SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

12.

Na temelju stavka 1. članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), te članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2003. donijelo je

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Kraljevice, a posebice:

- uvjeti upravljanja grobljima

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje

- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta

- način ukopa nepoznatih osoba

- uređenje i održavanje groblja

- izgradnja i uređenje grobova

- način prijenosa, prijevoza, izlaganja i ukopa umrlih

- prekapanje grobova i ekshumacija

- red na groblju

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknada kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

- kaznene odredbe.

Članak 2.

Na području Grada Kraljevice postoje sljedeća groblja: Kraljevica, Šmrika, Križišće i Bakarac (staro groblje uz crkvu Sv. Trojice izvan uporabe).

Groblja iz ovog članka su komunalni objekti u vlasništvu Grada Kraljevice.

Članak 3.

Na grobljima iz ove odluke ukapaju se osobe koje su imale prebivalište na području Grada Kraljevice.

Umrlog se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o ukopu, ako obitelj ima prebivalište na području Grada Kraljevice.

Pravo ukopa imaju i osobe koje nemaju prebivalište na području Grada ako imaju grobno mjesto.

Poglavarstvo Grada Kraljevice može u iznimnim slučajevima donijeti odluku o pravu ukopa osoba koje ne udovoljavaju odredbama prethodnih stavaka ovog članka.

Članak 4.

Umrlog se ukapa na groblju prema odredbama Zakona, ove Odluke i u skladu s običajima.

Članak 5.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrlog ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovom ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u vezi s pogrebom ili s uobičajenim spomenima (komemoracija, vjerski obredi i sl.).

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 6.

Grobljima na području Grada Kraljevice upravlja Služba održivog razvoja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu Uprava groblja).

Članak 7.

Za izgradnju, poslove održavanja i pogrebne poslove na grobljima Grada sklapaju se ugovori i koncesije s društvima koja su registrirana za navedene djelatnosti.

Članak 8.

Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,

- predlaže godišnji program održavanja groblja,

- izdaje odobrenja za radove na groblju,

- dostavlja Poglavarstvu Grada godišnje izvješće o stanju grobnih mjesta,

- nadzire provedbu ugovora o izgradnji, o održavanju groblja i koncesije za pogrebne poslove,

- vodi grobnu evidenciju,

Odlukom Poglavarstva Grada dio stručnih i tehničkih poslova vođenja grobne evidencije i davanja odobrenja za radove na groblju može se povjeriti trgovačkom društvu registriranom za predmetne poslove, s time da se Upravi groblja mjesečno dostavljaju podaci o promjenama u grobnoj evidenciji.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 9.

Svako groblje mora imati Plan rasporeda grobova.

Plan rasporeda grobova donosi Uprava groblja.

Površina groblja dijeli se na grobna polja, redove i grobna mjesta.

Uprava groblja dužna je na podesan i trajan način označiti grobno polje, a po potrebi i redove polja.

Članak 10.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove i grobnice.

Vrste grobova su:

- grobovi za pojedinačni ukop - jednostruki

- grobovi za obiteljski ukop - dvostruki i višestruki.

Vrste grobnica su:

- jednostruke grobnice

- dvostruke grobnice

- obiteljske grobnice

- niše

- pretinci za urne.

Članak 11.

Veličina grobnog mjesta utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

Veličinu grobnog mjesta na izgrađenom dijelu groblja utvrđuje Uprava groblja rješenjem o dodjeli grobnog mjesta, vodeći računa o prostornim mogućnostima.

Članak 12.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema raspoloživim mjestima prema planu rasporeda grobova, vodeći računa o želji korisnika i uvjetu iz članka 3. ove Odluke.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, o čemu se donosi rješenje.

Protiv rješenja stranka može izjaviti žalbu Poglavarstvu Grada Kraljevice.

Članak 13.

Korisnikom grobnog mjesta smatra se osoba za koju je Uprava groblja donijela rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju članovi njegove obitelji.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo korištenja stječu njegovi nasljednici.

Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Članak 14.

Uprava groblja može namijeniti posebni dio groblja za privremene ukope.

Dio groblja iz stavka 1. ovog članka sastoji se od grobnih mjesta rezerviranih za grobove umrlih kojima grobna mjesta nisu dodijeljena na korištenje na neodređeno vrijeme.

U takvim privremenim grobovima posmrtni ostaci se ekshumiraju 8 do 10 godina nakon ukopa i premještaju u zajedničku ili obiteljsku grobnicu (kosturnicu).

Na zahtjev članova obitelji umrlog posmrtni ostaci mogu se prenijeti i ranije od navedenog.

Obitelj privremeno ukopanog na dijelu groblja, iz stavka 1. ovog članka ne plaća naknadu kod dodjele grobnog mjesta, već samo godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta.

Troškove prijevoza posmrtnih ostataka na drugo grobno mjesto, odnosno konačnog ukopa snose osobe koje traže ukop.

Članak 15.

Grobno mjesto na korištenje, korisnik može ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Ukoliko je s ustupanjem grobnog mjesta, novom korisniku prodana oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu koji se smatraju nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groblja priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na promet te nekretnine.

Članak 16.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnici.

Namjeru prekapanja napuštenih grobova i grobnica Uprava groblja je dužna objaviti preko sredstava javnog informiranja ili na drugi pogodan način, najmanje 6 mjeseci prije prekapanja.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno upravljati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 17.

Popunjena grobna mjesta su dodijeljena grobna mjesta u koja su izvršeni ukopi.

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa.

Iznimno, ukop članova obitelji u popunjena grobna mjesta može se obaviti u proteku najmanje 4 godine od zadnjeg ukopa.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 18.

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, u nepopunjen grob, osiguravajući pri tome podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti).

Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Uprava groblja, troškove ukopa snosi Grad.

VI. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 19.

Uprava groblja brine se o uređenju i održavanju groblja, te uklanjanju otpada s groblja na osnovi godišnjeg programa održavanja.

Godišnji program održavanja groblja donosi Poglavarstvo Grada Kraljevice na prijedlog Uprave groblja.

Pod uređenjem i održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje i čišćenje pratećih građevina te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod uklanjanjem otpada podrazumijeva se uklanjanje svih materijala koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospjeli na groblje, a svojim izgledom nagrđuju groblje ili po svojoj prirodi ne pripadaju groblju.

Otpadom se smatraju i ostaci vijenaca, cvijeća i sl. na grobovima koje su korisnici grobnih mjesta propustili ukloniti.

Članak 20.

Uprava groblja je dužna radnje iz članka 19. ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni. Na groblju ili neposrednoj blizini, uprava groblja je dužna osigurati prikladan prostor za odlaganje otpada.

Članak 21.

O uređenju i održavanju pojedinih grobova i grobnica brinu se korisnici grobnog mjesta. Ako korisnici iste ne održavaju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze. Ako ni tada ne urede grobove Uprava će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove za koje se ne može utvrditi korisnik održava Uprava groblja.

Članak 22.

Vijence i cvijeće položene na grobove ili grobnice, Uprava groblja otklonit će u ljetnim mjesecima 15 dana nakon ukopa, a u svim ostalim mjesecima 30 dana nakon ukopa.

VII. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 23.

Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom. Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnog znaka, spomenika, natpisa i uređenja grobnog mjesta pridržavajući se plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.

Uprava groblja daje odobrenje za podizanje nadgrobnog spomenika na pismeni zahtjev korisnika kojemu se prilaže idejna skica.

Članak 24.

Grobnice se mogu graditi samo u skladu s planom rasporeda grobova Uprave groblja i na mjestima koja su za grobnice unaprijed predviđena.

Članak 25.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju potrebno je odobrenje za izgradnju. Odobrenje izdaje Uprava groblja uz uvjete:

- da je izgradnja u skladu s planom rasporeda i uređenja grobova

- da stranka svojoj zamolbi priloži nacrt izgradnje, tehnički opis, dokaz o grobnom mjestu i tekst natpisa na spomeniku.

Članak 26.

Bez odobrenja Uprave groblja na groblju i grobovima ne mogu se obavljati građevinski, obrtnički niti drugi radovi.

U slučaju kada je zbog propusta korisnika ili izvođača radova Uprava groblja sama poduzela određene radnje uslijed čega su nastali troškovi, te je troškove Upravi dužan nadoknaditi korisnik.

Članak 27.

Radovi iz članka 25. mogu se obavljati samo radnim danima u vrijeme koje odredi Uprava groblja. Iznimno, Uprava groblja može dozvoliti obavljanje radova neradnim danima, ako se moraju obaviti zbog hitnosti ukopa.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave i davanja osiguranja za namirenje troškova koji će se pojaviti kod izvođenja istih kao što su iskolčenje pravca za uređenje grobnog mjesta, odvoz iskopane zemlje i drugih otpadaka, utrošak vode i sl.

Uprava groblja zabranit će rad na groblju onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne prijave i dobivenog odobrenja.

VIII. NAČIN PRIJENOSA, PRIJEVOZA, IZLAGANJA I UKOPA UMRLIH

Članak 28.

Tijelo umrlog prije ukopa se prenaša u mrtvačnicu radi izlaganja.

Članak 29.

Prijenos odnosno prijevoz umrlog u mrtvačnicu ili groblje radi ukopa mora se izvršiti u zatvorenom mrtvačkom lijesu. Lijes mora biti odgovarajuće veličine napravljen od drveta, metala ili drugog otpornog materijala.

Lijes u kojeg se umrlog ukapa u nišu i grobnicu mora biti izrađen na način da spriječi širenje neugodnih mirisa.

Članak 30.

Prijevoz umrlog vrši se posebnim pogrebnim vozilom. U slučaju kad prijevoz nije nužan ili moguć, prijevoz odnosno prijenos vrši se pogrebnim kolicima ili nošenjem lijesa.

Članak 31.

Da bi se pristupilo ukopu potrebno je da prođe najmanje 24 sata od trenutka smrti. Mrtvo tijelo može biti izloženo u mrtvačnici unutar vremena od 48 sati nakon smrti.

Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja umrlog izdaje Sanitarna inspekcija.

Tijelo izloženo u mrtvačnici mora biti odjeveno i smješteno u lijesu.

Članak 32.

Mrtvačnica odnosno dvorana za izlaganje mora biti otvorena za odavanje počasti pokojniku dva sata prije vremena određenog za pogreb.

Članak 33.

Pogrebne poslove obavlja koncesionar u skladu s ugovorom o koncesiji, zakonom i ovom Odlukom.

Koncesionar je obvezan u roku od 15 dana od dana pogreba Upravi groblja dostaviti sve podatke potrebne za vođenje grobne evidencije.

Članak 34.

Ukopi se vrše u vrijeme kad je groblje otvoreno. Iznimno, Uprava groblja može dozvoliti ukop i izvan vremena kad je groblje otvoreno.

IX. PREKAPANJE GROBOVA I EKSHUMACIJA

Članak 35.

Ekshumacija posmrtnih ostataka umrlog može se odobriti na zahtjev članova uže obitelji umrlog (supružnik i djeca) po službenoj dužnosti ili po odredbi suda.

Iskop posmrtnih ostataka može vršiti samo koncesionar po odobrenju Uprave groblja.

Članak 36.

Ekshumacije se mogu vršiti:

- radi ukopa novog umrlog u isti grob

- radi sudskog izvida

- radi prijenosa posmrtnih ostataka na drugo grobno mjesto.

Članak 37.

Nakon prekapanja groba, posmrtni ostaci prenose se u zajedničku ili obiteljsku grobnicu. Nakon prekapanja napuštenog grobnog mjesta Uprava groblja određuje mjesto za posmrtne ostatke. Prilikom ekshumacije potrebno se pridržavati mjera higijensko-tehničke zaštite.

X. RED NA GROBLJU

Članak 38.

Groblja su otvorena za posjet svakim danom:

- od 1. listopada do 31. ožujka od 07,00 do 18,00 sati

- od 1. travnja do 30. rujna od 07,00 do 21,00 sat.

Iznimno groblje može biti otvoreno duže ili kraće od vremena navedenog u prethodnom stavku, o čemu odlučuje Uprava groblja.

Posjetioci groblja dužni su se na groblju kretati u miru i tišini, te ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima. Izvan vremena za posjetu, groblja se moraju zatvarati.

Članak 39.

Na grobljima je zabranjeno:

neprikladno ponašanje i narušavanje mira

trgovanje bilo kakve vrste

onečišćavanje grobova, putova i staza

uništavanje spomenika i drugih predmeta na groblju

kidati cvijeće

gaziti grobove i nasade

dovoditi pse i druge životinje

stavljati neprikladne slike, natpise, predmete (reklame i sl.)

prometovati bilo kakvim vozilima, osim vozilima koja se koriste u svezi radova na groblju, a koja koristi Uprava groblja ili je za njihovo korištenje Uprava groblja izdala odobrenje.

Članak 40.

Uprava groblja dužna je donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i izložiti na vidljivo mjesto a osobito na ulazu u groblje.

XI. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 41.

Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme plaća se naknada.

Naknada se određuje prema vrsti i veličini grobnog mjesta iz članka 10. ove Odluke.

Visinu naknade utvrđuje Poglavarstvo.

Korisnici grobnog mjesta i njihovi pravni sljednici temeljem ugovora o zakupu grobnog mjesta na određeno vrijeme ne plaćaju naknadu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 42.

Kod dodjele grobnih mjesta na novoizgrađenim dijelovima groblja korisnik je obvezan sklopiti ugovor o kupoprodaji grobnog objekta. Cijenu grobnog objekta utvrđuje Poglavarstvo na temelju stvarnih troškova izgradnje.

Cijena grobnog objekta može se platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka s time da svaki obrok dospijeva do 15-og dana u tekućem mjesecu.

Članak 43.

Za korištenje grobnog mjesta plaća se godišnja grobna naknada.

Visinu naknade utvrđuje Poglavarstvo na temelju vrste i veličine grobnog mjesta, te troškova održavanja groblja.

Članak 44.

Naknadu iz članka 41. ove Odluke plaćaju korisnici, odnosno njihovi nasljednici u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.

Naknadu iz članka 43. ove Odluke plaćaju korisnici odnosno njihovi nasljednici godišnje, time da ista dospijeva do 1. svibnja tekuće godine.

XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 45.

Novčanom kaznom od 100 do 300 kuna kaznit će se za prekršaj:

korisnik grobnog mjesta, ukoliko se i nakon opomene od strane Uprave groblja ne brine o održavanju grobnog mjesta.

Osoba koja izvodi radove na groblju bez prethodne najave i izdanog odobrenja.

Osoba koja postupa protivno članku 39. ove Odluke.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važenje Odluke o grobljima u Gradu Kraljevici (»Službene novine« broj 9/ 1999).

Klasa: 363-02/03-07/9

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 27. ožujka 2003.

Predsjednik
gradskog vijeća

Marinko Čandrlić v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr