SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

113.

Na temelju članka 28. stavka 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 12. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 11/ 16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2016/S 01K-0010533), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko
korištenje plaže Voz, Općina Omišalj

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28. stavak. 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje:

Dana 05. svibnja 2016. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 11/16).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2016/S 01K-0010533, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 14. lipnja 2016. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko - goranskoj županiji pristupilo je javnom otvaranju ponuda. Dana 21. lipnja 2016. godine pregledalo pristiglu ponudu i ustanovilo da je dokumentacija nepotpuna, te nedostaje Bankovna garancija za ozbiljnost ponude i Pismo namjere. Iz navedenog Stručno povjerenstvo je ponudu ocijenilo nepotpunom i kao takvu nepravovaljanom. Pozivom na članak 28. stavak 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj, poništava se.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-21

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr