SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

122.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 13. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran
hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže
Oštro, Grad Kraljevica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. iz Rijeke, Strossmayerova 1, da kao koncesionar autokampa i plaže Oštro u Gradu Kraljevici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/11-02/42, URBROJ: 2170/1- 07-13-19/MK od 01. listopada 2013. godine) da u potkoncesiju, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. prosinca 2016. godine, slijedeće djelatnosti:

1. obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na ugostiteljskoj terasi (Gljiva) te djelatnosti iznajmljivanja ležaljki i pedalina, Ugostiteljskom obrtu »Porto Re«, OIB 04453141231, Kraljevica, Braće Radić 2, i

2. obavljanje djelatnosti rekreacijskog sadržaja - iznajmljivanje trampolina, Obrtu Iznajmljivanje trampolina Marin Hreljac, OIB: 64700222831, Grižane, Kamenjak 34D.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (KLASA: 342-01/11-02/42, URBROJ: 2170/1-07-13-19/MK od 01. listopada 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-37

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr