SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

92.

Na temelju članka 28. stavka 10. i članka 67. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst)i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici održanoj 9. i 16. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o stjecanju novog poslovnog udjela Županije u
trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. ulaganjem
prava Županije u temeljni kapital Društva

I.

Primorsko - goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) je jedan od osnivača Trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Društvo je osnovano radi realizacije Projekta Žičara na Učku (u daljnjem tekstu: Projekt).

II.

Županija je za realizaciju Projekta izradila dio dokumentacije i to:

-idejnu projektnu dokumentaciju za trasu žičare Učka, početnu stanicu, završnu stanicu s panoramskim restoranom i kompletnom infrastrukturom

-studiju izvedivosti i partnerskog programa

-glavni arhitektonski projekt - I. i II. faza

-imovinsko - pravna priprema

III.

Dokumentacija iz točke II. ove Odluke je u vlasništvu Županije, a vrijednost ulaganja u njenu izradu procijenjena je od strane ovlaštenog revizora IRIS NOVA d.o.o. na iznos od 617.563,79 kuna.

IV.

Županija ima potraživanje prema Društvu u iznosu od 617.563,79 kuna

V.

Županija svoje pravo iz točke IV. ove Odluke unosi u temeljni kapital Društva uz istovremeno stjecanje novog poslovnog udjela Županije u Društvu u nominalnom iznosu od 617.000,00 kuna.

VI.

Ovlašćuje se Župan za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke i sklapanje odgovarajućih ugovora.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-23

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr