SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA LOPAR

19.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na 19. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja Općine Lopar, utvrđuje njihov oblik i opis, te kriteriji i uvjeti za njihovu dodjelu.

Članak 2.

Javna priznanja iskazi su javne pohvale i počasti domaćim i stranim fizičkim ili pravnim osobama, zasluženim za gospodarski, kulturni, društveni te drugi svekoliki razvoj i jačanje značaja i ugleda Općine Lopar u zemlji i svijetu.

Članak 3.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II.VRSTA,OPIS I UVJETI ZA DODJELU ZA
DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Članak 4.

Javna priznanja Općine Lopar su:

1. Počasni građanin Općine Lopar

2. Nagrada Općine Lopar za životno djelo

3. Nagrada Općine Lopar

4. Zahvalnica Općine Lopar

Osim navedenih javnih priznanja, načelnik može donijeti posebnu odluku kojom se određuju uvjeti dodjele plaketa i priznanja, bez novčane nagrade.

Članak 5.

Počasnim građaninom Općine Lopar može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili u svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva, uz uvjet da nema prebivalište na području Općine.

Nagrada Općine Lopar za životno djelo dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti,kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi od posebnog značaja za Općinu. Nagrada Općine Lopar sastoji se od pisane povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 2.500,00 kuna. U jednoj godini može se dodijeliti sveukupno jedna Nagrade Općine Lopar za životno djelo.

Nagrada Općine Lopar dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti,kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi od posebnog značaja za Općinu. Nagrada Općine Lopar sastoji se od pisane povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 2.500,00 kuna. U jednoj godini mogu se dodijeliti sveukupno dvije Nagrade Općine Lopar.

Iznimno, u 2016. godini, obzirom na proslavu 10. obljetnice osnutka Općine Lopar, moguće je dodijeliti i više od dvije nagrade.

Zahvalnica Općine Lopar dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi. Zahvalnica Općine Lopar sastoji se od pisane povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 1.000,00 kuna. U jednoj godini može se dodijeliti sveukupno pet Zahvalnica Općine Lopar.

Iznimno, u 2016. godini, obzirom na proslavu 10. obljetnice osnutka Općine Lopar, moguće je dodijeliti i više od pet zahvalnica.

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 6.

Postupak za dodjelu javnih priznanja pokreće se svake godine upućivanjem javnog poziva za podnošenje prijedloga. Tekst javnog poziva utvrđuje općinski načelnik. Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Lopar te na općinskoj web stranici, najkasnije do kraja lipnja tekuće godine.

Javni poziv otvoren je trideset dana od dana objave.

Članak 7.

Svi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju biti podneseni u pisanoj formi, s podacima o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za pojedino javno priznanje te obrazloženjem zasluga. Uz prijedlog predlagatelj prilaže i dokumentaciju kojom obrazlaže svoj prijedlog. Prijedlozi moraju sadržavati i vrstu javnog priznanja te moraju biti potpisani od ovlaštene osobe i ovjereni pečatom (ukoliko ga predlagatelj ima). Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 8.

Pravo na predlaganje osoba za dodjelu javnih priznanja Općine imaju članovi Općinskog vijeća, građani, udruge građana, političke stranke i druge fizičke i pravne osobe.

Članak 9.

Kriteriji za dodijelu Javnih priznanja su slijedeći:

.Najbolji rezultati postignuti u teorijskom ili praktičnom radu na pojedinom području djelovanja

.Objavljena, prikazna, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja tijekom protekle godine ili proteklog razdoblja

.Obilježavanje godišnjica osnutka i djelovanja na način koji promovira Općinu Lopar

.Uživanje ugleda uzornog stručnjaka, djelatnika i voditelja, odnosno uzorne tvrtke, udruge građana i druge pravne osobe.

Isto javno priznanje ne može se dodijeliti jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi više puta.

Članak 10.

Javno priznanje može se dodijeliti i posthumno, uz suglasnost članova obitelji.

Javno priznanje koje se dodijeluje posthumno, kao i ono koje nije uručeno za života, predaje se članovima obitelji.

Članak 11.

O javnim priznanjima Općine Lopar odlučuje općinski načelnik koji odluku o dodijeli javnih priznanja dostavlja Općinskom vijeću Općine Lopar na donošenje. Općinski načelnik može od podnositelja prijedloga zatražiti i dopunske podatke, odnosno dokumentaciju koja se odnosi na podnijeti prijedlog, a može i promijeniti vrstu javnog priznanja, uz suglasnost podnositelja prijedloga. Podnositelj prijedloga može svoj prijedlog povući.

Članak 12.

Odluku o javnim priznanjima donosi Općinsko vijeće Općine Lopar većinom glasova prisutnih vijećnika. Općinsko vijeće donosi odluku na način da se glasuje o cjelovitom prijedlogu odluke.

Članak 13.

Imena i podaci o nagrađenim objavljuju se sredstvima javnog priopćavanja, te na web stranici Općine Lopar. Dobitnici javnih priznanja proglašavaju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar povodom Dana Općine Lopar, a uručuju ih općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 14.

Javna priznanja dodijeljena ovom Odlukom mogu nositi i isticati samo osobe kojima su dodijeljena. Javna priznanja iz ove Odluke ne smiju se nositi, niti isticati na način i u prigodama u kojima bi se vrijeđali ugled i dostojanstvo Općine Lopar ili koje ne bi bile u skladu sa svrhom dodijele.

Članak 15.

Evidenciju o dodijeli javnih priznanja, po vrstama vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 16.

Sredstva za izradu i dodijelu javnih priznanja osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za tekuću godinu.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ:2169/02-01-16-14

Lopar, 30. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr