SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

39.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine OmišaljSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj 19. rujna 2016. godine, utvrdila je

Izmjene Plana prijma
u službu u Općinu Omišalj za 2016. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Omišalj za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko -goranske županije« broj 3/16, dalje u tekstu: Plan), mijenja se tablica u Dodatku I. iz članka 2. Plana, a koji čini njegov sastavni dio.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/16-01/2

URBROJ: 2142-06-16-01-2

Omišalj, 19. rujna 2016.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr