SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
11

11.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/04 i 110/04), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/ 02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. donijelo je

1. IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

U programu izgradnje komunalne infrastukture u 2004. godini članak 2. mijenja se i glasi:

II. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU

Prostorni planovi

Plaćanje situacija planova ugovorenih u 2003 i 2004.:

- Izmjena i dopuna prostornog plana (preostali iznos 104.469,70 kn)

- DPU Poje (ukupno 204.960,00)

- DPU zona IV Krčine, Njivice (ukupno 223.870,00)

- DPU Kaštel (ukupno 15.250,00)

- DPU Pesja ( preostali iznos od 30.000,00 kn)

- Izmjena i dopuna UPU Njivice (preostali iznos 4.000,00 kn).

Planovi koje treba ugovoriti:

- DPU Placa (ukupno 39.040,00 kn)

- DPU Peharček (ukupno 51.240,00 kn)

- UPU Omišalj

- DPU zona VII Japlenički

- DPU Odvojak Draga

- DPU Ćuf (uređaj za pročišćavanje)

- geodetsko snimanje - izrada ortofoto karte 1:1000 (180.000,00 kn)

- studija uticaja na okoliš za Dpu Poje

Potrebna sredstva u iznosu od 400.000,00 kn za poslove pripreme građevinskog zemljišta - prostorni planovi osiguravaju se iz komunalnog doprinosa i sufinanciranja PGŽ na poz 137.

Članak 2.

U programu izgradnje komunalne infrastukture u 2004. godini članak 3. mijenja se i glasi:

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća građenje stambenih ulica u naselju i parkirališta

1. rekonstrukcija raskrižja ulica K. Tomislava i
Primorske Ž 5084, Njivice150.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt

- otkup zemljišta: 50.000,00 kn

- izvođenje radova: 100.000,00 kn (ŽUC 700.000,00) 2005./2006.

2. izgradnja odvojka Krčke ul., Njivice 30.000,00 kn

- projektna dokumentacija: potrebno je izraditi idejni projekt, te parcelaciju zemljišta provesti u skladu s lokacijskom dozvolom. Za navedeno predviđaju se troškovi od 30.000,00 kn

- otkup zemljišta i izvođenje radova u narednom periodu

3. rekonstrukcija ceste LC 58065 Križ - groblje,
Omišalj260.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt

- otkup zemljišta: 260.000,00 kn (izvedeno proširenje te površina novog raskrižja za Pesju-I faza izvođenja)

- izvođenje radova: planira se nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, u fazama.

4. izgradnja spojne ceste poslovna zona
Pušća - naselje Bjanižov, Omišalj 1.200.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen glavni projekt

- otkup zemljišta: 500.000,00 kn

- izvođenje radova: zemljani radovi na probijanju trase 700.000,00 kn

5. izgradnja Ul. odvojak Draga, Njivice 80.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrada idejnog projekta 30.000,00 kn

- otkup zemljišta: 50.000,00 od ukupno 200.000,00 kn

- izvođenje radova: nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

6. rekonstrukcija Ul. K.Tomislava, Njivice
(od Ul. Put postana do Kijca) 400.000,00 kn

- projektna dokumentacija izvedbeni projekt
(dionica od Put postana do Kijca)100.000,00 kn

- otkup zemljišta: vlasništvo Općine

- izvođenje radova 1. dionice od Primorske
do Put postana300.000,00 kn

7. rekonstrukcija Ul. Križ-Riva u Omišlju 50.000,00 kn

- projektna dokumentacija: u planu je izrada glavnog projekta koji predviđa sanaciju kolničke konstrukcije, potpornih zidova, odvodnju oborinskih voda, te rješavanju parkirnog prostora duž ulice 50.000,00 kn

- otkup zemljišta: biti će potrebno otkupiti dio zemljišta za rješavanje parkirališta uz cestu, što će se izvršiti u narednom periodu

- izvođenje radova: u narednom periodu

8. parkiralište u naselju Pušća, Omišalj 160.000,00 kn

- projektna dokumentacija: izrađen izvedbeni projekt

- otkup zemljišta: zemljište u vlasništvu Općine

- izvođenje radova: u planu je postava rubnjaka i asfaltiranje parkinga 160.000,00 kn

9. parkiralište u Ul. Baječ (škola), Omišalj 30.000,00 kn

- projektna dokumentacija: u planu je izrada izvedbenog projekta uređenja okoliša igrališta sa parkiralištem 30.000,00 kn

- otkup zemljišta: zemljište u vlasništvu škole

- izvođenje radova: u narednom periodu

Potrebna sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta i parkirališta u iznosu od 2.360.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna i potpora.

Članak 3.

U programu izgradnje komunalne infrastukture u 2004. godini članak 4. mijenja se i glasi:

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Građenje javne rasvjete obuhvaća sve radove potrebne za izgradnju javne rasvjete (građevinski i elektro-radovi, naknade za elektroenergetske suglasnosti i sl.)

U naselju Omišalj planira se izgradnja javne rasvjete u slijedećim ul.:

1. Ul. Lokvica (uz objekte Sormilić i Ilijić)
cca 150 m 100.000,00 kn

obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, ugradnje svjetiljki

2. Ul. Kančinar do vile Mirna 80.000,00 kn

obuhvaća radove na polaganju kabela u rov koji izvodi Hep (investicija povezivanja trafostanica), betoniranje temelja i montaža svjetiljki

3. park Dubec (I faza) 70.000,00 kn

U naselju Njivice planira se izgradnja javne rasvjete u slijedećim ul.:

1. šetnica A. Koste (montaža lampi na izvedene
temelje)150.000,00 kn

2. K. Tomislava 110.000,00 kn

obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, betoniranju temelja i ugradnji svjetiljki

3. ulica Bodulska 100.000,00 kn

obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, ugradnje svjetiljki

Potrebna sredstva za gradnju javne rasvjete u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn osigurati će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poz 126.

Članak 4.

U programu izgradnje komunalne infrastukture u 2004. godini članak 5. mijenja se i glasi:

V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom obuhvaća gradnju transportnih cjevovoda i potrebnih uređaja kao što je gradnja vodovoda kojim bi se transportirala voda s kopna na otok, te izgradnja mjesnih mreža.

1. izgradnja prema Koncepciji razvoja
vodoopskrbe otoka Krka (2001.-2008.)1.250.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kn osiguravaju se na poz.124, 124.1 i 134 iz sredstava Proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka), cijene usluge (400.000,00 kn godišnje iz namjenskog povećanja cijene usluge u ljetnim mjesecima), potpore.

2. izgradnja vodovodne mreže od autobusne
stanice u Kijcu, Njivice do plaže Kijac obuhvaća
gradnju cca 200 m mreže uz radove na izgradnji
kanalizacijskog kolektora 150.000,00 kn

3. Vodovod Lokvica (radovi na rekonstrukciji
vodovoda i asfaltiranje) 120.000,00 kn

4. Vodovod K. Tomislava (mont. radovi
Ponikva)200.000,00 kn

5. Vodovod Bodulska (završetak iz 2004.)90.000,00 kn

6. vodovod Bodulska II faza 100.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 820.000,00 kn osiguravaju se na poz 125.2 iz proračuna i naknade za priključenje.

Članak 5.

U programu izgradnje komunalne infrastukture u 2004. godini članak 6. mijenja se i glasi:

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obuhvaća financiranje građenja kanalizacijskih kolektora, uređaja za pročišćavanje, crpnih stanica i sl. objekata potrebnih za funkcioniranje kanalizacijskog sustava, te mjesnih mreža.

1. izgradnja kanalizacijske mreže stare
jezgre Omišlja 900.000,00 kn

Planira se izgradnja 250 m kanaliz. mreže sa zamjenom dotrajalih cijevi vodovoda.

Predviđa se izgradnja kanalizacije u Ul. Mestačine i dijela Ul. Put dupca ukupne vrijednosti investicije 1.000.000,00 kn

Sredstva potrebna za financiranje gradnje kanalizacijske mreže osiguravaju se iz naknade za prikjučenje, proračuna, te sredstva amortizacije »Ponikva« d.o.o. u iznosu od 300.000,00 kn.

2. izgradnja kolektora Rosulje 500.000,00 kn

Planiran je nastavak izgradnje II faze kanalizacijskog sustava Njivice od kraja Ul. L. Turata do plaže Kijac te spoja na postojeći kolektor prema ispustu Ćuf. Radovi obuhvaćaju izgradnju crpne stanice sa ispustom (sigurnosni preljev), kolektora te elektrifikacije CS.

Ukupna investicija iznosi 4.810.000,00 kn, od toga u 1. fazi ( 1.10.2003. - 15.06.2004.) izvedeni su radovi u vrijednosti 2.924.412,73 kn, te preostaje za izvesti radove u vrijednosti 1.885.587,30 kn. Financiranje bi bilo na način da Hrvatske vode osiguraju 70 redstava, a Općina 30% Za izvedene radove u 2004. Općina je dužna isplatiti iznos od 350.000,00 kn (razliku koju Hrvatske vode nisu priznale, a odnose se na radove na proširenju šetnice)

Potrebna sredstva za izgradnju objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 kn osiguravaju se na poz 125.1 iz proračuna, sredstava Hrvatskih voda, naknada za priključenje.

Članak 6.

U programu izgradnje komunalne infrastukture u 2004. godini članak 8. mijenja se i glasi:

VIII. SERVISNO-USLUŽNA ZONA PUŠĆA

Pod servisno-uslužnom zonom Pušća u Omišlju podrazumijeva se gradnja komunalne infrastrukture u dijelu zone (I faza), te uređenje građevnih parcela (grubo planiranje platoa)

1. izgradnja platoa -završetak radova iz 2004. 1.100.000,00 kn + 300.000,00 = 1.300.000,00 kn

2. TS i niskonaponska mreža - nastavak radova 85.000,00 kn

3. izgradnja javne rasvjete 650.000,00 kn

4. izgradnja telefonske mreže 150.000,00 kn

5. izgradnja prometnice (tamponiranje) 400.000,00 kn

6. izgradnja kanalizacije i prelaganje transportnog vodovoda (ukupno 1.900.000,00 kn, radovi 2005/06) 200.000,00 kn

7. otkup zemljišta za izgrađeno raskrižje na Ž 5083, 240.000,00 kn

8. intelektualne usluge 25.000,00

Potrebna sredstva za financiranje navedenih radova osigurati će se na poz. 129.01, 02, 03, 04, 130 u ukupnom iznosu

od 3.050.000,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta, proračuna i potpora.

Članak 7.

U programu izgradnje komunalne infrastukture u 2004. godini članak 8. mijenja se i glasi:

IX. GRADNJA GROBLJA

U sklopu uređenja groblja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, predviđeni su radovi na izgradnji mrtvačnice, novih grobnih mjesta na postojećem groblju te uređenje staza.

- projektna dokumentacija: izrađen idejni projekt uređenja groblja sa glavnim projektom izgradnje mrtvačnice

- uređenje groblja sa izgradnjom novih grobnih
mjesta iz 2004. 100.000,00 kn

- otkup zemljišta: u planu je nastavak otkupa
zemljišta za izgradnju mrtvačnice i
parkirališta220.000,00 kn

- izvođenje radova: početak preseliti za 2006. godinu

Potrebna sredstva za gradnju groblja u ukupnom iznosu od 320.000,00 kn osigurati će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poz 130.01.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/04-01/7

Ur. broj: 2142-06-04-01-2

Omišalj, 17. ožujka 2005

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=123&mjesto=51513&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr