SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
OPĆINA LOPAR

17.

Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine broj 30/14 i 67/14), članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj13/13 i 36/ 13) te izdanog Rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalne službe za inspekcijske poslove, Područne jedinice Rijeka, KLASA: UP/I-822-02/14-02/20, URBROJ: 543-01-09-01/11-14-1 od 22.srpnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 30. 5. 2016.godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Lopar

Članak 1.

Donosi se »Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lopar« (u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti) izrađena od strane izrađivača Planovi i procjene j.d.o.o. Varaždin sukladno Ugovoru o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja.

Članak 2.

Na usklađenu Procjenu ugroženosti izdana je potrebna suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, KLASA: 810-03/15-03/08, URBROJ:543-12-01-16-4 od 02. svibnja 2016. godine.

Članak 3.

Procjena ugroženosti sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ:2169/02-01-16-11

Lopar, 30. svibanj 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51281&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr