SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 7. Petak, 1. travnja 2005.
GRAD OPATIJA
16

11.

Na temelju odredbe članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatija za 2005.godinu (»Službene novine« broj 38/04)i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatija (»Službene novine« broj 23/01) Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 24. ožujka 2005. godine, donosi

ODLUKU
o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje
investicijskih radova i nabavku opreme za višenamjensku dvoranu-kino

Članak 1.

Grad Opatija (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 12.566.000,00 kn za financiranje kapitalnih ulaganja (investicijski radovi i nabavka opreme) u višenamjensku dvoranu- kino, kako je utvrđeno Proračunom Grada Opatija za 2005. godinu (»Službene novine« broj 38/04).

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 12.566.000,00 kn

Vrsta kredita: kunski kredit s valutnom klauzulom u CHF

Kamatna stopa:nominalna - tromjesečni LIBOR za CHF + 1,15 p.p.
(na dan objave oglasa 0,755 p.p.)
efektivna kamatna stopa 1,93 p.p.

Metoda obračuna kamata: konformna, kamata se obračunava i naplaćuje kvartalno

Dinamika otplate glavnice: kvartalno

Rok povrata kredita: 10 godina bez počeka

Naknada za odobrenje kredita: 10.000,00 kn jednokratno

Ostale naknade: nema

Instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-05-1

Opatija, 24. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr