SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

Grad Kraljevica

10.

Na temelju stavka 2. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se povjeravaju
Ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 1.

Temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova pravnim i fizičkim osobama povjeravaju se sljedeći poslovi:

1. Čišćenje javnih prometnih površina

2. Čišćenje plaža

3. Čišćenje i održavanje slivnika na cestama koji su povezani na kanalizaciju

4. Čišćenje i održavanje pothodnika, površine »tržnice« i autobusnih čekaonica

5. Sanacija divljih deponija i uklanjanje bespravno postavljenih predmeta s javnih površina

6. Održavanje i čišćenje zelenih površina

7. Održavanje groblja

8. Održavanje javne rasvjete

9. Održavanje javnih površina i komunalne opreme - betonski, zidarski, bravarski i ličilački radovi

10. Radovi na gornjem stroju nerazvrstanih cesta

11. Održavanje prometne signalizacije

12. Dekoracija grada za blagdane i priredbe na otvorenom

13. Higijeničarska služba

14. Zimska služba na nerazvrstanim cestama

15. Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija javnih površina

Članak 2.

Radovi iz točke 1. i 3. članka 1. povjeravaju se komunalnim društvima u suvlasništvu grada putem jednogodišnjih ugovora.

Ostali radovi iz članka 1. ove Odluke povjeravaju se na temelju javnog prikupljanja ponuda.

Rok na koji se povjeravaju pojedini komunalni poslovi određuje Poglavarstvo odlukom o raspisivanju natječaja, a maksimalno na rok od 4 godine.

Članak 3.

Obim poslova za obavljanje komunalnih poslova određuje se prema troškovima održavanja objekata i uređaja, sadržanim u Programu održavanja komunalne infrastrukture na osnovi prosječnih troškova.

U slučaju povećanja obima poslova iz stavka 1. ovog članka u tijeku roka na koji je zaključen ugovor o povjeravanju poslova za manje od 20klapa se dodatak ugovora, a u slučaju većeg povećanja provest će se novi postupak javnog prikupljanja ponuda.

Članak 4.

Odluka o prikupljanju ponuda javnim natječajem mora sadržavati:

- naznaku djelatnosti za koju se slapa Ugovor;

- vrijeme na koje se sklapa Ugovor;

- vrstu i obim poslova;

- potrebnu minimalnu opremu i minimalnu strukturu zaposlenih;

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i minimalni rok plaćanja;

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje Ugovora;

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda;

- rok važenja ponuda;

- popis potrebnih isprava kao prilog ponudi;

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva;

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 6.

Ponuđači su obvezni uz ponudu priložiti sljedeće isprave:

- ovjereni troškovnik;

- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti;

- potvrde BON 1 i BON 2;

- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije raspisivanja natječaja;

- ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena djela iz područja gospodarstva;

- potvrdu nadležne institucije da se protiv direktora ne vodi kazneni postupak;

- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja što uključuje opremu, broj i strukturu djelatnika, popis obavljenih poslova iz domene natječaja.

Članak 7.

Poglavarstvo imenuje stalno Povjerenstvo za nabavu koje provodi postupak nadmetanja.

Članak 8.

Povjerenstvo za nabavu provodi otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

U radu povjerenstva mogu biti nazočni ponuditelji.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u Odluci smatrat će se nepravovaljanima.

Ponuđaču koji ne posjeduje minimalno traženu opremu i minimalnu traženu strukturu zaposlenih, ili ne priloži ugovore s pravnom ili fizičkom osobom koja ima potrebnu opremu ne može se povjeriti posao iz natječaja.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude te će Zaključak, zaprimljene ponude i pripadajuću dokumentaciju dostaviti Gradskom poglavarstvu koje će prijedlog odluke o izboru uputiti Gradskom vijeću koje donosi konačnu Odluku.

Gradsko Vijeće može donijeti odluku o neizboru niti jedne od ponuda pristiglih na natječaj.

Članak 9.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima:

- oprema vlastita 10 bodova

- ponuđena cijena 0-60 bodova

- uvjeti plaćanja usluge (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti) 0-10 bodova

Ponuđena cijena usluge i visina koncesijske naknade boduje se prema izrazu:

bodovi = najpovoljnija cijena/ponuđena cijena x 60 bodova.

Uvjeti plaćanja usluge (odgoda plaćanja, krediti, druge pogodnosti) boduju se prema procjeni Povjerenstva.

Članak 10.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovora.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-01/03-01/27

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

Kraljevica, 27. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
gradskog vijeća

Marinko Čandrlić v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr