SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

33.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 31. svibnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Matulja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/05 i 10/15, u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi II. Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu II. izmjena i dopuna Plana utvrđena je odredbama članaka 79. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11).

II. izmjena i dopuna Plana izrađuje se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04 i 9/11).

Članak 4.

Nositelj izrade II. izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja II. Izmjena i dopuna Plana su:

-potreba za usklađenjem s Prostornim planom uređenja Općine Matulji (odredbe za provođenje, prometna rješenja),

-potreba za usklađenjem s odredbama Zakona o prostornom uređenju na način da se redefiniraobveza izrade detaljnih planova uređenja koji su bili predviđeni važećim Planom,

-potreba za usklađenjem granice obuhvata Plana s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići,

-potreba za gradnjom građevina društvene namjene (dom za starije osobe i dr.),

-detaljnije planiranje površina za koje je važećim Planom bila predviđena obveza izrade DPU-a,

-nemogućnost provedbe odredbi važećeg Plana na dijelu poslovne pretežito trgovačke namjene (u zoni K2 i drugdje),

-promjena vlasničkih odnosa dijela zone oznake K4 poslovno-centralna i potreba za sadržajima mješovite namjene, pretežito poslovne,

-promjena okolnosti vezano za područja poslovno-turističke namjene oznake K5 i sportsko rekreacijske namjene R2,

-potrebe osiguranja zemljišta za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se planiraju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji

-potreba prenamjene neizgrađene planirane zone R2 u cilju racionalnijeg korištenja zemljišta za naseljske funkcije Matulja (turističke iuslužne),

-nemogućnost uređenja prometnica prema uvjetima iz važećeg Plana (u zoni M2 i drugdje),

-potreba za usklađenjems elementima državnih cesta (čvor Trinajstići, puni profilautoceste Matulji-Rogovići, čvor Kuk),

-potreba za usklađenjem željezničke infrastrukture postojeće željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane - državna granica u obuhvatu Plana sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo- Rijeka-Šapjane,

-potreba prenamjene planirane zone autobusnog kolodvora - terminala,

-potreba planiranja plinske mreže i usklađenjamreže vodoopskrbe i odvodnje.

OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11).

Granica važećeg Plana se sukladno stavku 1. mijenja i usklađuje s granicom utvrđenom Prostornim planom uređenja Općine Matulji, i kao takva usklađuje s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Naselje Matulji centralno je naselje Općine Matulji u kojem je koncentriran veći dio stanovništva,gospodarskih, društvenihi javnih sadržaja. Dio prostora u obuhvatu Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Urbanistički plan uređenja Matulja donesen je 2005. godine, a Izmjena i dopuna dijela Plana 2015. godine.

Razvojem naselja ukazala se potreba za drugačijim organiziranjem i smještajem planiranih sadržaja u odnosu na osnovni Plan.

Izlaganjem i utvrđivanjem podataka nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići pojavila se potreba za usklađivanjem podataka sa novim podlogama.

U naselju, zone za koje je bila propisana obveza izrade detaljnih planova uređenja ostale su neizgrađene.

Provedbom arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra u Matuljima, 2015. godinedobiveno je rješenje uređenja centra Matulja i dijela društvenih sadržaja.

Lokacija za izgradnju doma za starije osobe oznake D2 važećim Planom planirana je na zemljištu u privatnom vlasništvu, što otežava realizaciju planiranog sadržaja.

Područja gospodarske namjene oznake K u građevinskom području naselja Matulji i Mihotići uglavnom su neizgrađena zbog restriktivnih uvjeta za smještaj gospodarskih djelatnosti. Temeljem zakonskih odredbi koje ukidaju obvezu izrade detaljnih planova uređenja, a i zatečenog stanja u prostoru ukazala se potreba za revidiranjem određenih planskih rješenja za ovu namjenu.

Na zemljištu u zoni oznake K4 došlo je do promjene vlasničkih odnosa, a izgrađeni objekti svojom namjenom ne odgovaraju centralnim sadržajima, pa ga je u tom smislu potrebno drugačije organizirati.

Zbog izgradnje punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji predviđeno je uklanjanje određenog broja postojećih stambenih objekata. Za izgradnju zamjenskih objekata pogodno zemljište nalazi se na dijelu područja planirane zone rekreacijske namjene R2, koje je u potpunosti neizgrađeno i neuređeno. Budući da je Općina Matulji ulagala u uređenje i izgradnju rekreacijske zone u centru naselja, a za istu namjenu je na raspolaganju još jedna neizgrađena zona, ne postoji potreba za planiranjem zone R2. Područje zone rekreacijske namjene R2 na predjelu Kopićevac svojom vlasničkom strukturom, konfiguracijom i orijentacijom pogodno jei za turističku namjenu.

Planirana zona autobusnog kolodvora - terminala nije privedena namjeni, a s obzirom da je temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Općine Matulji organiziran i izveden terminal u Permanima, prestaje potreba za planiranjem terminala u Matuljima.

U koridorima prometnica na sjeverozapadnom dijelu naselja uključujući radne zone i centar naselja izgrađena je cijevna mreža planirana za uspostavu plinoopskrbe, dok je mreža vodoopskrbe i odvodnje proširena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

U izradi II. izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi:

-Izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju osobito da se izrada detaljnih planova uređenja ne planira,

-Izvršiti usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

-Izvršiti usklađenje Plana s podacima iz nove katastarske izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići,

-Organizaciju i uređenje centralne zone Matulja planirati na način da se u prostor implementira idejno urbanističko arhitektonsko rješenje uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra,

-Obuhvat važećih detaljnih planova uređenja uskladiti s granicom obuhvata Plana uključujući i usklađenje spodacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići, te Usklađenje s novim prometnim rješenjima i po potrebi drugim elementima Plana,

-Na prostoru Kopićevac organizirati stambenu namjenu s ciljem osiguranja zamjenskih gradilišta za građevine koje se planiraju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji,

-U skladu s Prostornimplanom uređenja, obzirom na činjenicu da su sport i rekreacija planirani na drugim područjima naselja, umjesto sportske namjene planirati turističku namjenu na prostoru Kopićevac,

-Na području poslovno-turističke namjene K5 planirati sadržaje trgovačke i druge poslovne namjene

-Na dijelu poslovno-centralne zone oznake K4 (u zoni »Tiba«) omogućiti zadržavanje i rekonstrukciju postojećih sadržaja. U dijelu područja planirane namjene K4 predvidjeti poslovno-stambene centralne sklopove imogućnost prenamjene u mješovitu pretežito poslovnu namjenu s centralnim sadržajima. Planirati veliki udio zelenih površina, dječja igrališta, pješačke i kolne komunikacije s parkiranjem u podzemnim etažama,

-Osigurati adekvatnu površinu za izgradnju objekata javne i društvene namjene vodeći računa o vlasništvu zemljišta vezano uz optimalni vremenski rok realizacije zahvata,

-Izmijeniti i dopuniti prometnu mrežu javnih i nerazvrstanih cesta, definirati potrebe i mogućnosti rekonstrukcije pojedinih nerazvrstanih cesta, izgradnju i rekonstrukciju raskrižja, te izmjene u regulaciji prometa temeljem »Prostorno-prometne studije naselja Matulji unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Matulji« uključujući usklađenje s prometnim projektima,

-Planirati plinsku mrežu,

-Uskladiti željezničku infrastrukturu u koridoru postojeće željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane-državna granica u obuhvatu Plana sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane,

-Izvršiti promjenu namjene zone autobusnog kolodvora-terminala,

-Planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva na području Općine Matulji prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade II. izmjena i dopuna Plana,

Članak 9.

II. izmjene i dopune Plana odnose se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

POPIS STRUČNIH PODLOGA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

II. izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na katastarskim geodetskim podlogama Državne uprave za katastar.

Za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Plana, koristit će se stručne podloge za izradu izmjena i dopuna detaljnih planova uređenja, nagrađeno Idejno arhitektonsko- urbanističko rješenje središta naselja sa zgradom multimedijalnog centrai druga prihvaćena urbanističko-arhitektonska rješenja za područje obuhvata plana teuvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja II.Izmjena i dopuna Plana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Stručno rješenje II. izmjena i dopuna Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU II.IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade II. izmjena i dopuna Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu II. izmjena i dopuna Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi II. izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

1.Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

2.Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3.HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4.HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

5.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

6.Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7.Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb,

8.BINA Istra održavanje i upravljanje d.o.o. Zrinšćak 57, 52426 Lupoglav,

9.Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

10.Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

11.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Đure Šporera 4, 51000 Rijeka,

12.Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,)

13.HŽ infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

14.Energo, d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

15.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija

16.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

17.Komunalac d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

18.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička 80, 10000 Zagreb,

PLANIRANI ROK ZA IZRADU II.IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 13.

Rok za izradu II. izmjena i dopuna Plana po pojedinim fazama:

-rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi II.izmjena i dopuna Plana - u trajanju od 15 dana,

-izrada Nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Plana - 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

-javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog II. izmjena i dopunaPlana - 15 dana

-priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE II. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Izvori financiranja za izradu II. Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/16-01/4

Ur. broj: 2156-04-01-16-1

Matulji, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr