SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. stavka 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o.
na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Stolist d.o.o. iz Rijeke, Agatićeva 6/II, da kao koncesionar na plaži Kaštel u Crikvenici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342- 01/12-02/4, URBROJ: 2170/1-07-02/2-13-27 od 01. ožujka 2013. godine) da u potkoncesiju obavljanje djelatnosti pripreme koktela počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke do 31. prosinca 2017. godine, trgovačkom društvu Mojito Lemon d.o.o., OIB 67963589183, Zagreb, Trpanjska 47.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (KLASA: 342-01/12-02/4, URBROJ: 2170/1-07-02/2-13-27 od 01. ožujka 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-35

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=979&mjesto=00001&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr