SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

117.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje
plaže ispred Hotela Savoy, Grad Opatija

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. i 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija, mijenjaju se i glase:

»Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra, uređene javne plaže ispred hotela Savoy, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu, Grad Opatija i to na ukupno 3.097 m2 i sastoji se od:

. kopna u površini od 1.293 m2

. objekata na kopnu u površini od 129 m2 i

. mora u površini od 1.675 m2.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih djelatnosti:

. obavljanje ugostiteljske djelatnosti na ukupnoj površini od 129 m2 (šank, sjenica i terasa)

. iznajmljivanje 90 ležaljki i 45 suncobrana, sve predviđeno u Idejnom projektu.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članka 3.

Predmet koncesije je izgradnja i obavljanje gospodarskih djelatnosti na plaži na području Grada Opatije.

Katastarske čestice koje čine predmet koncesije su: dio k.č. 1987/83 i k.č. 1987/78, z.k.ul. 1334, obje upisane u k.o. Vasanska u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Opatiji i dio kopna nastao izgradnjom na moru i to cijela k.č. 2038, i akvatorij ispred predmetnih k.č.. Površina k.č. 1987/78 odnosi se na prostor koji se proteže ispod šetnice. Kopneni dio koji je predmet koncesije upisan je kao pomorsko dobro u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Opatiji. Navedene čestice prema novoj katastarskoj izmjeri (NI) odgovaraju česticama u k.o. Opatija i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-29

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr