SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. stavka 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 49/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. »Mikić«
d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta
u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred
hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu G.P.P. »Mikić« d.o.o. iz Omišlja, Pušća 131, da kao Koncesionar luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko- turističke namjene ispred hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica temeljem Ugovora br. P002/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko- turističke namjene ispred hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (KLASA: 342-01/12-02/1, URBROJ: 2170/ 1-07-01/1-13-22) od 15. siječnja 2013. godine, da u potkoncesiju obavljanje djelatnosti iznajmljivanja 3 skutera i 1 glisera za vuču padobrana, tuba, banana i fly bord-a na rok od 3 (tri) godine počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke, trgovačkom društvu »Oto-nautika« d.o.o., Njivice, Trg A. Starčevića 4, OIB 96853144888.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 49/12) i Ugovora br. P002/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-33

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr