SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

52.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunuNarodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. stavka 1., točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveNarodne novine«, broj 55/09 i 139/10), članka 21. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/15 i 22/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica(»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine donosi sljedeću,

ODLUKU
o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Općina Malinska-Dubašnica zadužuje se za kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Malinskoj u iznosu od 7.500.000,00 kuna (sedammilijunaipetstotisuća kuna).

Članak 2.

Banka kreditor je Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Zagreb, Strossmayerov trg 9.

Članak 3.

Općina Malinska-Dubašnica zadužuje se pod sljedećim uvjetima:

a) Iznos kredita: 7.500.000,00 kuna (sedammilijunaipetstotisuća kuna)

b) Naziv projekta: Izgradnja dječjeg vrtića u Malinskoj

c) Krajnji rok korištenja: 31.03.2017., uz mogućnost produljenja roka korištenja

d) Rok i način otplate: 5 godina, bez počeka, otplata u20 (dvadeset) jednakih
uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva
na naplatu 30.06.2017. godine

e) Kamatna stopa: 3,00 (slovima: tri)% godišnje, promjenjiva temeljem
odluke Uprave HBOR-a, prema kriterijima iz Odluke o
kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna
kamata HBOR-a,a obračunava se i naplaćuje tromjesečno.

f) Zatezna kamata: U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a,
promjenjiva

g) Interkalarna kamata: U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita
obračunavat će se kamata u visini redovne kamate. Kamate se
obračunavaju i naplaćuju kvartalno.

h) Naknada za obradu zahtjeva: HBOR će Korisniku kredita, jednokratno, prije ili istovremeno s
prvim korištenjem kredita naplatiti naknadu u visini 0,8 % na
iznos odobrenog kredita.

i) Naknada za rezervaciju sredstava Nema

j) Instrumenti osiguranja plaćanja Mjenice i zadužnice

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine Malinska-Dubašnica da zaključi s kreditorom Ugovor o kreditu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »SlužbenimnovinamaPrimorsko-goranske županije«.

KLASA: 403-01/16-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-14

Malinska, 14. rujna 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51511&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr