SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 18. Petak, 15. srpnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

112.

Na temelju članaka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 29. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju
i proširenje sustava odvodnje na području Grada Rijeke
za sustav javne odvodnje »Grad«, podsustav
»PORTIĆ« i podsustav »3. MAJ II«

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., 51000 Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278, za rekonstrukciju - proširenje sustava odvodnje na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Koncesionar), koncesiju na pomorskom dobru.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje na području Grada Rijeke na podsustavima »PORTIĆ« i »3 MAJ«.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Rijeke, na sljedećim podsustavima, kako slijedi:

o PORTIĆ» na dijelu

- zk.č. 1744/70 površine 221m2, upisana u z.k.ul. 6205, k.o. Zamet kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti od 18 m2, a koja čestica čini dio k.č. 4293/2 k.o. Zamet;

- zk.č. 1762 površine 19680 m2, upisana u z.k.ul 6154, k.o. Zamet kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, u površini služnosti od 124 m2, a koja čestica čini dio k.č. 4293/2 k.o. Zamet;

- zk.č. nije formirana, a gradnja će se odvijati na k.č. 4008/1 k.o. Zamet, u naravi morska obala i krš, na kojoj čestici će se graditi i separator Portić, zbog čega se površina služnosti od 123 m2 uvećava u dodatnoj površini od ukupno 96 m2.

o »3.MAJ II« na dijelu

- zk.č. 1744/13, Kantrida, površine 42 m2, upisana u zk.ul 5898 k.o. Zamet kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti od 27,89 m2;

- zk.č. 1744/12, površine 375 m2, upisna u zk.ul. 5898, k.o. Zamet kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti od 59,94 m2;

- zk.č. 1744/16 upisana u zk.ul. PI k.o. Zamet kao javno dobro, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, u površini služnosti od 57,38 m2;

- zk.č. 1744/1 upisana u zk.ul. PI k.o. Zamet kao javno dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, u površini služnosti od 6,26 m2.

Navedene gruntovne čestice čine dio katastarske čestice 3831/4, k.o. Zamet upisane u katastru kao terase, plaža, a u naravi betonska obala lučica ukupne površine služnosti 151,47 m2;

- zk.č. 3305, Jadransko more, površine 22.682 m2 upisana u zk.ul. 4968 k.o. Plase kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci u površini služnosti od 112,63 m2. Navedena čestica čini dio katastarske čestice k.č. 5309 kao pomorsko dobro k.o. Zamet iste površine služnosti.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 529 m2.

Troškovi cjelokupne investicije, uključujući nepredviđene troškove i ukupne troškove pripreme projekta (nadzor, upravljanje projektom te informacije i vidljivost) iznose 1,765 milijarde kuna.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi lokacija na kopiji katastarskog plana izrađeni od Geoprojekt d.d. Opatija oznake El.br.: 3-18-65/2014., El.br.: 3-18-63/2014. Grafički prikazi se ne objavljuju.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

. stalni dio naknade za koncesiju iznosi 2.645,00 kuna

. za promjenjivi dio naknade 1% od prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg cjevovoda.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Koncesionar je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 5.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 7.

Prije sklapanja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

- 1 bjanko zadužnicu u iznosu od 5.000,00 kuna. Bjanko zadužnica mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Članak 8.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanoj od strane Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za podsustave:

o »PORTIĆ« (KLASA: UP/I-350-05/15-01/8, URBROJ: 2170/01-13-01-16-10/ŽS/) od 1. veljače 2016. godine

o »3MAJ II« - KLASA: UP/I-350-05/15-01/27, URBROJ: 2170/01-13-01-16-7/ABI) od 05. svibnja 2016. godine

Koncesionar je dužan strogo poštivati dinamiku i iznose ulaganja koji su navedeni u troškovniku koji je sastavnim dijelom ove Odluke, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar se obvezuje koristiti, izgraditi, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 10.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 11.

Koncesionar je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke, Ugovora o koncesiji i Zakona o građenju.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Koncesionar je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 12.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 3. ove Odluke, navedenog u, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje iz članka 2. ove Odluke, te predati pomorsko dobro Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

Članak 14.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi iz članka 41. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Koncesionara, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 16.

Koncesija prestaje:

o ispunjenjem zakonskih uvjeta,

o raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

o sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

o jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

o pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

o ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

o u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

o ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

o ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

o ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

o izmjenom dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima,

o ako se ne izvrše ulaganja predviđena Glavnim projektom,

o ako Koncesionar ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora o koncesiji,

o ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

o ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnosti,

o ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

o ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

o ako je Koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

o u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Odluku o prestanku koncesije donosi Davatelj koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od izvršnosti ove Odluke.

Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Tijekom mjeseca svibnja 2016. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Zahtjev KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., 51000 Rijeka, Dolac 14, OIB: 80805858278, za rekonstrukciju - proširenje sustava odvodnje na području Grada Rijeke na sljedećim podsustavima: »Portić« i »3 Maj II«.

U prethodnom postupku, a na temelju članka 2. točka 5. i članka 7. stavak 4. Zakona, provjerena je usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom, te status granice pomorskog dobra i upis čestica kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Lokacijskim dozvolama sljedećih podsustava:

provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za podsustave:

o »PORTIĆ« (KLASA: UP/I-350-05/15-01/8, URBROJ: 2170/01-13-01-16-10/ŽS/) od 1. veljače 2016. godine

o »3MAJ II« - KLASA: UP/I-350-05/15-01/27, URBROJ: 2170/01-13-01-16-7/ABI) od 05. svibnja 2016. godine.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je na svom sastanku dana 21. lipnja 2016. dalo pozitivno mišljenje i utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu.

Odredbama članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/16-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-16-19

Rijeka, 14. srpnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr