SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

81.

Na temelju točke 17. Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (''Narodne novine'', broj 79/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (''Službene novine'', broj 23/9, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici održanoj 9. i 16. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Antikorupcijsko povjerenstvo na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno tijelo Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te se određuje sastav, djelokrug i način rada Povjerenstva.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva su:

.procjenjivanje korupcijskih rizika na području Primorsko-goranske županije ( u daljnjem tekstu: Županija) te predlaganje i osmišljavanje mjera za njihovo sprječavanje kroz izradu prijedloga Akcijskog plana zuzbijanja korupcije (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) te predlaganje njegovih izmjena i dopuna,

.informiranje građana o provedbi Akcijskog plana i načinu prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije, te sustavno praćenje podataka o pojavama koruptivnog ponašanja,

.predlaganje mjera jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Županije,

.edukacija o štetnim posljedicama korupcije posebno kroz organiziranje tematskih sjednica i okruglih stolova o korupciji u pojedinim područjima,

.podizanje ukupne svijesti javnosti o štetnosti korupcije.

Članak 3.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana Povjerenstva biraju se iz reda članova Skupštine na način da se predsjednik i dva člana biraju iz reda predstavničke većine na prijedlog predstavničke većine, a zamjenik predsjednika i jedan član iz reda predstavničke manjine na prijedlog predstavničke manjine.

Četiri člana Povjerenstva biraju se iz reda:

.Ministarstva unutranjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave primorsko-goranske

.Županijskog suda u Rijeci

.Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci

.Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva bira Skupština na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

Članak 4.

Povjerenstvo radi na sjednicama.

Na način rada Povjerenstva primjenjuju se odredbe Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije kojima se uređuje način rada radnih tijela Skupštine.

Članak 5.

Članovi Povjerenstva, kada su nazočni sjednici, imaju pravo na naknadu u visini dnevnice koja se priznanje službenicima upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka članovi Povjerenstva imaju pravo i na naknadu prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja više od 20 kilometara udaljeno od mjesta održavanja sjednice.

Članak 6.

Povjerenstvo izvješćuje Skupštinu o svom radu jednom godišnje.

Članak 7.

Mandat članova Povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Skupštine.

Članak 8.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-43

Rijeka, 16. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr