SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
11

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavak 2 Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03. pročišćeni tekst), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, 127/00 i 24/01), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na svojoj 28. sjednici održanoj 30. ožujka 2004. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04). Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2005. godinu iz članka 4. stavak 3. mjenja se i glasi:

1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ


P r o g r a m Planirani iznos


1.1. Redovita aktivnost Dječjeg vrtića

»Katarina Frankopan« 1.200.000,00


1.2. Oprema i didaktika za vrtiće u

Omišlju i Njivicama 15.000,00


1.3. Odgojno obrazovni rad na

terenu - izleti 15.000,00


1.4. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića 10.000,00


U k u p n o: 1.240.000,00


2.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE


P r o g r a m Planirani iznos


2.1. Izborna nastava iz informatike

i talijanskog 86.000,00


2.2. Participacija u troškovima

zapošljavanja psihologa 27.000,00


2.3. Tekuće donacije Osnovnoj školi 40.000,00


2.4. Izvanškolske aktivnosti- potpora 22.000,00


2.5. ŠS klub »Frankopan« - Omišalj 25.000,00


U k u p n o: 200.000,00


3.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE


P r o g r a m Planirani iznos


3.1. Stipendiranje nadarenih učenika

i studenata 170,000,00


3.2. Tekuće donacije SŠ »H. k. Zvonimir« 15.000,00


3.3. Sufinanciranje izvanškolskih programa

za srednješkolce 15.000,00


U k u p n o: 200.000,00


4.0. KULTURA


P r o g r a m Planirani iznos


4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj 105.000,00


4.2. Karneval. udr. »Omišjanski Babani« 6.000,00


4.3. Karneval. udr. »Babani« - Omišalj 6.000,00


4.4. Ritmičko baletna grupa KUUA

»Dubašnica« Malinska 20.000,00


4.5. Udruga sopaca otoka Krka 3.000,00


4.6. Spomenička baština Fulfinum - Mirine 360.000,00


4.7. Spomenička baština - Fortičina 70.000,00


4.8. Spomenička baština - Mohorov 70.000,00


4.9. Spomenička baština - ŽC Marijina

uznesenja - Omišalj 90.000,00


4.10. Spomenička baština - usluge nadzora 20.000,00


4.11. Valorizacija prirodne baštine Općine

Omišalj - radionica 80.000,00


4.12. Festival folklora otoka Krka 9.000,00


4.13. Karnevalske priredbe 23.000,00


4.14. Duhovski utorek - Dan Općine 20.000,00


4.15. V Festival pučkog teatra Omišalj-Čavle 60.000,00


4.16. Stomorina i Mala Gospoja 40.000,00


4.17. Ljetne priredbe 2005. 80.000,00


4.18. Zimski programi 30.000,00


4.19. Božićno-novogodišnji program 15.000,00


4.20. Izložba »Pogled s nekropole na Fulfinum« 30.000,00


4.21. Nikola Kraljić - zbirka pjesama 10.000,00


4.22. Reprint knjižice »Vid Omišljanin« 30.000,00


4.23. Ljetna škola glagoljice - HKD

»Braće Radića« 15.000,00


4.24. Mali pjevački zbor župe Njivice - potpora 8.000,00


4.25. Ostali programi u kulturi 20.000,00


4.26. Spomenička baština - tekuće i investiciono

održavanje 120.000,00


U k u p n o: 1.340.000,00


5.0. KNJIŽNICA


P r o g r a m Planirani iznos


5.1. Intelekt. usluge (honorar) voditelja

knjižnice 45.000,005.2. Nabava novih knjiga 30.000,00


5.3. Programi popularizacije knjige i kreativne

radionice 25.000,00


U k u p n o: 100.000,00


6.0. INFORMIRANJE


P r o g r a m Planirani iznos


6.1. Tisak »Glasnika« Općine Omišalj 60.000,00


6..2. Intelektualne usluge, honorar

novinara 25.000,00


6..3. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača 18.000,00


6..4. Izrada WEB stranica Općine Omišalj

(II faza) 30.000,00


8.5. Inerpretacijske table (smeđa signalizacija) 45.000,00


6.6. 0stali izdaci za informiranje 22.000,00


U k u p n o: 200.000,00


7.0. SPORT I TEHNIČKA KULTURA


P r o g r a m Planirani iznos


7.1. Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 65.000,00


7.2. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj 23.000,00


7.3. Rukometni klub »Omišalj« - Omišalj 100.000,00


7.4. R K. »Omišalj« - ligaško natjecanje žena 20.000.00


7.5. R K. »Omišalj« - ligaško natjecanje

muškarci 30.000,00


7.6. Kick boxing športska udruga »Omišalj« 25.000,00


7.7. Boćarski klub »Trstena«- Njivice 28.000,00


7.8. Nogometni klub »Krk« - Krk 25.000,00


7.9. ŠAH KLUB - Njivice 12.000,00


7.10. Streljački klub »Bodulka« 2.000,00


7.11. Veslački klub »Glagoljaš« 23.000,00


7.12. Malonogometni klub »Njivice« 6.000,00


7.13. Ronilački klub »Njivice« 4.000,00


7.14. Konjički klub Njivice 4.000,00


7.15. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport. nat. 16.000,00


7.16. Sportaš otoka Krka 7.000,00


7.17. Plivački Maraton Omišalj 50.000,00


7.18. Sportska dvorana najam 120.000,00


7.19. Investicije u športske objekte (vani) 120.000,00


7.20. Ostali programi u športu i teh. kulturi 20.000,00


U k u p n o: 700.000,00


8.0. UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA


P r o g r a m Planirani iznos


8.1. Udruga mladih - Njivice 12.000,00


8.2. Udruga antifašista NOR-a 12.000,00


8.3. Udruga veterana Domovinskog rata 12.000,00


8.4. Udruga mladih »Maslina« 15.000,00


8.5. Udruga prij. »Omišalj - Taglio di Po« 12.000,00


8.6. Udruga »Obitelj za mlade« 25.000,00


8.7. Kinološko društvo Omišalj - Malinska 2.000,008.8. Udruga političkih zatvorenika - Rijeka 1.000,00


8.9. Ostale udruge građana 9.000.00


U k u p n o: 100.000,00


9.0. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA


P r o g r a m Planirani iznos


9.1. Otkup nekretnine u Kijcu za Društveni

centar »Kijac« (II dio) 500.000,00


9.2. Intel. usluge D.C. »Kijac« 20.000,00


9.3. Projekt za D.C. »Kijac« 85.000,00


9.5. Uređenje prostora D.C. »Kijac« 1.154.500,00


9.7. Nabavka tehničkih sredstav i inventara

za D.C. »Kijac« 353.000,00


9.2. Otkup nekretnine u Omišlju za

Društveni centar »Omišalj« 760.000,00


9.3. Intel. usluge DC »Omišalj« 20.000,00


9.4. Prijekt za DC »Omišalj« 130.000,00


9.6. Najnužnija sanacija objekta i I. faza

uređenja D.C. »Omišalj« 570.000,00


U k u p n o: 3.592.500,00


Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/4

Ur. broj: 2142-06-05-01-1

Omišalj, 17. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=123&mjesto=51513&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr