjeti za izgradnju građevina u zoni.

2.2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N1-A (CENTAR GRADA KASTVA)

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 86,5 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N1-a (centar Grada Kastva) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Provedena je prethodna rasprava i pripremljen prijedlog Plana za javnu raspravu.

2.3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE SR-22 KASTAV, IZMJENE I DOPUNE

Programom mjera planirana je bila Izmjena i dopuna Plana radi usklađenja granica sa novim vlasničkim granicama, te realizacije planiranih građevina. Izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone SR-22 nije se pristupilo u ovom razdoblju.

2.4. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N2-A

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 20,45 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N2-a (područje Žegoti) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Plan je u fazi prethodne rasprave (pripremljen je materijal za prethodnu raspravu).

2.5. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N2-B

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 6,95 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N2-b (područje Bani) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Plan je u fazi prethodne rasprave (pripremljen je materijal za prethodnu raspravu).

2.6. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA N2-D

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 11,33 ha, a obuhvaća građevinsko područje naselja N2-d (područje Pavletići) sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

Plan je u fazi prethodne rasprave (pripremljen je materijal za prethodnu raspravu).

2.7. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GROBLJA G2

Površina obuhvata ovog Plana iznosi cca 4,20 ha, a obuhvaća građevinsko područje novog groblja G2 sukladno Prostornom planu uređenja Grada Kastva.

U ovom razdoblju nije se pristupilo realizaciji ovog Plana s obzirom na potrebu izrade idejnog rješenja, definiranja stručnih podloga i izrade detaljnog plana uređenja kao temeljnog dokumenta pri planiranju novog područja groblja.

2.8. PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN DIJELA STAMBENOG NASELJA RUBEŠI (»Službene novine« PGŽ broj 16/91 i 9/99)

Provedbeni urbanistički plan dijela stambenog naselja Rubeši stavljen je izvan snage u veljači 2005. godine, jer je u suprotnosti sa odredbama Prostornog plana uređenja Grada Kastva. Nakon stavljanja izvan snage ovog Plana na području stambenog naselja Rubeši važeće su odredbe Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 21/03)

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

3.1. DETALJNI PLAN UREĐENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA »DOMENI«

Detaljni plan uređenja poslovnog kompleksa »Domeni« donesen je u svibnju 2004. godine i objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 19/04. Zona obuhvata nalazi se u Tometićima, a ima površinu cca 0,31 ha. Planom su regulirani uvjeti izgradnje poslovne građevine (radione za održavanje vozila i strojeva, prostora za skladištenje materijala i opreme, uredskih prostorija i pratećih sadržaja) prema postojećim stambenim građevinama u neposrednoj okolini zone obuhvata.

3.2. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA KASTVA

Tijekom analize odredbi vezanih za građevinske parcelu 178-D4 (namjena predškolska - dječji vrtić) površine cca 0,15 ha u pogledu tlocrtnih gabarita, etažnosti i visine građevine do krovnog vijenca uočena je pogreška u elaboratu za postojeće stanje građevine (etažnost i visina) i novo stanje građevine (etažnost, visina, tlocrtni gabariti). U studenom 2004. godine donesen je Ispravak elaborata Plana za navedenu parcelu i objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 37/04.

3.3. DETALJNI PLAN UREĐENJA STAMBENO - POSLOVNOG KOMPLEKSA »BRESTOVICE«

Zona obuhvata Detaljnog plana uređenja dijela stambeno - poslovnog kompleksa »Brestovice« nalazi se u građevinskom području naselja N-3, sjeverno od državne ceste Diračje - Kastav. Obuhvaća površinu od cca. 0,42 ha.

Provedena je prethodna rasprava i pripremljen prijedlog Plana za javnu raspravu.

3.4. DETALJNI PLAN UREĐENJA »BRESTOVICE 2«

Zona obuhvata Detaljnog plana uređenja »Brestovice 2,« nalazi se u građevinskom području naselja N-3, južno od državne ceste Diračje - Kastav, a obuhvaća površinu od cca. 1,3 ha.

Investitor tvrtka »Opatija gradnja« d.o.o. Matulji odustala je od izrade ovog Plana.

4. PROJEKTNA I DRUGA DOKUMENTACIJA

4.1. Projektna dokumentacija dječjeg igrališta u Rešetarima - Štivar

4.2. Projektna dokumentacija četverostaznog boćališta u Sportskoj zoni Kastav

4.3. Projektna dokumentacija dječjeg vrtića u Kastvu

4.4. Projektna dokumentacija za ceste i komunalnu infrastrukturu u Radnoj zoni Žegoti

4.5. Projektna dokumentacija za cestu Jurčići - Jurjenići - Šporova jama sa odvojkom za Ćikovići i nadvožnjakom Jurčići

4.6. Elaborat geotehničkih istraživanja i idejno rješenje sportske dvorane u Sportskoj zoni Kastav

4.7. Idejno rješenje šetališta »Fortica«

4.8. Idejno rješenje ljetne pozornice »Crekvina«

IV. UREĐENJE I OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U periodu od 2003. do ožujka 2005. godine izvedeni su sljedeći radovi na izgradnji i uređenju komunalne infrastrukture:

- asfaltirane dionice ulica u D. Turkima, D. Rubešima, Rubeši - Ćikovići, Ćikovići, Jelovičani, Brestovice, Put Rešetaron

- izgrađeno križanje Belići sa nogostupima, autobusnim ugibalištem, oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom

- uređen kolnik, nogostupi, potporni i ogradni zidovi, oborinska odvodnja na cesti kroz naselje Ćikovići

- uređena i djelomično proširena lokalna cesta kroz Rubeši (Dolčić)

- uređen kolnik i nogostupi ceste Belići - Kastav

- uređeno ugibalište i pješačke površine u G. Turkima

- uređeni potporni zidovi uz nerazvrstanu cestu u Spinčićima i Ćikovićima

- postavljeno 69 rasvjetnih tijela javne rasvjete

- izgrađen vodovod Ćikovići - Rubeši

- uređena oborinska odvodnja u Spinčićima

- izgrađen kanalizacijski kolektor kroz naselje Ćikovići do postojećeg kolektora Kastav

- izgrađeno polje B donji dio na Gradskom groblju Kastav

- izgrađen sportski dio dječjeg igrališta Rešetari - Štivar

- izvršen veći dio otkupa zemljišta za cestu Jurčići - Jurjenići - Šporova jama sa odvojkom Ćikovići

- postavljene klupe, košići i prometna signalizacija

U tijeku su radovi na:

- izgradnji vodovoda Škrlji

- proširenju Gradskog groblja Kastav, polje B gornji dio

- uređenju dječjeg igrališta Rešetari - Štivar.

V. OPĆA OCJENA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE GRADA KASTVA

Stupanjem na snagu Prostornog plana uređenja Grada Kastva izvan snage je stavljen Prostorni plan Općine Rijeka u dijelu koji se odnosi na područje Grada Kastva. PPU Grada Kastva, kao temeljni prostorno planski dokument određuje osnove razvitka u prostoru - utvrđuje uvjete uređenja područja, određuje svrhovitost korištenja prostora, zaštitu okoliša, kulturno graditeljsku baštinu i vrijedne dijelove prirode na području Grada Kastva.

Prostornim planom uređenja se uvjetuje izrada prostornih planova nižeg reda (urbanistički planovi uređenja, detaljni planovi uređenja) s ciljem da se spriječi nekontrolirana i neplanska izgradnja poslovnih, stambenih i drugih građevina.

S obzirom na promjenu pozitivnih propisa iz domene prostornog uređenja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, »Narodne novine« broj 100/04; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, narodne

novine 39/04; Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, narodne novine 128/04) u narednom razdoblju je neophodno pristupiti donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva. U toj fazi potrebno je posebnu pažnju posvetiti definiranju uvjeta višestambene izgradnje i izgradnje poslovnih građevina unutar građevinskog područja naselja u prostoru Grada Kastva, a kako bi se spriječilo devastiranje prostora građevinama velikih gabarita i građevinama čija je namjena u koliziji sa stanovanjem.

Veliki problem sprječavanja devastiranja prostora predstavlja nedovoljna učinkovitost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te nadležnih inspekcija, čijim bi se promptnim intervencijama trebalo spriječiti bespravnu gradnju, gradnju koja odstupa od izdatih akata temeljem kojih se može graditi, te devastiranje površina u područjima koje su sukladno prostorno planskoj dokumentaciji izvan građevinskih područja.

Zadatak Grada Kastva u narednom razdoblju (2005. - 2006.) treba biti izrada urbanističkih planova uređenja građevinskih područja naselja (za područje N1-a, N2-a, N2-b, N2-c, N2-d) uređenja sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Kastva.

Nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 (Radna zona Žegoti) stvoreni su uvjeti za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja građevne čestice »PUBLICOM-2« u RZ-36 Žegoti (»Službene novine« PGŽ broj 13/00), Detaljnog plana uređenja zone Z-2 u Radnoj zoni RZ-36 Žegoti (»Službene novine« PGŽ broj 19/01), Detaljnog plana uređenja poslovnog kompleksa »Hann invest« i prometnica u Radnoj zoni RZ- 36 Žegoti (»Službene novine« PGŽ broj 11/02). S obzirom da su navedeni detaljni planovi uređenja djelomično realizirani (izgrađena su 4 poslovna kompleksa), a njihove su odredbe u pojedinim dijelovima koji nisu realizirani, u suprotnosti sa odredbama plana višeg reda - Urbanističkog plana uređenja Radne zone Žegoti, u narednom razdoblju potrebno je pokrenuti postupak stavljanja izvan snage navedenih planova. Na području obuhvata navedenih detaljnih planova biti će moguća gradnja neposrednom provedbom plana višeg reda - Urbanističkog plana uređenja Radne zone Žegoti.

VI. OBJAVA

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-3

Kastav, 10. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=124&mjesto=51215&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr