SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
11

10.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišć. tekst, 82/04 i 11/04), te članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/ 02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2005. donijelo je

1. ZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

U programu održavanja komunalne infrastukture u 2004. godini članak 2. mijenja se i glasi:

Održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako sljedi:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

a) čišćenje javnih površina (poz. 113)

ukupno 860.000,00 kn

- održavanje čistoće javnih površina prema
Programu657.444,00 kn

- čišćenje plaža i javnih WC-a u
sezoni (1.06.-15.09)128.100,00 kn

- čišćenje plaža izvan naselja
(prirodne plaže)30.000,00 kn

- čišćenje zelenog otpada i nepredviđeni radovi,
intervencije40.000,00 kn

Radovi na čišćenju javnih površina podijeljeni su na dva razdoblja: zimski režim od 1. listopada do 30. travnja i ljetni režim od 1. svibnja do 30. rujna.U ljetnom režimu čisti se više ulica i veća je učestalost. Radovi se obavljaju prema Planu čišćenja razrađenom po naseljima (Omišalj i Njivice). Poslovi se odnose na ručno i strojno čišćenje ulica te pražnjenje košarica.

Čišćenje plaža također se vrši prema posebnom Planu. Radovi se obavljaju u periodu od 1. lipnja do 15. rujna. Čiste se plaže unutar naselja i to:

- u Omišlju: dionica o plaže Pesja do Večje svakodnevno, plaže u Strani jednom tjedno (u sklopu čišćenja prirodnih plaža)

- u Njivicama: dionica od plaže Kijac do kraja autokampa svakodnevno

Tijekom sezone, jednom tjedno se čiste tzv. prirodne plaže Ćuf, Blatna, Mirine, Voz, Selehovica

Pod čišćenjem javnih Wc-a podrazumijevaju se 2 sanitarna čvora u Njivicama (u Ul. Put postana i kod trgovine Rosulje) te 2 kemijska WC-a na plažama s Plavom zastavom (Pesja, Omišalj i Jadran, Njivice).

Sufinancira se čišćenje sanit. čvora uz bife Sport kod Plave terase (javni Wc plaže Jadran, Njivice).

b) ostale komunalne usluge (poz. 118) 90.000,00 kn

- račun iz 2004. za ugradnju novih vodomjera
kod Erste banke, spomen parka, kružni tok
promjena profila prikljaučka, Pušća zeleni
pojas25.000,00 kn

- komunalne usluge pražnjenja septičkih jama
javnih sanitarnih čvorova, ugradnja vodomjera
na javnim površinama (za zalijevanje, javne
špine i sl.), razni popravci i sl. 45.000,00 kn

- sufunanciranje cijene usluga pražnjenja sept.
jama u staroj jezgri Omišlja20.000,00 kn

c) odvoz otpada iz košarica i čišćenja javnih
površina (poz. 119.1)122.000,00 kn

- troškovi odvoza otpada po Ugovoru sa »Ponikve« d.o.o.

d) ekološko-komunalne akcije
(poz. 119.2)420.000,00 kn

- čišćenje deponija ugovorenih u 2004. Brgud
i prijevoj između Njivica i Sepena (sa PGŽ)60.000,00 kn

- provođenje DDD mjera javnih površina
prema Programu PGŽ 60.000,00 kn,

- veterinarsko-higijeničarski servis (uklanjanje
lešina s javnih površina, te hvatanje pasa i mačaka
lutalica prema Odluci)30.000,00 kn

- usluge nadzora ZZJZ 12.000,00 kn

- odvoz olupina i sanacija divljih deponija
Voz i II faza Brig (50% PGŽ)200.000,00 kn

- čišćenje šetnica i ostalih onečišćenih
površina izvan naselja20.000,00 kn

- čišćenje skloništa u Kijcu16.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.492.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 5.675.000,00 kn

1. TEKUĆE ODRŽAVANJE:

a) tekuće održavanje javnih površina
(poz. 110.2)1.180.000,00 kn

- račun iz 2004. (popravak opreme na dj. igralištima Rosulje i spomen park, popravak i nabava Bjanižov),

- farbanje klupa 10.000,00 kn

- sredstva za interventne (nepredviđene)
radove 40.000,00 kn

- montaža, demontaža i popravci
komunalne opreme50.000,00 kn

- uređenje ulaza u park Dubec10.000,00 kn

- nastavak uređenja plaže Pesja70.000,00 kn

- pješačka staza Veli Kijec br. 59 (od objekta
Šajnović do objekta Spicijarić)50.000,00 kn

- rivica Mirine30.000,00 kn

- prostor objekata sportovi na vodi, Pesja20.000,00 kn

- betoniranje pj. staza N. Lončarića
do Z. Kučića10.000,00 kn

- premještanje sanitarnog čvora sa Rib. obale
na plažu ispod crikve30.000,00 kn

- ravnanje plaža prije sezone10.000,00 kn

- plaže i šetnica uz kolektor Rosulje-Kijac,
Njivice 250.000,00 kn

građevinski radovi + nasip (materijal)
100.000,00 kn 350.000,00 kn

- uređenje dječjeg igrališta Rosulje
- građevinski radovi100.000,00 kn

- uređenje sportskog igrališta u naselju Kijac,
Njivice100.000,00 kn

- uređenje dječjeg igrališta kod
Plave terase20.000,00 kn

- uređenje sportskog igrališta Bjanižov60.000,00 kn

- uređenje pj. staze do Fortičine.25.000,00 kn

- rekonstrukcija zida
Male steni32.000,00 kn

- sanacija zida Njivičina40.000,00 kn

- uređenje puta od obale kod privezišta
Dioki15.000,00 kn

b) održavanje javnih zelenih površina
(poz. 120) 1.050.000,00 kn

Održavanje zelenih površina izvodi se prema posebnom Programu razrađenom po naseljima.

- održavanje uresnih površina zelenila prema
Programu617.864,12 kn

- košenje uz nerazvrstane ceste i pješačke
površine prema Programu193.066,22 kn

- povećani obim košnje (na temelju primjedbi
iz 2004.), održavanje novouređenih površina te
dodana još jedna košnja u toku godine (5 košnji
na frekventnijim mjestima odnosno 3 košnje na
manje frekventnim površinama)90.000,00 kn

- radovi po narudžbi, intervencije (uklanjanje
stabla, dodatno uređenje zbog raznih
manifestacija i sl.)30.000,00 kn

- jedna od investicija iz Programa (zelena
površina ispod Ul. Mali kijec u, Omišlju70.000,00 kn

- košenje nove površine Mali Kijec, sadnja
novih stabala u spomen parku, krčenje i košenje
Kijac-sport, sadnja raskrižje zona i
održavanje 50.000,00 kn

c) potrošnja vode (poz. 117) 150.000,00 kn

Troškovi potrošnje vode potrebne za zalijevanje zelenih površina, tuševa i saitarnih čvorova na plažama

d) potrošnja električne energije
(poz. 107) 50.000,00 kn

Troškovi potrošnje struje sa štandova, potrošnja prilikom održavanja manifestacija na javnim površinama i sl.

e) nabava komunalne opreme
(poz. 132) 165.000,00 kn

- nabava inox tuša za plažu
(plaža Kijac i Učka) 24.000,00 kn

- nabava i ugradnja sistema za natapanje
zelene površin Pesja-sufinanciranje
Pesji nautici 40.000,00 kn

- nabava inox rukohvata - stepenice
Lapidarij 5.000,00 kn

- inox nosač za zastave na zgradi
Općine 10.000,00 kn

- nabava klupa 20 kom 20.000,00 kn

- bus stanica Omišalj45.000,00 kn

- oglasni stup Prikešte 20.000,00 kn

- rukohvat za invalide na plaži Kijac10.000,00 kn

- javna špina Prikešte

f) nabava sitnog inventara (poz. 108) 30.000,00 kn

- nabava košarica 10 l 20.000,00 kn

- nabava 6 kom vaza 2.000,00 kn

- lokoti, ključevi i sl. 5.000,00 kn

g) naknade (poz. 122.1) 150.000,00 kn

- račun za koncesijsku naknadu iz
2004. godine21.000,00 kn

- troškovi Plave zastave, plaže Jadran,
Njivice i Pesja40.000,00 kn

- koncesijske naknade, plaže ispod crikve i
autokamp Njivice60.000,00 kn

- plaće spasioca plaža Pesja20.000,00 kn

h) intelektualne usluge (poz. 122) 250.000,00 kn

- idejno rješenje uređenja turističko-rekreacijske
zone Mali Kijec (iz 2004.)24.000,00 kn

- idejni projekt ugostiteljskog objekta
zone T5 (iz 2004.)20.000,00 kn

- geodetski elaborati, usluge izrade manjih
troškovnika, studija i sl.100.000,00 kn

- hortikulturalno uređenje ulaza u
park Dubec5.000,00 kn

- idejno rješenje uređenja plaža Njivice40.000,00 kn

- projekti sanacije nerazvrstanih cesta50.000,00 kn

- izrada troškovnika adaptacije prostora ambulante, Prikešte 13, projekta uređenja sa troškovnikom prostora Prikešte 20 (iznad slastičarne) i projekt rekonstrukcije zgrade Put mora 1.

- usluge nadzora prikazuju se uz investiciju za koju se vrši nadzor

2. INVESTICIJSKO (POJAČANO) ODRŽAVANJE

a) uređenje Ribarske obale u Njivicama
(poz. 110.1) 1.300.000,00 kn

Obuhvaća radove na uređenju obalnog pojasa od pošte do Rivice, te popločenje betonskim opločnicima nogostupa od pošte do Ul. Put postana i sunčališta i usluge nadzora. Radovi će se izvoditi djelomično i u 2006. godini (opločenje rive kamenom).

b) uređenje ulice Prikešte u Omišlju
(poz. 116.1) 1.350.000,00 kn

- radovi na popločenju1.200.000,00 kn

- uređenje balustrade i stupova100.000,00 kn

- rasvjeta trga50.000,00 kn

Radovi obuhvaćaju i novo osvjetljenje trga stare škole, potrebne građevinske radove korekcije ulaza na trg stare škole, te završne radove na popločenju kamenom trga Prikešte i trga stare škole. Nastavak uređenja preostalog dijela ulice koji se ne opločava kamenom već oblutcima

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 5.675.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA (poz. 110) 600.000,00 kn

- računi za radove iz 2004. godine66.000,00 kn

- poslovi na redovnom održavanju (krpanje
udarnih rupa i manji popravci, sa interventnim
radovima) 50.000,00 kn

- poslovi zimske službe, dežurstvo 24.000,00 kn,
te rad na posipanju i čišćenju 20.000,0044.000,00 kn

- troškovi nabavke prometnih znakova,
odbojnika, horizontalna signalizacija50.000,00 kn

- izgradnja potpornih zidova ceste - Ul. N.
Lončarića, kod objekta Magdić (50.000,00 kn)
i Bečeić, sa kanaliziranjem oborinskih voda70.000,00 kn

- asfaltiranje Ul. N. Lončarića, sa betoniranjem
potp. zida na parceli Špoljarić sa ogrankom
Ulice dr. Z. kučića (Zinaić)70.000,00 kn

- asfaltiranje dijela Ul. Veli kijec u
Omišlju 100.000,00 kn

- uređenje ogranka ulice I. B. Mažuranić
(objekat Kurent) 40.000,00 kn

- uređenje dijela ulice Lokvica (zidovi,
rubnjaci i safalt)100.000,00 kn

- australska rešetka na cesti za Voz12.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA
(poz. 114) 300.000,00 kn

- Održavanje iz 2004. godine40.000,00 kn

- Većina radova odnosi se na održavanje
otvorenih oborinskih kanala i propusta, te
podzemne instalacije, sve prema posebnom Planu.
Čišćenje se vrši 4 puta godišnje 100.000,00 kn

- investicijsko održavanje (regulacija oborinskih
voda kod trgovine Rosulje i u Ul. N. Lončarića
- objekt Domić, odvojak Mate Balote,
Ul. Bodulska) 150.000,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

a) potrošnja javne rasvjete (poz. 106) 400.000,00 kn

Troškovi potrošnje javne rasvjete na nivou protekle godine.

b) održavanje javne rasvjete (poz. 109) 600.000,00 kn

- račun iz 2004. godine94.000,00 kn

- troškovi redovnog održavanja 200.000,00 kn

- montaža, demontaža i održavanje Božićne
dekoracije 2004/2005. 30.000,00 kn

- intervencije, neplanirani troškovi 50.000,00 kn

- nabava božićne dekoracije 20.000,00 kn

- investicijsko održavanje (zamjena
dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova i
ugradnja svjetiljki na izgrađenu instalaciju) 200.000,00 kn

- Omišalj - Ul. Veli kijec kod br. 59, 2 lampe 20.000,00; 1 lampa iza marketa 8.000,00; kod kioska za novine 1 brončani stup 25.000,00; 2 konzole bronca za stari grad 7.000,00 kn; Ul. Pušća uz parkiralište 30.000,00; Mali kijec dopuna mreže 20.000,00

- Njivice - Bus stanica Kijac 2 lampe 25.000,00; Ul. N. Lončarića uz objekt Špoljarić 45.000,00; pješačka staza spoj Gromačine i Japlenički put 30.000,00

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9.067.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i sufinanciranja PGŽ.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-01/04-01/7

Ur. broj: 2142-06-04-01-2

Omišalj, 17. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=123&mjesto=51513&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr